MEDIKAMENTER

Print Friendly
Share Button

Medikamenter piller

https://www.flickr.com/photos/emagineart/

Når sykdomsdempende medikamenter, biologiske legemidler eller kortison (høye doser) er startet av revmatolog/revmatologisk avdeling og fortsatt brukes, er det vanlig at spesialisten/spesialavdelingen følger pasienten opp i samarbeid med fastlege frem til behadlingen kan avsluttes. Slik sikres riktig behandling og god pasientsikkerhet.

Medikamenter (et utvalg): Alfabetisk  medikamentutvalg med lenker:

Aclasta (zoledronsyre)

 • Bisfosfonat mot osteoporose som gis intravenøst en gang årlig

Advagraf (Takrolimus) Se Prograf nedenfor

Alendronat

 • Bisfosfonat-tablett mot osteoporose som gis intravenøst en gang ukentlig

Apremilast (se Otezla)

Arava (Leflunomid)

 • Brukes mot revmatoid artritt (RA). Forsiktighet hos fertile kvinner; Skal stanses minst to pår før svangerskap (eller ved utvaskingsprosedyre med kolestramin)

Benepali

Benlysta (belimumab)

 • Mot SLE, intravenøst tilleggsmedikament. Initialt tre ganger med to ukers mellomrom, deretter månedlig)

Biotilsvarende legemidler (biosimilars)

 • Ulike sykdomshemmende medikamenter som er nesten kopier av originalpreparatene

Calcigran forte

 • Kalk og D-vitamintilskudd, osteoporoseforebyggende tyggetablett, særlig ved Prednisolonbehandling

Calcort (deflazocort)

 • Et kortisonpreparat som har mange fellestrekk med prednisolon. Studier tyder på at Calcort har samme bivirkninger som prednisolon. Når dosen (og effekten) er tilsvarende prednisolon, synes bivirkningsforekomsten også lik (Ref Badadjanova G, 1996). Deflazocort som Calcort eller andre handelsnavn er ikke tilgjengelig i Norge.

CellCept (mykofenolat mofetil)

 • Sykdomsdempende, tabletter, 1000-1.500 mg morgen og kveld). Hemmer B-lymfocytter
 • Søkes godkjent på Blå resept via HELFO
 • -Måle om dosen er riktig i serum (AUC=Areal under curve)
 • Prøver tas før medikamentinntak (C0), etter 30 min (C0,5) og etter 2 timer (C2). AUC 30-60 er OK. OBS! protonpumpehemmere nedsetter mykofenolatspeilet.
 • Interaksjoner
  • Aciclovir (Zovirax) øker mykofenolat (CellCept) i blod
  • Protonpumpehemmere og diverse antibiotika reduserer virkningen. Sjek interaksjoner.no

Cimzia (certulizumab)

 • TNF-hemmer (mot Revmatoid Artritt og Psoriasisartrit)
 • Serummåling (tilfeldig måletidspunkt): Referanseområde 15-30mg/L
  • Antistoff måles dersom svært lav serumkonsentrasjon
   • Antistoff under 10 AU/L: Ikke påvisbart
   • Antistoff 10-30 AU/L Lav konsentrasjon. Vurder å øke medikamentdosen
   • Antistoff 30-80 AU/L Middels høy: Vurder å øke medikamentdosen
   • Antistoff oevr 80 AU/L. Høy verdi, vurder andre behandlingsformer
 • I svangerskap passerer Cimcia i svært liten grad over til fosteret, noe som er gunstig

Enbrel (etanercept)

 • Biologisk behandling, sprøyter 1-2 ganger i uken)
 • Serumkonsentrasjon (tilfeldig måletidspunkt):1,5-5 mg/L er foreløpig referanseområde
 • Antistoff dannes sjelden og har usikker klinisk betydning
 • Signifikant antistoff-titer, høyt serumspeil og klinisk utilfredsstillende effekt indikere behov for medikamentskifte

Evoax (cevilemine) tabletter

 • Alternativ til Salagen (se nedenfor). Stimulerer eventuell rest-spyttproduksjon og kan brukes mot munntørrhet der en forventer en fortsatt rest-funksjon i spyttkjertler.
 • Evoax er ikke markedsført og en må søke Statens legemiddelverk på aktuelt skjema + skrive resept.
 • Blant bivirkninger er svetting, frysninger, rennende nese, hodepine og andre mindre alvorlige kolinerge bivirkninger. Forekomst av bivirkninger øker med økende dose.
 • Ved hjerte eller lunge-sykdommer kan det være en ikke skal bruke Evoax
 • Mest brukte dose er 30mg 3 ganger daglig

Folsyre

 • Tabletter, 1mg. Tilskudd ved Methotrexate-behandling. Skrives på blå resept

Humira (adalimumab)

 • TNF-hemmer. Biologisk behandling. Injeksjon hver 14. dag)
 • Serumkonsentrasjon (adalimumab, OUS på egen rekvisisjon)
  • Foreløpig referanseområde, tilfeldig måletidspunkt): 5-12 mg/L (verdier rundt 5-8 tilstrebes)
 • Antistoff måles dersom svært lav serumkonsentrasjon
  • Antistoff under 10 AU/L: Ikke påvisbart
  • Antistoff 10-30 AU/L Lav konsentrasjon. Vurder å øke medikamentdosen
  • Antistoff 30-80 AU/L Middels høy: Vurder å øke medikamentdosen
  • Antistoff oevr 80 AU/L. Høy verdi, vurder andre behandlingsformer

Imurel (azathioprin)

Inflektra

Kineret (Anakinra)

Biologisk behandling med IL-1 hemmer. Effektiv mot adult Stills syndrom og flere autoinflammatoriske febersyndromer)

Kolkisin

LDN (Lavdose naltrexon)

 • Usikkert om effekt på smerter og tretthet. Er opioidantagonist og motvirker effekt av Pinex forte, Paralgin Forte og lignende. Søkes på registreringsfritak. Levering via Kragerø Apotek

MabThera (rituximab)

 • Biologisk B-cellehemmer, Måling av CD19+ B-celler viser om fortsatt cellepåvirkning. Brukes mot bindevevssykdommer, RA og vaskulitt. Økt infeksjonsrisk. Gis ved behov eller hver 6. måned. RA dosering 1000mg med 2 ukers mellomrom, alternativt 375mg/m2 x 4. Første gang i sengepost)

Methotrexat / methotrexte

 • Sykdomshemmende. Doseres EN dag i UKEN. Tabletter eller injeksjon. Kombineres med Folsyre). Belaster lever (sjekk leverenzymer/blodprøve regelmessig). Generelt kan 3 alkoholenheter/uke tolereres. Utskilling 80-90% gjennom nyrer (OBS! redusert dosereing eller avslutt behandling ved nyresvikt).

Mykofenolat (se CellCept)

Nucala (mepolizumab)

Orencia (Abatacept)

Otezla (apremilast)

Plaquenil (Hydroxychloroquin)

 •  «antimalaria-tabletter», sykdomsdempende ved SLE og enkelte andre bindevevssykdommer. Øyelegekontroll årlig. 1-2 tabletter daglig)
 • Interaksjoner
  • Kan øke serumkonsentrasjonen av ciclosporin (Sandimmun Neoral) og digoksin (en hjertemedisin)
  • Reduksjon i insulindose og annen diabetes-behandling kan være nødvendig
  • Antiepileptika kan få redusert effekt
  • Se også interaksjoner.no

Prednisolon 

 • Kortison tabeller, Hurtig, sykdomsdempende effekt. Kombinere med Calcigran Forte for å forebygge osteoporose
 • Prednisolon er ofte et effektivt betennelesdempende antirevmatisk legemiddel, men med risiko for betydeliege bivirkninger, særlig ved høye doser og lang tids bruk.
  • Høy dose: 10mg/dag eller mer
  • Lav dose: 5 mg/dag eller mindre
  • Kort tids bruk: under 3-6 måneder
 • Noen mulige bivirkninger ved kort tids bruk:
  • Vektøkning,
  • Diabetes mellitus (sukkersyke)
 • Noen mulige bivirkninger ved lang tid bruk
 • Tiltak mot bivirkningsrisiko:
  • Riktig kosthold
  • Fysisk aktivitet
  • Tilstrekkelig kalsium og D-vitamin inntak
  • Stopp røyking
  • Unngå høyt alkoholforbruk
  • Vaksiner som kan vurderes (forebyggende) før bhandlingsstart
   • Influensa (årlig)
   • Pneumokokker (lungebetennelse) (hvert 5-7 år)
   • Herpes zoster (helvetesild)

(Ref: Strehl C, 2016)

Prograf (tacrolimus, kalsineurinhemmer)

 • T-cellehemmer. I studier på revmatoid artritt (RA) er doser på 1-3mg/d p.o. fordelt på 2 doser/d mest aktuelt. Kreatininstigning forekommer. Serummålinger tilsier at C-0 verdier (morgenen før første dose) på 0-5ng/ml kan være adekvat.

Remicade (infliximab)

 • Biologisk TNF-hemmer): Se også Remsima:

Remsima

Kan også doseres etter kroppsoverflate: Kalkulator (ut fra høyde og vekt)

 • Serumkonsentrasjon og antistoff (infliximab, OUS på egen rekvisisjon). Tas før ny dose skal gis (bunnkonsentrasjon): 2-12 mg/L er referanseområde (3-8mg/L tilstrebes av gastroenterologisk miljø)
 • Antistoff måles dersom svært lav serumkonsentrasjon
  • Antistoff under 10 AU/L: Ikke påvisbart
  • Antistoff 10-30 AU/L Lav konsentrasjon. Vurder å øke medikamentdosen
  • Antistoff 30-80 AU/L Middels høy: Vurder å øke medikamentdosen
  • Antistoff oevr 80 AU/L. Høy verdi, vurder andre behandlingsformer

RoActemra (tocilizumab)

 • Før behandlingsstart vurdes
  • Rtg thorax
  • Anamnese
   • Infeksjoner
    • Divertikulitt
    • Hepatitt B+C, HIV
   • Tbc-screening (IGRA-test)
   • Malignitet.
   • Vaksinasjon (pneumokokker, evt influensa)

   Serumkonsentrasjon (tocilizumab, OUS på egen rekvisisjon)

  • Foreløpig referanseområde (bunnkonsentrasjon rett før neste infusjon): 10-25mg/L

Salagen (pilokarpin)

 • Tabletter 5mg
 • Stimulerer eventuell rest-spyttproduksjon og kan brukes mot munntørrhet der en forventer en fortsatt rest-funksjon i spyttkjertler.
 • Salagen er ikke markedsført og en må søke Statens legemiddelverk på aktuelt skjema + skrive resept.
 • Blant bivirkninger er svetting, frysninger, hodepine og andre mindre alvorlige kolinerge bivirkninger. Forekomst av bivirkninger øker med økende dose.
 • Ved hjerte- lunge- eller øyesykdommer kan det være en ikke skal bruke Salagen
 • Mest brukte dose er 5mg 3 ganger daglig

Sandimmun neoral (Ciclosporin A)

 • Calcineurinhemmer som hemmer T-lymfocytter. Startdose er 75-125mg to ganger daglig, økende til 150-250mg x2, avhengig av vekt og eventuelle bivirkninger. OBS! Blodtrykk)
 • Serumnivå før tablettinntak (0-prøve): 80-200ng/ml (som etter nyretransplantasjon)
 • To timer etter tablettinntak er serumspeil 600-800ng/ml å forvente
 • Utenom blodprøver, skal også blodtrykk kontrolleres regelmessig

Sendoxan (cyclofosfamid)

 • Kraftig immundempende medikament som gis i en periode ved alvorlig revmatisk sykdom, for eksempel ved lungeaffeksjon. Oftest intravenøs infusjon hver 2-4 uke i 3-6 måneder, deretter overgang til Imurel, Methotrexate eller CellCept tabletter. Kombineres med Prednisolon i nedtrappende dose)

Simponi (golimumab)

 • TNF-hemmer (mot Revmatoid artritt, Psoriasisartritt, Bekhterevs, ulcerøs colitt)
 • Serummåling: Bunnkonsentrasjon (rett før neste injeksjon): 1,5-5mg/L
 • Antistoff måles dersom svært lav serumkonsentrasjon
  • Antistoff under 10 AU/L: Ikke påvisbart
  • Antistoff 10-30 AU/L Lav konsentrasjon. Vurder å øke medikamentdosen
  • Antistoff 30-80 AU/L Middels høy: Vurder å øke medikamentdosen
  • Antistoff oevr 80 AU/L. Høy verdi, vurder andre behandlingsformer

Soliris (eculizumab)

SoluMedrol (Metylprednisolon)

 • Intraveøs kortison, gis i 1-3 dager ved kraftig revmatisk betennelse før overgang til Prednisolon tabletter og eventuell supplerende immundemepnde behandling. Rask effekt)

Stellara (ustekinumab)

 • Biologisk legemiddel mot psoriasis (i Norge) som også har effekt på revmatisk sykdom. Kombineres ofte med methotrexate.

Takrolimus

 • se Prograf og Advagraf ovenfor

Viatmin D 

Volon A munnsalve 0,1%, (Dermapharm)

Aktuelle lenker

Svangerskap og medikamenter

Ved svangerskap eller planlegging av svangerskap er riktig bruk av medikamenter spesielt viktig: Aktuell informasjon er på siden om svangerskap.

Treat To Target

Før en velger å starte behandling bør et realistisk behandlingsmål fastsettes («Treat to Target»). Det kan være å oppnå mindre sykdomsaktivtet målt ved symptomer og undersøkelser, færre hovne ledd ved artritt, mindre sykdomstegn i lunger, nyrer eller andre angrepne organer og mindre smerter. Ofte trenger en å behandle i 3-6 måneder før sikker effekt kan forventes.

Det er et mål å behandle effektivt, men med færrest mulig medikamenter og lavest mulige doser. En reduserer da bivirkningsrisiko til et minimum. For å lykkes er god og regelmessig kontakt mellom pasient, fastlege og spesialsit nødvendig.

Palm