Mitokondriesykdom

Print Friendly
Share Button

Definisjon

Mitokondriesykdom er en komplisert gruppe tilstander der cellenes mitokondrier har redusert funksjon i på grunn av genetiske mutasjoner. Mitokondriesykdommer regnes blant de vanligste arevelige metabolske (stoffskifte-relaterte) sykdommene. Mitokondriene er «cellenes kraftverk» og sykdom her kan medføre svekket funksjon spesielt muskler, sentralnervesystem (hjernen) og andre organer i ulike kombinasjoner, avhengig av hvilken sykdomsundergruppe (ulike genetiske defekter, se nedenfor) som foreligger. Mitikondriene er antakelig viktige også i utviklingen av sykdommer som i utgangspunktet har andre årsaker, slik som systemiske bindvevessykdommer, vaskulitt og andre autoimmune betennelslestilstander (Ref: Witte ME, 2010). Ofte starter sykdommen tidlig i oppveksten, men enkelte former debuterer i voksen alder. Mitokondrie sykdom kan medføre tegn til alvorlig muskelskade (rabdomyolyse) etter fysisk trening.

Celle. 9=mitokondrium

Sykdomsårsak

Genetiske mutasjoner (forandring i arveanleggene) foreligger. Disse kan være medfødt eller ervervet. Infeksjoner og medikamenter skal kunne forårsake mutasjonene sykdommen.

Forekomst

Det er beregnet at 1:10.000 barn i Sverige utvikler mitokondrie sykdom før skolealder alder (REF Darin N, 2001).

Symptomer

 • Kortvoksthet
 • Muskelsykdom (isolert)
  • Smerter og svakhet etter fysisk belastning, rhabdomyolyse
  • Kan også omfatte øyemusklene (dobbeltsyn) ved CPEO og Kearns-Sayre syndrom
  • Hjertemuskel: Kardiomopati
 • Nerve
  • Slag, kramper, ataksi, demens
 • Kombinert hjerne (CNS) og muskelsykdom fra barnealder
 • Multi-organ sykdom med muskelsykdom
  • Øyet: Synstap med pigmentert retinopati, opticus atrofi, katarakt (grå stær)
  • Diabetes mellitus (pankreas) og hypoparathyroidisme
  • Nyre: Progressiv nyresvikt
  • Hud: Multiple lipomer (mange fettkuler)

Symptomer og alvorlighetsgrad varierer mellom de ulike formene og fra person til person. Tap av muskelstyrke, forstyrret syn-, hørsel-, hjerte-, lunge-, lever, nyre- og/eller tarmfunksjon forekommer. Noen får læringsvansker og alvorlige nevrologiske og/eller psykiske symptomer.

Isolert muskelsykdom forekommer. Typisk er da redusert toleranse for anstrengelse og trening. Utmattelse, muskelsvakhet, muskelsmerter og påfølgende stigning i enzymet CK (kreatinkinase) i blodprøver.

Diagnose

Mistanke om sykdommen baseres på klare symptomer fra hjerne (CNS), perifere nerver, endokrinologisk, hjertet, øyne, tarmer, hud og benmarg. Redusert treningstoleranse og forhøyet CK i blodprøve.

 • Klinisk sykdomsbilde og sykehistorie (debutalder, manifestasjoner)
  • Arv: Noen tilfeller: Kvinner kan være «bærere» og gutter/menn får symptomer. Sjekk sykehistorie over tre generasjoner.
 • Blodprøver (telling av blodceller, CK, LD, kreatinin, blodsukker, urinsyre, albumin, alanin (aminosyre), acylcarnitin
 • Spinalvæske ved hjerne- (CNS) symptomer: laktat, pyruvat, aminosyrer, 5-metyltetrahydrofolat
 • EMG (elektromyografi)
 • EKG
 • Ekkokardiografi
 • MR ved tegn til symptomer fra hjernen
  • MR-spektroskopi
 • Øyelegevurdering
 • Muskeltester under/etter trening
 • Genetiske tester for (når mulig) påvise genetisk mutasjon
  • Sekvensering av mitokondrie DNA
  • Testing av affisert vev (biopsi)
 • Biopsi (vevsprøve), oftest fra lårmuskel (m. vastus lateralis)
  • «Ragged fibers»
  • Histokjemiske undersøkelser
  • Elektronmikroskopi

Antallet kjente mitokondrie sykdommer har økt de siste årene. Blant de vanligste er Leigh syndrom og MELAS. Noen Mitokondrie sykdommer/syndromer:

Feil diagnose (Lignende tilstander, differensialdiagnoser)

 • Myositt
  • CK og ANA (med undergrupper) i blodprøve, MR, EMG, biopsi
 • Muskeldystrofi
  • CK i blodprøve, EMG, Biopsi

Behandling

Symptomlindring (muskelsmerter, kramper, diabetes, hjertesvikt, hørselstap) er viktig. Tilpasset fysisk trenging/øvelser kan være nyttig. Kombinasjon av høye doser koenzym Q10, i kombinasjon med kreatin og L-karnitin kan forsøkes, men dokumentasjon av effekt på slike vitamin/kostholdstilskudd er ikke entydig.

Litteratur:

Palm