Statin myopati 4.11/5 (9)

Share Button

Statinindusert myopati (statin myopati)

Definisjon

Statiner (HMG-CoA reduktase-hemmere) er kolesterolsenkende medikamenter. Det er godt dokumentert at statiner senker LDL-kolesterol og dermed risiko for hjerteinfarkt, slag og andre hjerte- og karsykdommer. Mer eller mindre alvorlige bivirkninger er ikke uvanlig, hvorav muskel-bivirkninger er blant de vanligste. De relaterte muskelplager kan inndeles i to hovedtyper:

Forekomst

 • Toksisk statin myopati
  • 5-20% av pasienter som bruker statiner avslutter behandlingen på grunn av muskelsymptomer (referanse: Mohassel p, 2013). Imidlertid er muskelsmerter såpass vanlig i befolkningen at en placebo-kontrollert studie (med «narremedisin» viste like mye muskelplager blant dem som fikk placebo («narremedisin») (referanse: Ganga HV, 2014). Legger en CK-stigning på 10 ganger over referanseområdet til grunn, forekommer toksisk statin-myopati trolig hos færre enn 1/10.000 statin brukere og rabdomyolyse med CK 10-20.000 er antatt under 1/100.000 (referanse Dalakas MC, 2009; Armitage J, 2007)
 • Statin-assosiert autoimmun myopati / immunmediert myopati
  • Svært sjelden med innsidens på 2-3/100.000/år (referanse: Mammen AL, 2016). Blant pasienter med myositt antas denne formen å utgjøre 6% (i et selektert amerikansk materiale) (referanse: Watad A, 2015)
 • Blant myositt-pasienter med HMGCR antistoff har 80% brukt statiner (referanse: Aggarwal R, 2020)

Symptomer

 • Toksisk statin myopati
 • Statin-assosiert autoimmun myopati
  • Som ved klassisk myositt
  • Muskelsmerter
  • Muskelsvakhet, mest i proksimale muskelgrupper (lår, overarmer)

Medisinske Undersøkelser

 • Toksisk statin-myopati
  • Klinisk undersøkelse: Sjelden påvisbar svikt i muskelstyrke, men rabdomyolyse (CK 10-20.000 eller høyere) er også beskrevet (referanse: De Schryver, 2015)
  • Blodprøver: Kreatin kinase (CK), LD og ASAT er ofte normale eller litt økt
  • Antistoff: Fraværende
  • Genetisk disposisjon: rs4363657 SNP i SLCO1B1 genet på kromosom 12 (ikke rutineundersøkelse)
  • EMG: Ofte normale funn
  • MR av lårmuskler: Ofte normale funn (ødem påvises ved rabdomyolyse)
  • Biopsi:
   • Milde tilfeller: Cytokrom oksidase negative fibre og vakuoler
   • Alvorlig affeksjon: Muskelfiber nekroser og regenerasjon med antydet inflammasjon
 • Statin-assosiert autoimmun myopati
  • Klinisk undersøkelse: Gradvis utvikles svakhet til proksimale muskler
   • Problemer med å reise seg fra huk og fra stol
   • Muskelatrofi (symmetrisk)
  • Blodprøver: Kreatin kinase (CK) er forhøyet (1.000-50.000). ASAT og LD forhøyet
  • Antistoff mot HMGCR (3-hydorxy-3-methylglutaryl-coenzym A reduktase) som er det farmakologiske angrepspunktet for behandlingen med statiner. Analysen utføres ved Immunologisk laboratorium, Oslo Universitetssykehus. HMGCR påvises hos de fleste, og kan bidra til å skille fra toksisk statin-myopati. HMGCR er imidlertid ikke helt spesifikt og kan ses ved myopati uten forutgående statin-bruk også
  • Genetisk disposisjon: HLA-DRB1*11:01 (ikke rutineundersøkelse)
  • EMG: Myopati-mønster
  • MR undersøkelse av lårmuskler (T2 eller STIR): Ødem i muskel og fascier, muskelatrofi og fett i musklene
  • Biopsi (vevsprøve)
   • Muskelfiber-nekroser og regenerasjon med lite inflammasjon
   • MHC klasse I er oppregulert
   • Membran Attack Complex (MAC) på ikke-nekrotiske fibre
 • HMGCR antistoff bør undersøkes hos alle med myositt og fravær av andre myositt-spesifikke antistoff og spesielt ved tidligere eller aktuell statin-bruk (referanse: Aggarwal R, 2020)

Risikofaktorer for toksisk statin myopati

 • Genetisk disposisjon (se over)
 • Ciclosporin (Sandimmun Neoral) som brukes mot enkelte revmatiske sykdommer
 • Andre medikamenter som interagerer med statiner (atorvastatin, lovastatin, simvastatin) via CYP3A4 isoenzym.
  • Paravchol (pravastatin), fluvastatin (Lescol) benytter andre enzymsystemer. (interaksjoner.no)
 • Kvinner
 • Alkoholisme
 • Hypotyreose
 • Nyresvikt
 • Lav kroppsvekt (BMI)

Diagnose og sykdomsforløp

 • Typisk sykehistorie med muskelsymptomer etter statinbehandlingen ble startet
  • De fleste får symptomer ca. 4 uker etter behandlingsstart, men med en spredning fra 4 uker til 4 år
 • Symptomer med muskelsmerter
 • Toksisk statin myopati
  • Symptomer går gradvis over etter at statinbehandlingen er avsluttet
  • Noen blir bedre på lavere dose
  • Symptomene går oftest helt fraværende etter 2-3 måneder, men opp til 14 måneder med symptomer er også beskrevet
 • Statin-assosiert autoimmun myopati
  • Progredierer til tross for avsluttet statin-behandling
  • Utredning i henhold til ovenfor nevnte symptomer og undersøkelsesfunn

Feilaktig diagnose? (lignende sykdommer / differensialdiagnoser)

Behandling

Behandlingsmål er normal eller nærmest normalt CK-nivå i blodprøvene og gradvis normalisering av muskelstyrke

 • Toksisk statin myopati
  • Seponering (avslutning) av statin behandling.
  • Lavere statin-dose eller Ezetrol (ezetimib) kan vurderes.
  • Dersom ikke tydelig bedring (CK -verdier, muskelkraft) etter 3 måneder gjøres ny utredning (CK, MR lårmuskler, biopsi)
 • Statin-assosiert autoimmun myopati
 • Bytte til annen kolesterolsenkende behandling (lavere dose, ezetimib/Ezetrol, PCSK-9 hemmere/Pralvent/Repatha)
 • Intensivert livsstilsendring og kosthold

Medisinsk Prognose

 • To av tre har nærmest full tilbakegang av sykdommen
 • Ved Statin-assosiert autoimmun myopati må tilbakefall forventes dersom den anti-revmatiske behandlingen avsluttes

Litteratur

Myositt, BINDEVEVSSYKDOMMER.no


Denne siden har hatt 1 besøk i dag

Vennligst vurder denne siden