Utredning og oppfølging Sjekkliste SLE

Print Friendly, PDF & Email
Share Button

Sjekkliste som kan vurderes ved utredning av SLE

Diagnosen baseres på

 • Sykehistorie
 • Medisinske undersøkelsesfunn (ledd, hud, indre organer)
 • Laboratorieprøver (antistoff, celletellinger, høy blodsenkning (SR) ved lav CRP, urin)
 • Vevsprøve fra nyrer (nyrebiopsi) hvis nyreaffeksjon

Blodprøver

 • Høy senkningsreaksjonen (SR) høy, mens CRP er nærmest normal
 • Urin med tegn til glomerulonefritt (proteiner, blod, cylindre)
 • Penier”: Leukopeni (særlig lymfopeni), trombocytopeni, Anemi (hemolyse: lav haptoglobin, høy LD)
 • Komplementfaktorer C3 og C4
  • Lave verdier tyder på sykdomsaktivitet
 • Antistoffprøver (i blod) som skal tas er ANA-test. Hvis denne slår ut, går laboratoriet videre med test av undergrupper som kan vise typiske SLE-suspekte antistoff (DNA, SSA/B, Sm, RNP)
  • DNA antistoff (IF og ELISA) tyder på SLE aktivitet
 • Sjekk om antifosfolipid antistoff (økt tromboemboli-risiko) foreligger (Lupus antikoagulant via hematologis/koagulasjonslab), a-kardiolipin og beta-2 glykoprotein (β-2GP).

Røntgenundersøkelse av lunger

 • Utelukke affeksjoner som pleura/pericard/shrinking lung med diafragma høystand

SLEDAI

 • Måling av sykdomsaktivitet (SLEDAI) i tillegg til kartlegging av organ manifestasjonene anbefales av EULAR

Oppfølging

 • Klinisk vurdering
 • Minimum:
  • Eksem, Artritt, tegn til lunge/hjerte/nyreaffeksjon? Ødemer? Blodtrykk, auskultasjon av lunge/hjerte
  • Blodceller (HgB, hvite m diff, trombocytter)
  • Blodsenkningsreaksjon (SR) og CRP
  • Urinanalyser (stix med erytr og protein, mikroskopi: cylindre)
  • Ved nyreaffeksjon gjøres kvantitering av proteiner og protein-kreatinin-ratio (PK-ratio)
  • Serum kreatinin and estimert glomerulær filtrations rate (eGFR)
  • Ved nyreaffeksjon
   • Serum albumin
   • Urin med protein/kreatinin ratio og kvantifisert protein i urin (g/L)
   • Vurder risiko for blodtrykkstigning og tromboembolier ved glomerulonefritt.

Ved Årskontroll (tilleggsmålinger)

 • ANA og Anti-dsDNA, Komplementfaktorer (C3, and C4)
 • Sykdomsaktivitetsvurdering (f eks ved SLEDAI) i tillegg til vurdering av organmanifestasjoner

SLE, BINDEVEVSSYDKOMMER.no

Palm