Antifosfolipid Syndrom

Print Friendly
Share Button

Blausen.com staff. "Blausen gallery 2014"

Blausen.com staff. "Blausen gallery 2014"

Antifosfolipid syndrom (aPLs) (Hughes syndrom) (ICD-10: D68.8)

Definisjon

Tromboser (blodpropp) eller spontanaborter i sammenheng med antifosfolipidantistoffer (aPL) i blodprøver. aPLs kan være en primær tilstand (selvstendig sykdom) eller som del av systemisk lupus (SLE) eller annen tilstand (se nedenfor). Omtrent 40% med aPLs har også SLE (ref. Koniari I, 2010). Forekomsten av ApL syndrom ved SLE (sekundært ApLs) er ca 30% (Ref. EULAT compendium).

Kliniske symptomer

Katastrofalt apL-syndrom (CAPS)

Blodprøver

 • Lupus antikoagulant (koagulasjonslaboratorium)
  • IgM tillegges mer vekt enn IgG
  • Høye nivå er av større betydning enn lave verdier
 • Anti-kardiolipin- og beta-2-glykoprotein antistoff
 • Utslag i alle tre overfor nevte benevnes «Trippel-positiv» og gir klart økt blodpropprisiko
 • Utslag i prøver minst ved minst to anledninger mer mer enn tre måneders mellomrom (for å utelukke tilfeldig, forbigående utslag)
 • Trombocytopeni (moderat 75-100.000: 22%)
 • Hemolyse (7%)

Sykdomskriterier

Profylakse (forebygging)

Lav dose acetylsalisylsyre (Albyl-E) hindrer ikke tromboembolier hos alle (14%får blodpropp etter 5 år tross ASA). Kombinasjoner med Plaquenil eller dipyridamol, Fragmin eller Marevan kan overveies. De nyere tablettene mot blodpropp (Pradaxa, Xarelto, Eliquis) gir muligens ikke god nok beskyttelse og er (pr 2016) ikke godt nok undersøkt ved antifosfolipidsyndrom og anbefales ikke.

Svangerskap

Risiko for blodpropp (tromboemboli) er uansett økt i svangerskap og i ukene etter fødsel. Dette kan ramme fosteret via blodpropper i morkaken (placenta) og dermed abortrisiko, eller den gravide kan få tromboembolier (dyp venetrombose, lungeemboli, slag). Ved ApLs gis derfor medikamenter som reduserer tromboembolirisiko. Vanligst er Albyl-E 75 mg/dag (fra svangerskapsuke 12 frem til uke 37) og Fragmin, Klexane eller Heparin injeksjoner. En følger ofte opp som ved «risikosvangerskap» der gynekolog/fødselslege og hematolog (blodsykdommer) eller revmatolog samarbeider. Enkelte data tyder på at også Plaquenil (hydroxyklorokin) kan ha noe blodpropp-beskyttende virkning, også under svangerskap.

Aborter. Blant de 10% med SLE og aPL ses residiverende aborter i 38-59% av svangerskapene, mot 16-20% ved SLE uten disse antistoff. Ved residivernde aborter har 10-15% av kvinnene aPL antistoffer.

Feil diagnose? (ligenende sykdommer / differensialdiagnoser)

APL-antistoff assosierte sykdommer

SLE: 6-80%, Arteritis temporalis 14-85%, Systemisk sklerose: 7-31%, Sjøgrens Syndrom: 2-32%, (Dermato)myositt: 6-14%

aPL antistoffer kan forekomme også ved: Diabetes mellitus, Crohns sykdom, Ulcerøs Colitt, Thyreoiditt. Lues/syfilis, HIV, Ebstein Barr virusinfeksjon (Mononukleose), Borreliose, Tuberkulose, Malaria, Hepatitt C.

Resultatet av Lupus antikagulant-tester påvirkes av antikoagulatia (Marevan, Albyl-E, Faktor Xa hemmer (Xarelto, Eliquis) eller Faktor IIa hemmer (Pradaxa) påvirker resultatet). Prøven bør (ideelt sett) tas før medikament-start eller minst en uke etter avsluttet behandling.

Problemer med INR hurtigtest

INR (måles ved Marevan-behandling) kan vise («falsk») for høye verdier ved hurtigtest på legekontor eller hjemme med CoaguCek ved ApLs fordi antisoffene forstyrrer målingene. De større sykehuslaboratoriene benytter vanligvis andre og mindre sensible metoder.

Behandling

 • Ved tromboembolier brukes heparin-preparater (injeksjoner), oftest Fragmin eller Klexane. Dosering kan titreres ut fra måling av anti-FXa aktivitet i plasma. Overgang til Marevan (INR 2.0-3.0). Ved gjentatte tromboembolier er livslang behandling aktuelt.
 • Acetylsalisylsyre (Albyl-E) kan forebygge arterielle embolier. Mer usikker effekt på venetromboser.
 • I enkelte tilfeller med spesielt høy tromboembolirisiko kan Marevan doseres høyere slik at INR blir 3.0-3.5 eller en velger å kombinere med acetylsalisylsyre (Albyl-E)
 • Hydoxychloroquin (Plaquenil) synes å ha forebyggende effekt mot tromboembolier (blodpropp) og brukes spesielt ved samtidig SLE
 • I svangerskap kreves spesiell oppmerksomhet («risikosvangerskap»). Marevan skal ikke brukes, men Fragmin og Albyl-E (75mg) er aktuelt å vurdere fra tidlig i svangerskapet eller allerede i forkant (ref Di Prima FAF, 2011)
 • Eculizumab (Soliris) som hemmer komplement C5a har vist effekt ved Katastrofalt antifosfolipidsyndrom (CAPS)
 • Litteratur: Erkan D, 2014 (Task force report)

Nyere perorale antikoagulasjonsmidler

 • Ingen er godkjent (pr 2016) for bruk ved antifosfolipidsyndrom
 • Studier har ikke fått tilstrekkelig mange pasienter inkludert

Henvisningen til spesialist

Palm