MEDIKAMENTER

Print Friendly
Share Button

Medikamenter piller

https://www.flickr.com/photos/emagineart/

Når sykdomsdempende medikamenter, biologiske legemidler eller kortison (høye doser) er startet av revmatolog/revmatologisk avdeling og fortsatt brukes, er det vanlig at spesialisten/spesialavdelingen følger pasienten opp i samarbeid med fastlege frem til behadlingen kan avsluttes. Slik sikres riktig behandling og god pasientsikkerhet.

Medikamenter (et utvalg): Alfabetisk  medikamentutvalg med lenker:

Aclasta (zoledronsyre)

 • Bisfosfonat mot osteoporose som gis intravenøst en gang årlig

Advagraf (Takrolimus) Se Prograf nedenfor

Alendronat

 • Bisfosfonat tablett mot osteoporose som gis en gang ukentlig. Nøyaktig riktig inntak er viktig for å oppnå medikamentvirkning

Apremilast (se Otezla)

Arava (Leflunomid)

 • Brukes mot revmatoid artritt (RA). Forsiktighet hos fertile kvinner; Skal stanses minst to år før svangerskap (eller ved utvasking etter prosedyre med kolestyramin)

Benepali (etantercept)

Benlysta (belimumab)

 • Mot SLE, intravenøst tilleggsmedikament. Initialt tre ganger med to ukers mellomrom, deretter månedlig)
 • Biologisk behandling

Bio-tilsvarende legemidler (biosimilars)

 • Ulike sykdomshemmende medikamenter som er nesten kopier av originalpreparatene

Calcigran Forte

 • Kalcium og D-vitamintilskudd, osteoporoseforebyggende tyggetablett, særlig ved Prednisolonbehandling

Calcort (deflazocort)

 • Et kortisonpreparat som har mange fellestrekk med prednisolon. Studier tyder på at Calcort har samme bivirkninger (og effekt) som prednisolon når dosen er tilsvarende prednisolon (Ref Badadjanova G, 1996). Deflazocort som Calcort eller andre handelsnavn er ikke tilgjengelig i Norge.

CellCept (mykofenolat mofetil)

 • Sykdomsmodifiserende, tabletter, 1000-1.500 mg morgen og kveld). Hemmer B-lymfocytter
 • Søkes godkjent på «Blå resept»  via HELFO i Norge
 • Beregning av doseringen gjøres etter målinger i blodserum (AUC=Areal under curve)
  • Prøver tas før medikamentinntak (C0), etter 30 min (C0,5) og etter 2 timer (C2). AUC 30-60 er OK. OBS! protonpumpehemmere nedsetter mykofenolat nivået og virkningen
 • Interaksjoner
  • Aciclovir (Zovirax) øker mykofenolat (CellCept) nivået i blodet
  • Protonpumpehemmere og diverse antibiotika reduserer virkningen. Sjekk interaksjoner.no
 • Behandlingen må avsluttes (skiftes) før graviditet

Cimzia (certulizumab)

 • TNF-hemmer (mot Revmatoid Artritt og Psoriasartritt)
 • Biologisk behandling
 • Serummåling (tilfeldig måletidspunkt): Referanseområde 15-30mg/L
  • Antistoff måles dersom svært lav serumkonsentrasjon
   • Antistoff under 10 AU/L: Ikke påvisbart
   • Antistoff 10-30 AU/L Lav konsentrasjon. Vurder å øke medikamentdosen
   • Antistoff 30-80 AU/L Middels høy: Vurder å øke medikamentdosen
   • Antistoff oevr 80 AU/L. Høy verdi, vurder andre behandlingsformer
 • I svangerskap passerer Cimcia i liten grad over til fosteret

Enbrel (etanercept)

 • Biologisk behandling, sprøyter 1-2 ganger i uken (25-50mg)
 • Serumkonsentrasjon (tilfeldig måletidspunkt):1,5-5 mg/L er foreløpig referanseområde
 • Antistoff blir sjelden dannet og er av usikker klinisk betydning
 • Signifikant antistoff-titer, høyt nivå i blodserum og klinisk utilfredsstillende effekt indikere behov for medikamentskifte
 • Benepali er bio-tilsvarende til Enbrel

Evoax (cevilemine) tabletter

 • Alternativ til Salagen (se nedenfor). Stimulerer eventuell rest-spyttproduksjon og kan brukes mot munntørrhet der en forventer en fortsatt rest-funksjon i spyttkjertler
 • Evoax er ikke markedsført i Norge. En må søke Statens legemiddelverk på aktuelt skjema + skrive resept
 • Blant bivirkninger er svetting, frysninger, rennende nese, hodepine og andre  kolinerge bivirkninger. Bivirkninger øker med økende dose.
 • Ved hjerte eller lunge-sykdommer kan Evoax være kontraindisert (skal ikke brukes)
 • Mest brukte dose er 30mg 3 ganger daglig

Folsyre

 • Tabletter, 1mg. Brukes ved Methotrexate-behandling. Skrives på «blå resept» i Norge

Humira (adalimumab)

 • TNF-hemmer. Biologisk behandling.
 • Injeksjon hver 14. dag
 • Serumkonsentrasjonsmåling (adalimumab, OUS på egen rekvisisjon)
  • Foreløpig referanseområde, tilfeldig måletidspunkt): 5-12 mg/L (verdier rundt 5-8 tilstrebes)
 • Antistoff måles dersom svært lav serumkonsentrasjon
  • Antistoff under 10 AU/L: Ikke påvisbart
  • Antistoff 10-30 AU/L Lav konsentrasjon. Vurder å øke medikamentdosen
  • Antistoff 30-80 AU/L Middels høy: Vurder å øke medikamentdosen
  • Antistoff oevr 80 AU/L. Høy verdi, vurder andre behandlingsformer

Imurel (azathioprin)

Inflectra

Kineret (Anakinra)

Biologisk behandling med IL-1 hemmer. Effektiv mot adult Stills syndrom og flere autoinflammatoriske febersyndromer)

Kolkisin

LDN (Lavdose naltrexon)

 • Usikkert om medikamentet har effekt på smerter og tretthet. LDN er en opioidantagonist. Dermed motvirkes effekten av Pinex forte, Paralgin Forte og lignende smertestillende medikamenter som inneholdet opioid-lignende stoffer. Søkes på registreringsfritak. Levering i Norge via Kragerø Apotek

MabThera (rituximab)

 • Biologisk medisin,  B-cellehemmer. Måling av CD19+ B-celler viser om medikamentet fortsatt påvirker cellene. Brukes mot bindevevssykdommer, RA og vaskulitt. Økt infeksjonsrisk. Gis enten når det påvises sykdomsoppbluss / aktiv sykdom eller forebyggende hver 6. måned. Dosering er ofte 1000mg med 2 ukers mellomrom, alternativt 375mg/m2 x 4. Første infusjon gis ofte under observasjon i sengepost. Ved forebyggende behandling er dosen ofte lavere (500-1000kg enkeltdose)

Methotrexat / methotrexte

 • Sykdomsmodifiserende. Doseres EN dag i UKEN. Tabletter eller injeksjon. Kombineres med Folsyre.
 • Kan gi bivirkninger fra leveren (sjekk leverenzymer i blodprøve regelmessig). Generelt kan 3 alkoholenheter  i uken tolereres (men ikke hos alle).
 • Skilles ut av kroppen via nyrene (80-90%) (OBS! redusert dosereing eller avslutt behandlingen hvis nyresvikt blir påvist).
 • Behandling avsluttes før graviditet

Mykofenolat (se CellCept)

Nucala (mepolizumab)

Orencia (Abatacept)

Otezla (apremilast)

Plaquenil (Hydroxychloroquin)

 •  «antimalaria-tabletter», sykdomsmodiferende ved SLE og enkelte andre bindevevssykdommer. Øyelegekontroll årlig anbefales, særlig når medikamentet har vært brukt i mer enn 5 år (Referanse: American Academy of ophthalmology, 2016) Dose 1-2 tabletter (200-400mg/dag)
 • Interaksjoner
  • Kan øke serumkonsentrasjonen av ciclosporin (Sandimmun Neoral) og digoksin (en hjertemedisin)
  • Reduksjon i insulindose og annen diabetes-behandling kan også være nødvendig
  • Medikamenter mot epilepsi kan få redusert effekt
  • Se også interaksjoner.no

Prednisolon 

 • Kortison tabeller, Hurtig, sykdomsdempende effekt. Kombinere med Calcigran Forte for å forebygge osteoporose
 • Prednisolon er ofte et effektivt betennelsedempende antirevmatisk legemiddel, men med risiko for betydelige bivirkninger, særlig ved høye doser og over lang tids bruk
  • Høy dose: 10mg/dag eller mer
  • Lav dose: 5 mg/dag eller mindre
  • Kort tids bruk: under 3-6 måneder
 • Noen mulige bivirkninger ved kort tids bruk:
  • Vektøkning
  • Diabetes mellitus (sukkersyke)
 • Noen mulige bivirkninger ved lang tid bruk
 • Tiltak mot bivirkningsrisiko:
  • Riktig kosthold
  • Fysisk aktivitet
  • Tilstrekkelig kalsium og D-vitamin inntak
  • Stopp røyking
  • Unngå høyt alkoholforbruk
  • Vaksiner som kan vurderes (forebyggende) før behandlingsstart
   • Influensa (årlig)
   • Pneumokokker (lungebetennelse) (hvert 5-7 år)
   • Herpes zoster (helvetesild)

(Ref: Strehl C, 2016)

Prograf (tacrolimus, kalsineurinhemmer)

 • T-cellehemmer. I studier på revmatoid artritt (RA) er doser på 1-3mg/d (tabletter) fordelt på 2 doser/dag mest aktuelt. Kreatinin stigning i blod forekommer (OBS! nyrefunksjon). Serummålinger tilsier at C-0 verdier (morgenen før første dose) på 0-5ng/ml kan indikere adekvat dose.

Remicade (infliximab)

Remsima (infliximab)

 • Bio-tilsvarende legemiddel (som Remicade). Gis intravenøst, hver 6-8 uke. Kan også doseres etter kroppsoverflate: Kalkulator (ut fra høyde og vekt)
 • Serumkonsentrasjon og antistoffmåling (infliximab, OUS på egen rekvisisjon). Måles i blod før ny dose skal gis (bunnkonsentrasjon): 2-12 mg/L er (foreløpig) anbefalt referanseområde
 • Antistoff måles dersom svært lav serumkonsentrasjon
  • Antistoff under 10 AU/L: Ikke påvisbart
  • Antistoff 10-30 AU/L Lav konsentrasjon. Vurder å øke medikamentdosen
  • Antistoff 30-80 AU/L Middels høy: Vurder å øke medikamentdosen
  • Antistoff oevr 80 AU/L. Høy verdi, vurder andre behandlingsformer

RoActemra (tocilizumab)

 • Før behandlingsstart vurdes
  • Røntgenunderøskelse av lunger
   • Infeksjoner
    • Divertikulitt
    • Hepatitt B+C, HIV
   • Tuberkulose (tbc) screening (IGRA-test)
   • Tidligere eller aktuel kreftsykdom (kan være kontraindikasjon)
   • Vaksinasjon (pneumokokker, evt influensa)Anamnese
 • Serumkonsentrasjon kan måles
  • Foreløpig referanseområde (bunnkonsentrasjon rett før neste infusjon): 10-25mg/L

Salagen (pilokarpin)

 • Tabletter 5mg
 • Stimulerer eventuell rest-spyttproduksjon og kan brukes mot munntørrhet hvis en forventer en fortsatt rest-funksjon i spyttkjertler
 • Salagen er ikke markedsført i Norge og en må søke Statens legemiddelverk på aktuelt skjema + skrive resept
 • Blant bivirkninger er svetting, frysninger, hodepine og andre mindre alvorlige kolinerge bivirkninger. Forekomst av bivirkninger øker med økende dose
 • Hvis en lider av hjerte- lunge- eller øyesykdommer kan det være en ikke skal bruke Salagen
 • Mest brukte dose er 5mg 3 ganger daglig

Sandimmun neoral (Ciclosporin A)

 • Calcineurinhemmer som hemmer T-lymfocytter. Startdose er 75-125mg to ganger daglig, økende til 150-250mg x2, avhengig av vekt og eventuelle bivirkninger (OBS! Blodtrykk)
 • Serum medikamentnivå før tablettinntak (0-prøve): 80-200ng/ml (som etter nyretransplantasjon)
 • To timer etter tablettinntak er serumnivå 600-800ng/ml å forvente
 • Utenom blodprøver, skal også blodtrykk bli kontrollert regelmessig

Sendoxan (cyclofosfamid)

 • Kraftig immundempende medikament som gis i en periode ved alvorlig revmatisk sykdom, for eksempel ved lungeaffeksjon. Oftest intravenøs infusjon hver 2-4 uke i 3-6 måneder, deretter overgang til Imurel, Methotrexate eller CellCept tabletter. Kombineres oftest med Prednisolon eller Solu-Medrol

Simponi (golimumab)

 • Biologisk medikament, TNF-hemmer (mot Revmatoid artritt, Psoriasisartritt, Bekhterevs sykdom, ulcerøs colitt)
 • Serummåling: Bunnkonsentrasjon (rett før neste injeksjon): 1,5-5mg/L
 • Antistoff måles dersom svært lav serumkonsentrasjon
  • Antistoff under 10 AU/L: Ikke påvisbart
  • Antistoff 10-30 AU/L Lav konsentrasjon. Vurder å øke medikamentdosen
  • Antistoff 30-80 AU/L Middels høy: Vurder å øke medikamentdosen
  • Antistoff oevr 80 AU/L. Høy verdi, vurder andre behandlingsformer

Soliris (eculizumab)

SoluMedrol (Metylprednisolon)

 • Intraveøs kortison, gis i 1-3 dager ved kraftig revmatisk betennelse før overgang til Prednisolon tabletter og eventuell supplerende immundemepnde behandling. Rask effekt

Stellara (ustekinumab)

Takrolimus

 • se Prograf og Advagraf ovenfor

Viatmin D 

Volon A munnsalve 0,1%, (Dermapharm)

Aktuelle lenker

Graviditet og medikamenter

Ved svangerskap eller planlegging av svangerskap er riktig bruk av medikamenter spesielt viktig: Aktuell informasjon er på siden om svangerskap.

Behandle mot et mål

Før start av behandling bør et realistisk behandlingsmål bli fastsatt. Målet kan være å oppnå mindre sykdomsaktivtet målt ved symptomer og medisinske undersøkelser, færre hovne ledd ved artritt, mindre sykdomstegn i lunger, nyrer eller andre angrepne organer, mindre smerter eller mindre utmattelse. Det er oftest nødvendig å behandle over 3-6 måneder før relevant evaluering kan gjøres.

Det er et mål å behandle effektivt, men med færrest mulig medikamenter og lavest mulige medikamentdoser. Risiko for  bivirkninger blir da redusert til et minimum. For å lykkes er god og regelmessig kontakt mellom pasient, fastlege og spesialist nødvendig.

Palm