CNS lupus

Print Friendly
Share Button

Definisjon

Forandringer i hjernen og/eller ryggmarg som skyldes SLE.  Vanligvis påvises forandringer ved ulike tester / undersøkelser.

Undersøkelser

 • Antistoff i serum og spinalvæske: Anti-ribosomal P og antifosfolipid antistoff assosiereres med nevropsykiatrisk SLE
 • MR av hjernen kan være nyttig særlig ved mistanke om fokale nevrologiske forandringer, kramper, kronisk kognitiv svikt og ved antifosfolipidsyndrom
  • Forandringer i hvit substans foreligger i frisk befolkning under 50 år hos ca 20%.
  • Ved alder over 70 år har 90% slike MR forandringer
  • SLE og MR-forandringer i hvit substans må derfor tolkes med forsiktighet (Ref: Kim KW, 2008)
   • Store MR-lesjoner i hjernen kan korrelere med SLE aktivitet (SLEDAI-skår)
   • Små infarkt-forandringer kan ligne multiple sklerose (MS). Økt forekomst ved antifosfolipidsyndrom. Forandringene korrelerer dårlig med SLE aktivitet
   • Ved akutte kramper, psykose eller koma ses tegn til hjerneødem
   • Mer om MR av hjernen ved SLE her: (Ref: Sarbu N, 2015)
  •  EEG
   • 80% med aktiv CNS-lupus har forandringer (langsomme bølger, fokale forandringer)
  • Spinalvæske undersøkelse
    • Rutineundersøkelser kan være normale. Spesielle tester er aDNA, IgG og immunkomplekser)
  • Nevropsykologiske tester
    • Disse kan være nyttige for en kartlegging og som utgangspunkt for senere kontroll.
  •  PET/CT brukes i blant

 Ulike typer nerveaffeksjon

 • Nevropsykiatriske symptomer
  • Kognitive problemer (oppmerksomhet, hukommelse, regulering av følelser, redusert tempo) beskrevet hos 20-80% med SLE
  • Angst
  • Nedstemthet/depresjon
  • Hodepine (oftest migrene eller tensjonshodepine) er vanlig også i befolkningen ellers. Ny hodepine ved SLE vurderes på sinusvene trombose (særlig ved antifosfolipid antistoffer)
  • Psykose
   • Alvorlig manifestasjon med tap av vikelighetsopplevelse
   • SLE- betinget psykose skilles fra psykose utløst av kortikosteroider (f eks Prednisolon >40mg/dag)
 • Epileptiske kramper
  • Hos 10-20%
  • Kan være debutsymptom på SLE
  • Ofte relatert til SLE- aktivitet eller gamle, større arrforandringer i hjernen
  • Økt forekomst ved antifosfolipid antistoffer
 •  Ved antifosfolipidsyndrom (med økt risiko for blodpropp (tromboembolier)) kan skade skje uavhengig av SLE-aktivitet. Nevrologiske symptomer kan være
  • TIA og/eller slag
  • Vaskulær demens
  • Kramper
  • Sinusvene tromboser (hodepine)
  • Koordinasjonsproblem
  • Hodepine
 •  Transvers myelitt
  • Plutselig svakhet i underekstremiteter og/eller sensibiltetstap
  • Tap av kontroll over urin- og avføring(sfinkterpareser) forekommer
  • Oftest samtidig med høy SLE aktivitet
  • Utredning med MR som viser forandringer

Feil diagnose? (lignende tilstander / differensialdiagnoser)

Litteratur: Bertsias GK, 2010, Fanouriakis A, 2013

SLE, BINDEVEVSSYDKOMMER.no

Palm 2015