Nyrekrise Hypertensiv krise

Print Friendly
Share Button

Definisjon

Spesielt ved den diffuse formen (5-10%) for systemisk sklerose utvilker noen pasienter ”akutt nyrekrise”. Nyrene taper raskt funksjon og blodtrykket stiger. Oftest skjer dette innen de 2-3 første årene etter sykdomsdebut og anti-RNA polymerase III antistoff (10-60%) er disponerende. Også bruk av kortikosteroider (Prednisolon, SoluMedrol) er ugunstig og kan utløse renal krise ved systemisk sklerose. Raskt innsettende behandling med ACE hemmere eller AT-hemmere er viktig, men forebyggende ACE-hemmer-bahending hjelper ikke.

Symptomer

Nyrefunksjonen faller raskt. Dette måles ved kreatinin eller GFR i serum (blodpørve). Samtidig stiger blodtrykket kraftig (>150/90). Symptomer er da ny hodepine, kvalme, synsforstyrrelser. Også epileptiske kramper forekommer. Det kan raskt oppstå varig nyreskade og blodtrykket skader hjerne (encefalopati), øyne (retinopati) og hjertet (svikt).

Undersøkelser

 • Blodtrykksmålinger hver time til normalisering (overvåkningsavdeling)
 • Blodprøver (nyrefunksjonen)
 • Urin (proteinuri og hematuri kan foreligge). Urinproduksjon måles.
 • RNA polymerase hvis ukjent status kan måles etter avtale på Immunologisk lab, OUS.
 • Anti – GBM tas av differensialdiagnostiske grunner (Goodpastures)
 • Samarbeid med nefrolog
 • Nyrebiopsi når blodtrykket er normalisert
 • Øyelegeundersøkelse/oftalomskopi for å vurdere retinopati
 • EKG, troponiner og ekkocadiografi hvis kardiale symptomer.
 • Telemetri

Behandling

Behandling er ekstremt viktig for prognosen og tidlig behandlingsstart er essensielt. Ofte startes behandlingen på en intensivenhet som overvåker forløpet.

Medikamentelt er

 • ACE hemmeren captopril (Capoten®) førstevalget.
  • Startdose er 6,25 mg – 12,5 mg som gradvis
  • økes til 12,5 -25mg hver 4. til 8. time hvis blodtrykket tilsier det.
  • Doser på 300-450mg/dag skal ikke overstiges.
  • Ved blodtrykkskontroller skal blodtrykket systolisk synke med ca 20 mmHg per døgn, diastolisk med 10 mmHg per døgn inntil normalisering.
  • En tilstreber å nå pasientens utgangsblodtrykk innen 3 dager.
  • Også normotensive pasienter skal behandles, men da med de lavere doser, f eks captopril 6,25-12,5mg/d.
  • Stigende kreatinin er vanlig pga sykdommen og til dels som bivirkning til ACE hemmer.
  • Hvis hoste eller annen bivirkning, kan Angiotensinblokker (AT-II hemmere) være alternativer.

Hvis manglende behandlingsrespons forsøkes:

 • AT II blokker
 • Kalsiumblokker
 • Alfa-antagonist

Prognose

Normalisering av nyrefunksjonen hos 10-40%. Forbigående dialyse hos ca 50%. Ca 20% trenger vedvarende dialyse/nyretransplantasjon

Litteratur

Systemisk sklerose, BINDEVEVSSYKDOMMER.no

Palm