Silikon brystproteser og revmatisk sykdom 4.25/5 (8)

Share Button
Silikon og revmatisk sykdom

MR viser skadet silikonprotese til venstre på bildet. Baek WY, Arch Plast Surg, 2014. CC BY-NC 3.0

Silikonbrystproteser og revmatisk sykdom

Bryst-proteser med silikon har over omtrent 30 år vært mistenkt å forårsake systemiske bindevevssykdommer eller utløse forhøyede ”revmaprøver ” (antistoff), «Breast Implant Illness». Dette har ikke gått upåaktet hen. De siste årene har ingen andre medisinske implantater blitt grundigere undersøkt enn silikonholdige bryst-proteser. Det foreligger nå resultater fra store studier med flere ti-års oppfølging. Resultatene besvarer ulike spørsmål om kosmetiske brystproteser med silikon selv om det fortsatt er uenighet i det medisinske miljøet (se ASIA-syndromer):

Er silikon brystprotesene forbundet med spesielle systemiske bindevevssykdommer?

Det er gjort flere metodisk gode studier og oppsummeringer for flere diagnoser. Disse omfatter (dermato-) myositt, systemisk sklerose, Sjøgrens syndrom og revmatoid artritt (RA). De fleste studiene tyder i samme retning: Ingen sikker sammenheng mellom silikonprotesene og utvikling av disse systemiske bindevevssykdommen.

 • En stor studie fra 2018 viste imidlertid at kvinner med silikon brystproteser i større grad utvikler noen autoimmune sykdommer, særlig Sjøgrens syndrom, Systemisk sklerose eller Sarkoidose (referanse: Watad A, 2018). Sykdomsrisikoen var 1,5-2 ganger økt, men siden dette er sjeldne sykdommer, forblir forekomsten lav. De aller fleste med silikonimplantater får ikke autoimmun, revmatisk sykdom.
 • To andre store studier påviser ikke en slik sammenheng: Sanches-Guerrero J og medarbeidere publiserte i 1995 i det kjente NEJM. Data fra 87.501 sykepleiere i USA som da var friske ble fulgt opp i gjennomsnittlig 9,9 år. Revmatisk bindevevssykdom utviklet seg i løpet av denne tiden hos 516 av disse. Samtidig hadde 876 kvinner i studien fått silikon-brystproteser. Etter å a beregnet risiko, konkluderte forfatterne med at de ikke påviste assosiasjon mellom silikon brystproteser og revmatisk bindevevssykdom. Balk EM og medarbeidere publiserte i 2016 i Annals of Internal Medisin en gjennomgang av 32 tidligere publiserte studier om lang-tids resultatet for helsen til kvinner med silikon brystimplantater. Forfatterens konklusjon var, tross så mange studier, at det ikke var mulig å konkludere med noe sikkert.

Silikon implantater kan øke risikoen for å aktivere allerede eksisterende autoimmun sykdom. Forsiktighet anbefales dersom revmatisk sykdom foreligger eller en har kjent disposisjon for autoimmune sykdommer

Foreligger økt fare for uspesifikke (ikke klart definerte) systemiske bindevevssykdommer?

 • Studiene tyder ikke på en slik sammenheng, men autoimmune tilstander er muligens litt økt

Assosieres lekkasje fra silikonproteser (sprukne bryst-proteser) med systemisk bindevevssykdom?

 • Studiene viser at forekomstene av bindevevssykdommer ikke var forskjellig fra dem som ikke hadde skadde silikon brystproteser
 • Dette til tross for at produsenten Dow Corning måtte utbetale enorme erstatningsbeløp, noe som førte til konkurs
 • Det er imidlertid funnet spor av silikon i lever, noe som kan være et potensielt helseproblem i seg selv

Forekommer fibromyalgi oftere etter innsetting av silikonproteser?

 • Store studier viser ingen økt forekomst av fibromyalgi etter silikonproteser

Oppstår unormale antistoff etter innsetting av silikonproteser?

 • En har testet blod for blant annet ANA, Revmatoide faktorer, kardiolipin-antistoff og silikatantistoff i ulike studier uten at sammenhenger er funnet

Er nyere bryst-implantater sikrere enn tidligere?

 • Ja, proteser er nå laget slik at de holder bedre, og lekkasje av silikon er sjeldnere (referanse: Baek WY, 2014)

Kan Restylane og andre fyll-stoffer utenom silikon medføre revmatisk sykdom?

Oppsummering

Omfattende studier beviser ikke på at silikonproteser forårsaker systemisk bindevevssykdom, leddgikt (RA), fibromyalgi eller forhøyede antistoff i blodprøver.

 • Imidlertid tyder en stor studie på at autoimmune forekommer oftere blant kvinner med slike bryst-implantater.
 • Forsiktighet blir spesielt anbefalt ved kjent revmatisk sykdom, noe som også gjelder også for Restylane og andre stoffer som injiseres.

Ubesvarte spørsmål

Er det å få silikonholdige brystproteser forbundet med økt risiko for tilbakefall ved kjent revmatisk sykdom?

 • Inntil gode studier foreligger får en resonnere:
  • Kvinner med bryst-implantater av silikon har økt forekomst (opp til 1,5-2 ganger økt risiko) av autoimmune revmatiske sykdommer
  • Alle fysiske (og mentale) inngrep kan imidlertid ”trigge” immunsystemet. Teoretisk kan dermed autoimmune systemiske bindevevssykdommer blusse opp selv om silikon i seg selv ikke er årsaken
  • Fibromyalgi preges av generaliserte smerter. Ofte utløser små skader større forverring enn forventet. Kirurgiske inngrep av enhver art kan således forverre tilstanden.
  • Konklusjonen kan være at indikasjonen for silikonproteser må avveies mot potensiell risiko for økte plager fra den revmatiske sykdommen. Revmatolog og fastlege vil kunne bidra med individuelle råd

Kan enkelte bli syke av silikonproteser uten at det «slår ut» i de medisinske studiene?

 • Ja, det kan ikke utelukkes. Studier er basert på et gjennomsnitt av mange tilfeller. Den enkelte person med spesiell genetisk disposisjon, eksisterende sykdom eller hypersensitivitet kan reagere annerledes enn flertallet og gjennomsnittet i forskningsstudier.
 • En grundig medisinsk undersøkelse før brystprotese implantasjon er derfor å anbefale.

Brystproteser av silikon og risiko for kreft

 • Nyere data tyder på at en sjelden type kreft, anaplastisk storcelle-lymfom (BIA-ALCL), forekommer hyppigere etter implanterte bryster av silikon. Komplikasjonen rammer likevel svært få. Median tid før kreften ble påvist var 9 år (Referanse Berlin E, 2018).

Litteratur


Denne siden har hatt 1 besøk i dag

Vennligst vurder denne siden