Silikon brystproteser og revmatisk sykdom 4/5 (1)

Share Button

MR viser skadet silikonprotese til venstre på bildet. Baek WY, Arch Plast Surg, 2014. CC BY-NC 3.0

Silikonbrystproteser og revmatisk sykdom

Bryst-proteser med silikon har over omtrent 30 år vært  mistenkt å forårsake systemiske bindevevssykdommer eller utløse forhøyede ”revmaprøver ” (antistoff). Dette har ikke gått upåaktet hen. De siste årene har ingen andre medisinske implantater blitt grundigere undersøkt enn silikonholdige bryst-proteser. Det foreligger nå resultater fra store studier med flere ti-års oppfølging. Resultatene besvarer ulike spørsmål om kosmetiske brystproteser med silikon selv om det fortsatt er uenighet i det medisinske miljøet (se ASIA-syndromer):

 • Er silikon brystprotesene forbundet med spesielle systemiske bindevevssykdommer?

  • Det er gjort flere metodisk gode studier og oppsummeringer for flere diagnoser. Disse omfatter (dermato)myositt, systemisk sklerose, Sjøgrens syndrom og revmatoid artritt (RA). De fleste studiene har tyded i samme retning: Ingen sikker sammenheng mellom silikonprotesene og utvikling av disse systemiske bindevevssykdommen. En stor studie fra 2018 viste imidlertid at kvinner med silikon brystproteser i større grad utvikler noen autoimmune sykdommer, særlig Sjøgrens syndrom, Systemisk sklerose eller Sarkoidose (Referanse: Watad A, 2018). Sykdomsrisikoen var 1,5-2 ganger økt, men siden dette er sjeldne sykdommer, forblir forekomsten lav. De aller fleste med silikonimplantater får ikke autoimmun, revmatisk sykdom.
  • Silikon kan øke risikoen for å aktivere allerede eksisterende autoimmun sykdom. Forsiktighet anbefales dersom revmatisk sykdom foreligger eller en har kjent disposisjon for autoimmune sykdommer
 • Foreligger økt fare for uspesifikke (ikke klart definerte) systemiske bindevevssykdommer?

  • Studiene tyder ikke på en slik sammenheng, men autoimmune tilstander er muligens litt økt
 • Assosieres lekkasje fra silikonproteser (sprukne bryst-proteser) med systemisk bindevevssykdom?

  • Studiene viser at forekomstene av bindevevssykdommer ikke var forskjellig fra dem som ikke hadde skadde silikon brystproteser
  • Dette til tross for at produsenten Dow Corning måtte utbetale enorme erstatningsbeløp, noe som førte til konkurs
  • Det er imidlertid funnet spor av silikon i lever, noe som kan være et potensielt helseproblem i seg selv
 • Forekommer fibromyalgi oftere etter innsetting av silikonproteser?

  • Store studier viser ingen økt forekomst av fibromyalgi etter silikonproteser.
 • Oppstår unormale antistoff etter innsetting av silikonproteser?

  • En har testet blod for blant annet ANA, Revmatoide faktorer, kardiolipinantistoff og silikatantistoff i ulike studier uten at sammenhenger er funnet.

Oppsummering

 • Omfattende studier beviser ikke på at silikonproteser forårsaker systemisk bindevevssykdom, leddgikt (RA), fibromyalgi eller forhøyede antistoff i blodprøver. Imidlertid tyder en stor studie på at autoimmune forekommer oftere blant kvinner med slike brystimplantater. Forsiktighet blir spesielt anbefalt ved kjent revmatisk sykdom.
 • Ubesvarte spørsmål

  • Er det å få silikonholdige brystproteser forbundet med økt risiko for sykdomsoppbluss ved kjent revmatisk sykdom?
   • Inntil gode studier foreligger får en resonere:
    • Kvinner med brystimplantater av silikon har økt forekomst (opp til 1,5-2 ganger økt risiko) av autoimmune revmatiske sykdommer
    • Alle fysiske (og mentale) inngrep kan imidlertid ”trigge” immunsystemet. Teoretisk kan dermed autoimmune systemiske bindevevssykdommer blusse opp selv om silikon i seg selv ikke er årsaken
    • Fibromyalgi preges av generaliserte smerter. Ofte utløser små skader større forverring enn forventet. Kirurgiske inngrep av enhver art kan således forverre tilstanden.
   • Konklusjonen kan være at indikasjonen for silikonproteser må avveies mot potensiell risiko for økte plager fra den revmatiske sykdommen. Revmatolog og fastlege vil kunne bidra med individuelle råd
 • Kan enkelte bli syke av silikonproteser uten at det “slår ut” i de medisinske studiene?
  • Ja, det kan ikke utelukkes. Studier er basert på et gjennomsnitt av mange tilfeller. Den enkelte person med spesiell genetisk disposisjon, eksisterende sykdom eller hypersensitivitet kan reagere annerledes enn flertallet og gjennomsnittet i forskningsstudier. En grundig medisinsk undersøkelse før brystprotese implantasjon er derfor å anbefale.

Brystproteser av silikon og risiko for kreft

 • Nyere data tyder på at en sjelden type kreft, anaplastisk storcellelymfom (BIA-ALCL), forekommer hyppigere etter implanterete bryster av silikon. Komplikasjonen rammer likevel svært få. Median tid før kreften ble påvist var 9 år (Referanse Berlin E, 2018).

Litteratur

Denne siden har hatt 1 besøk i dag

Vennligst vurder denne siden