Lungesykdom ved RA 4.4/5 (5)

Share Button
A 57-year-old male with obliterative bronchiolitis secondary to RA; (a) and (b) HRCT axial sections demonstrate marked mosaic pattern attenuation.

Revmatoid artritt (RA) med lungefortetninger (Interstitiell lungesykdom): Obliterativ bronkiolitt (BO)t. Referanse: Sidhu HS, 2011. CC BY NC SA 3.0

RA assosiert lungesykdom, Revmatoid lungesykdom

Definisjon

Lunge manifestasjoner er vanlig ved revmatoid artritt (RA, leddgikt) og kan oppstå i form av flere ulike typer. Interstitiell lungesykdom (ILD), lungehinne betennelse (Pleuritt), revma-knuter (noduli) i lunger og medikament-skader utdypes nærmere nedenfor. Generelt, er lunge-manifestasjonen dessverre forbundet med økt sykelighet og dødelighet. Imidlertid kan tidlig behandling ha god effekt. Det er derfor viktig å være oppmerksom på symptomene.

 • Revmatoid lungesykdom, er relatert til revmatoid artritt (RA, leddgikt)
 • Symptomer og undersøkelsesfunn varierer og kan i noen tilfeller medføre lungesvikt og død
 • Det finnes flere ulike former
 • CCP antistoff (ACPA) foreligger hos nesten alle
 • Også enkelte medikamenter som brukes mot RA kan skade lungene
 • Utredning og oppfølging av revmatoid lungesykdom gjøres best når revmatologer og lungeleger samarbeider.

Forekomst

I alt kan lungeforandringer påvises hos 30-50% med RA, men de færreste er alvorrlige (referanser: Gabbay E , 1997, Habib HM, 2011).

 • Menn angripes hyppigere enn kvinner (i motsetning til RA generelt)
 • Røkere er mest utsatt
 • Vanligst oppstår lungesykdommen etter at leddsykdommer er påvist

Symptomer

De fleste er dermed uten symptomer. Omtrent 5-10% har lunge-symptomer (referanser: Bongartz T, 2010; Olson AL, 2011: 

 • Hoste uten slim (Tørrhoste)
 • Pustevansker ved fysisk belastning
 • symptomer fra lunger oppstår før leddsykdom i 10-20% av tilfellene (referanse Hyldgaard C, 2017)

Diagnose

 • Lungefunksjonen testes (Lungefunksjonstester)
 • CT-undersøkelse av lungene
  • Vanlig røntgenbilde er ikke tilstrekkelig
 • Andre årsaker til lungesykdom utelukkes

Interstitiell lungesykdom (ILD)

Vanligste lungesykdom ved RA

Behandling av ILD ved RA

Generelt brukes klassiske, immundempende anti-revmatiske medikamenter. Disse har god effekt i motsetning til hva som er tilfellet ved Idiopatisk pulmonal fibrose (IPF) som ikke forventes å respondere på immundempende medikamenter

Prognose ved ILD og RA

 • ILD forventes å bedres og stanse under behandling, men er etter hjertesykdommer den nest vanligste dødsårsak ved RA

Pleura-manifestasjon ved RA

Lungehinner (Pleura) er påvirket hos de fleste med RA (opptil 70% i autopsi studier), men bare 3-5% har symptomer (Pleuritt) (referanser: Balbir-Gurman A, 2006,  Corcoran JP, 2014,)

Behandling av pleuritt ved RA

 • Intensivere den anti-revmatiske behandlingen
 • Tapping av pleuravæske

Andre lunge-manifestasjoner

Astmatiske plager med bronkial hyperreaktivitet

Bronkiolitt

Bronkiektasier

 • Kan være forårsaket av kronisk infeksjon
  • Økt infeksjonstendens ved RA

Follikulær bronkiolitt

 • HRCT kan vise sentrolobulære preri-bronkiale knuter som er mindre enn 3 mm og har forgreninger
 • Ikke «honeycombing»

Obliterativ bronkiolitt (BO)

 • Akutt start
 • Raskt progredierende dyspne
 • Hoste
 • Alvorlig prognose
 • Oftest blant kvinner
 • Positiv CCP (ACPA)
 • Mangeårig sykdom
 • Sulfasalazin (Salazopyrin) kan være utløser
 • Påvisning ved HRCT (ikke spesifikk)
 • Lungefunksjonstester (lungelege)
  • Obstruksjon
  • Normal DLCO
 • Behandling av BO
  • Fjerne utløsende årsak (hvis mulig)
 • Prognosen er alvorlig

Revma-knuter i lungene

 • Oftest ved langvarig RA
 • CCP (ACPA) antistoff
 • Samtidig revmaknuter under huden
 • Typisk lokalisering
  • Interlobulære septa (lunge-lappe-spalter)
  • Subpleurale områder (langs lungehinnene)
 • Størrelse fra få mm til flere cm
 • Ved biopsi påvises vaskulitt med sentral fibrinoid nekrose og palisade-dannende mononukleære celler
 • Vanligvis uten symptomer, men i noen tilfeller:
  • Kan sprekke og medføre pleuravæske, bronko-pleural fistel og infeksjon
  • Økt forekomst av revma-knuter under Metotreksat behandling
 • Må skilles fra kreft og metastaser
  • Biopsi
  • PET/CT viser vanligvis mindre 18FDG (glukose) opptak enn ved kreft og metastaser

Caplan syndrom (revmatoid pneumoconiosis)

 • Kan foreligge ved yrkesmessig belastning med kull, stenstøv eller asbest

Pulmonal hypertensjon

 • Vanligst sekundært til lungesykdom (til forskjell fra systemisk sklerose)

Økt forekomst av venøs tromboemboli ved RA

Metotreksate (Metotreksat-lunge)

 • Hos 0,86-6,9% av behandlede pasienter (referanse: Roubille C, 2014)
 • Oftest ved relativt høye doser metotreksat
 • Vanligst innen første behandlingsåret
 • Dyspne (Tung pust)
 • Tørrhoste
 • Røntgenbilder kan være normale i begynnelsen
 • HRCT
  • Diffuse fortetninger eller
  • Flekkede forandringer
 • Bronkial lavage (bronkial skylling, BAL), ved lungelege
  • Utelukke annen årsak (inklusiv infeksjon)
 • Histologi
  • Ikke nekrotiserende granulomer
  • Spredt eosinofile leukocytter
 • Behandling av MTX lunge

  • Stans metotreksat
   • Oftest klinisk effekt i løpet av noen dager
   • Radiologiske forandringer kan vare i flere uker
   • Prednisolon kan brukes hvis langsom tilbakegang

Leflunoid (Arava) lunge

 • Kan utløse ILD hos disponerte pasienter
 • Oftest blant Asiater

TNF-hemmere og lunge manifestasjon

 • TNF-hemmere mistenkes for å kunne utløse ILD, men omdiskutert. Medikamentene brukes også i behandling av lunger
 • Sarkoidose-lignende forandringer i lungevev
 • Organisert pneumoni
 • Forverring av eksisterende lungesykdom
 • Ukjent sykdomsmekanisme
  • Kan være betinget i grunn-sykdommen
  • TNF-hemmere øker infeksjonsforekomsten
  • TNF-hemmer indusert ILD er rapportert hos enkelte

Litteratur


Denne siden har hatt 5 besøk i dag

Vennligst vurder denne siden