Svangerskap og Revmatisk sykdom 3.4/5 (5)

Share Button

Pregnant_woman2

Bildereferanse: File photo, Canwest News Service [Public domain], via Wikimedia Commons

Revmatiske sykdommer og graviditet

 • Informasjonen nedenfor er generell og tenkt som supplement til de individuelle råd som legen kan gi

Unge kvinner med inflammatoriske revmatiske sykdommer slik som revmatoid artritt (leddgikt), systemisk lupus (SLE) og andre systemiske bindevevssykdommer og vaskulitter som Takayasus arteritt og Behcets sykdom har ofte ønske om svangerskap.

 • Sykdommene og/eller medikamentbehandlingen kan innebære risiko skade på den gravide kvinnen eller på det ufødte barnet / fosteret
 • I god tid før svangerskap bør pasienter diskutere sitt medikamentbruk med behandlende lege og/eller revmatolog
 • For noen av de systemiske bindevevssykdommene (se nedenfor) blir det anbefalt at svangerskap blir fulgt opp ved sykehus som har tilgang på revmatolog (for vurdering av sykdomsaktivitet, sykdomskomplikasjoner og medikamenter), gynekolog/fødeavdeling (følge opp svangerskap og fosterets tilstand) og avansert nyfødtavdeling (i tilfelle tidlig fødsel eller alvorlig sykdom hos nyfødt/spebarn)
 • Ikke alle antirevmatiske medikamenter kan brukes i svangerskap siden noen medikamenter kan skade fosteret (se nedenfor)
 • Ved en er i tvil om svangerskap foreligger kan beta-hCG måles i blod (mer nøyaktig enn urin-test). Målingen i blod kan påvise svangerskap allerede fra ni dager etter befruktning, men utslagene varierer mye fra kvinne til kvinne og fra svangerskap til svangerskap
  • beta-hCG<5mlU/ml: ikke gravid
  • beta-hCG 5-25mlU/ml: usikkert resultat: gjenta prøven etter et par dager
  • beta-hCG over 25mlU/ml: svangerskap foreligger
 • Dersom et svangerskap skulle ende med spontanabort, trenger ikke årsakene å være den revmatiske sykdommen eller medikamentene
  • En studie fra Norsk Medisinsk Fødselsregister basert på over 400.000 svangerskap mellom 2009 og 2013 viste at 12,8% endre i spontanabort. Blant kvinner i alderen 25-29 år var forekomsten 10% og økte deretter med alderen (referanse: Magnus MC, 2019)
 • Infertilitet eller redusert befruktningsevne kan forekomme ved revmatisk sykdom og blir beskrevet nærmere her
 • Generelle råd når du planlegger svangerskap finner du her (det norske Helsedirektoratet)

Før svangerskap bør andre risikofaktorer begrenses så langt som mulig (Tanvig M, 2014)

 • Stans røking
 • Stans snusing (referanser: Folkehelseinstituttet; Kreyberg I, 2019)
  • Snus øker risiko for dødfødsler, for tidlig fødte, lavere fødselsvekt og leppe-ganespalte
 • Unngå alkohol
 • Reduser betydelig overvekt
 • Sykdommer som Diabetes, Stoffskifte-sykdommer og høyt blodtrykk behandles best mulig
 • Vitaminer
  • Bruk Folsyre-tilskudd (minst 0,4mg daglig)
  • Hvis B12-vitaminmangel skal denne behandles
  • Tilskudd av folsyre og riktig nivå av vitamin B12 reduserer risiko for nevralrørsdefekt hos foster/nyfødt (referanse: Folkehelseinstituttet)
  • Eventuell mangel på D-vitamin unngås

Medisinske kontroller

 • Vanlig svangerskaps-oppfølging hos fastlege, eventuelt også hos jordmor blir anbefalt
 • Rutinemessig ultralydundersøkelse i svangerskapsuke 18 og uke 32 (med vekst-kontroll uke 32)
 • Etter individuell vurdering utføres ultralydundersøkelse også i uke 12 og uke 24 i noen tilfeller (vekst-kontroll i uke 24)
  • Ekstra kontroller er aktuelt ved høy revmatisk sykdomsaktivitet eller påvist antifosfolipid-antistoff (kardiolipin-, beta-2-glykoprotein antistoff, lupus antikoagulant)
  • Ved bruk av TNF-hemmere i svangerskapet bør en vurdere å måle serumkonsentrasjon hos den gravide i andre og tredje trimester. Verdiene bør ikke overstige referanseområdene
 • Ved bruk av Prednisolon eller lignende kortison-tabletter anbefales glukose-belastningstest ved svangerskapsuke 28 for å utelukke debut av svangerskapsrelatert diabetes (sukkersyke)
 • Hvor hyppig revmatologiske kontroller og oppfølging ved fødepoliklinikk bør gjennomføres er avhengig av den revmatologiske diagnosen og det individuelle sykdomsforløpet

«Forbudte» medikamenter i svangerskap

Sykdomsdempende medikamenter (Disease Modifying Drugs= DMARDs)

 • Methotrexat (Ebetrex, Metex, Methotrexat) skal stanses minst 1-3 måneder før graviditet (referanse: Samaritano LR, 2020) siden medikamentet kan skade fosteret (misdannelser hos ca. 10%) og medføre spontanabort/dødfødsel (hos ca. 40%). Folsyre-tilskudd (som ofte gis sammen med Metotreksat-behandlingen) bør fortsette gjennom svangerskapet selv om Metotreksat er stoppet. Dette fordi Metotreksat kan forårsake folsyremangel som forbindes med risiko for ryggmargsbrokk hos foster
  • Amming bør generelt unngås fordi methotrexate gjenfinnes i morsmelken
  • Methotrexate påvirker ikke fruktbarheten, verken hos kvinner eller menn
 • Leflunomid (Arava) bør ikke brukes de siste to år før svangerskap, siden fosterskader og spontanaborter / dødfødsler er blitt observert. Medikamentet forblir lenge i kroppen. Dersom graviditet blir planlagt eller uventet inntrer, vil ”utvasking” av medikamentet fra kroppen være viktig. Dette gjøres etter en spesiell prosedyre med kolestyramin. I praksis anbefales leflunomid ikke til kvinner som på sikt regner med å bli gravide.
  • En studie blant 51 svangerskap som hadde vært utsatt for leflunomid viste imidlertid ingen misdannelser, spontanaborter, tidlig fødsler eller for små barn. Studien konkluderer likevel med at tallene er for små til å kunne utelukke skadevirkninger (referanse: Berard A, 2018)
  • Unngå amming
 • Mykofenolat (CellCept, Myfortic) kan gi skade på fosteret (hos ca. 25%) og føre til spontanabort/dødfødsel (ca. 35%). Behandlingen skal stanses minst 6 uker før svangerskap.
   • Amming frarådes (vi har ennå for lite data om sikkerhet)
 • Sendoxan (cyclofosfamid) skal stanses minst 3 måneder før svangerskap. Misdannelser hos foster (hos 25%) er sett. Dersom medikamentet er livsnødvendig, må spesiell indikasjon vurderes individuelt (mindre risiko for skade på fosteret i 2. og 3. trimester).
  • Nedfrysing av eggstokkvev kan være aktuelt før Sendoxan behandling dersom senere svangerskap er ønsket
  • Skal ikke brukes ved amming

JAK-hemmere

 • Tofacitinib, baricitinib og andre JAK-hemmere skal avsluttes skal avsluttes i god tid før svangerskap fordi de kan være skadelige. Liten molekylstørrelse tilsier at de passerer til fosteret via placenta i graviditeten og til brystmelk ved amming, og vi mangler ennå data (referanse: Samaritano LR, 2020). Data (pr februar 2021) tyder ikke på at fedres bruk av JAK-hemmere vil skade et foster.

Blodtrykksmedisiner (anti-hypertensiva)

 • Blodtrykksmedikamenter som ACE hemmere (Enalapril, Renitec, Zestoretic, Zanipress med flere), AT-II reseptor antagonister og andre må vanligvis byttes ut med andre typer anti-hypertensiva som egner seg ved graviditet (for eksempel Trandate)

”Blodfortynnende” medikamenter (antikoagulasjon)

 • Marevan kan skade fosteret og bør skiftes før svangerskap eller senest innen de første 6 uker av svangerskapet.
  • Fragmin (i tilsvarende behandlingsdose) kan brukes i stedet for Marevan. I noen tilfeller kombineres Fragmin og Albyl-E
 • Persantin, Plavix, Brilique, Pradaxa, Eliquis anbefalers ikke i svangerskap eller ved amming

Medikamenter som kan brukes i deler av svangerskapet

Felleskatalogen er en norsk liste med informasjon om medikamenter. Felleskatalogen brukes av leger, annet helsepersonell og pasienter (pasientutgave). En må imidlertid være klar over følgende:

NSAIDs (Ikke-steroide betennelsesdempende medikamenter)

Skal ikke brukes i siste tredjedel (siste trimester) av svangerskapet. Avslutt behandlingen senest i svangerskaps uke 28.

 • Bruk de typer som går raskest ut av kroppen (kort halveringstid), slik som ibuprofen (Ibux) eller naproksen
 • Cox-2 hemmere (Arcoxia, Celebra) bør ikke brukes i svangerskap på grunn av manglende dokumentasjon (økt risiko for spontanabort/dødfødsel er mulig)
  • Lite generelle data vedrørende sikkerhet ved amming, men celekoxib (Celebra) regnes som sikkert ved amming
 • NSAIDs kan brukes under amming. Ibuprofen foretrekkes på grunn av kort halveringstid (går raskt ut av kroppen) og en har lang erfaring med medikamentet
 • Vær oppmerksom på at NSAIDs og Cox-2 hemmere kan hemme eggløsningen og dermed medføre forbigående nedsatt evne til å bli gravid. Eggløsningen blir hemmet etter 10 dagers bruk av diclofenac (Voltaren) (75%), naproksen (Naproxen-E) (25%) og etorikoksib (Arcoxia) (33%) (Referanse: S Salman, EULAR 2015)

Kortison

Prednisolon (over tid bør dosen være lav gjennom hele svangerskapet; helst under 10-15 mg/dag)

 • Lave doser medfører ikke økt risiko for misdannelser hos foster
 • Lavest mulig dose er viktig for å ikke påvirke fosterets vekst og for å redusere risiko for  benskjørhet (osteoporose), diabetes og andre mulige kortison-bivirkninger hos den gravide. Tilskudd med kalsium og vitamin D (for eksempel Calcigran Forte) er aktuelt
 • Amming er ukomplisert dersom Prednisolon-dosen ikke er over 20 mg/dag (i så fall bør amming utsettes minst 4 timer etter medikamentinntak

Kortison kan injiseres i betente ledd også til gravide

Acetylsalisylsyre (ASA)

Noen sykdoms dempende medikamenter (Disease Modyfying Drugs = DMARDs)

 • Plaquenil (hydroksyklorokin)
  • Ikke økt forekomst av misdannelser hos foster eller spontanaborter/dødfødsler
  • Kan brukes under amming
 • Imurel (azathioprin)
  • Ved vanlige doser (opp til 2mg/kg kroppsvekt/dag) foreligger ikke økt forekomst av misdannelser hos foster eller spontanaborter/dødfødsler
  • Kan brukes under amming, men da anbefales at dosen ikke er over 100mg/døgn, og en bør ikke amme de nærmeste 5 timene etter tablettinntaket. Dersom høyere doser er nødvendig, bør barnet følges opp med blodprøvekontroller
 • Sandimmun (ciclosporin A)
  • Ved vanlige doser foreligger ikke økt forekomst av misdannelser hos foster eller spontanaborter/dødfødsler. Behandlingen kan fortsette gjennom svangerskapet der det er nødvendig
  • Kan brukes under amming (ved vanlige doser)
 • Salazopyrin kan brukes i svangerskapet dersom dosen er under 2 gram/dag, men en anbefaler å stanse behandlingen to uker før forventet fødsel. Det er ellers økt risiko for gulsott (hyper-bilirubinemi) hos den nyfødte.
  • Folsyretilskudd anbefales
  • Sædceller kan påvirkes av salazopyrin, slik at menn som bruker Salazopyrin kan få redusert befruktningsevne så lenge behandlingen pågår
  • Ved å stanse behandlingen i 3 måneder normaliseres sæden
 • Immunglobuliner (Ivig, Octagam, immunglobulin infusjoner eller injeksjoner)
  • Ikke økt forekomst av misdannelser eller spontanaborter/dødfødsler
  • Kan brukes under amming
 • Tacrolimus (Prograf, Advagraf)
  • Ikke sett økt forekomst av misdannelser hos foster eller spontanaborter/dødfødsler hos mennesker (til forskjell fra i dyreforsøk). Kan brukes (i laveste nødvendige dose) under svangerskap
  • Går over i morsmelk, men ingen skader er sett. Kan brukes ved amming
 • Kolkisin
  • Forekomsten av spontanaborter/dødfødsler eller misdannelser er ikke økt hos foster dersom den totale daglige medikament-dosen er 1mg eller mindre. Unngå samtidig antibiotika-behandling med makrolider (interaksjoner.no)

«Blodfortynnende (antikoagulasjon)». Kalsium, D-vitamin og Folsyre

Biologisk behandling

TNF-hemmere

Det er ikke vist sikker økt forekomst av misdannelser eller spontanaborter/dødfødsler ved behandling med TNF-hemmere. Disse medikamentene går ikke over (via morkaken) til fosteret i første trimester (første 1/3 av graviditeten). Senere i svangerskapet øker dosen hos fosteret (med unntak av certolizumab/Cimzia), avhengig av hvilket av medikamentene som eventuelt brukes. Dermed øker risikoen for infeksjon hos den nyfødte. Barna skal derfor ikke motta levende vaksiner (MMR, Rotavirus-vaksine) de første 6 levemåneder.

TNF-hemmere kan brukes ved amming. Sædcellene påvirkes ikke, slik at behandlingen kan brukes blant menn som skal bli fedre (referanse: SLV, 2019).

 • Om mulig anbefales å avslutte behandlingen med TNF-hemmer ved påvist graviditet, men unntak kan gjøres slik at behandlingen fortsetter i første og andre trimester (frem til svangerskapsuke 28).
  • På streng indikasjon (veldig stort behandlingsbehov) kan TNF-hemmere gis også i siste trimester, men skal avsluttes / seponeres flere halveringstider (se egenskaper for hver medikament) før fødsel (referanse: Samaritano LR, 2020). Hvis behandlingen må fortsette, bør en vurdere å måle serumkonsentrasjonen hos den gravide i 2. og i 3. trimester. Verdiene bør ikke overstige referanseområdene
 • Overgang til certulizumab (Cimzia) kan være et alternativ til annen TNF-hemmer. Medikamentetcertulizumab (Cimzia) går nesten ikke over til fosteret i svangerskap
 • Alle TNF-hemmere reduserer immunforsvaret til den gravide, slik at økt oppmerksomhet for infeksjoner er viktig. Menn som bruker biologisk behandling trenger ikke stanse behandlingen før eller etter befruktning.
 • Dersom infliksimab likevel er brukt i siste del av svangerskapet, bør barnet ikke få levende vaksiner de første seks måneder etter fødselen (aktuelt for Rota-virus vaksine og BCG for utsatte personer). Ved tvil, kan Folkehelseinstituttet bidra med supplerende informasjon
  • Medikamentene (TNF-hemmere) kan brukes under amming
 •  Remicade, Inflectra, Remsima (Infliksimab) og Humira (adalimumab) transporteres aktivt over morkaken (placenta) og til fosteret i svangerskapets siste 3 måneder. Det medfører høyere medikamentdoser i blodet til fosteret og hos den nyfødte (160% av mors dose i navlestrengsblod).
 • Enbrel (etanercept) går i liten grad over fra morkaken til foster/barn. Medikamentdosen i navlestrengsblod ved Enbrel er 7-30% av mors blodnivå (referanse: Mahadevan U, 2012), men generelt anbefales å stanse etanercept i svangerskaps uke 30-32. I spesielle tilfeller kan Enbrel bli brukt under hele svangerskapet.
  • Amming tillates
 • Benepali (etanercept) er svært likt Enbrel, men erfaringer med bruk i svangerskap er begrenset
 • Humira (adalimumab) går over til fosteret omtrent som ved infliksimab (vennligst se ovenfor) og anbefales vanligvis ikke i svangerskapets siste tre måneder. I navlestrengsblod hos den nyfødte kan dosen være 179% av mors nivå ved fødsel (referanse: Mahadevan U, 2012)
 • Simponi (golimumab)
  • Amming tillates
 • Cimzia (certolizumab)
  • Ikke påvist økt risiko for fosterskader eller spontanaborter/dødfødsler
  • Dosen som gjenfinnes i navlestrengsblod er 2-8% av nivået hos mor (referanse: Mahadevan U, 2012)
  • Kan om nødvendig brukes under hele svangerskapet
  • Kan brukes ved amming

Andre biologiske legemidler

 • MabThera (rituksimab). Direkte skade på foster er ikke vist, men den immundempende effekten varer i mange måneder og kan medføre infeksjoner og manglende vaksineeffekter hos foster og nyfødt første året
  • En anbefaler at MabThera skiftes til annen behandling før svangerskap (referanse: Samaritano LR, 2020)
  • Bruk under graviditet er bare aktuelt dersom andre medikamenter ikke kan brukes og behandlingsbehovet er stort. En må da påregne at antallet B-celler (en type hvite blodlegemer) er lavt, og infeksjonsrisikoen økt hos den nyfødte
  • Kan brukes av menn som vil bli fedre
  • Kan brukes under amming (referanse: Samaritano LR, 2020)
 • RoActemra (tocilizumab). Studier har ikke påvist økt antall fosterskader (referanse: Hoeltzenbein M, 2016). Det anbefales å avslutte eller erstatte RoActemra med annet medikament før graviditet (referanse: Samaritano LR, 2020)
  • Bruk under graviditet er bare aktuelt dersom andre medikamenter ikke kan brukes og behandlingsbehovet er stort
  • Kan brukes av menn som vil bli fedre
  • Kan brukes under amming (referanse: Samaritano LR, 2020)
 • Stelara (Ustekinumab) anbefales stoppet før svangerskap. En mangler dokumentasjon for bruk under svangerskap, og det er derfor usikkerhet omkring medikamentets sikkerhet i et svangerskap.
  • Bruk under graviditet er bare aktuelt dersom andre medikamenter ikke kan brukes og behandlingsbehovet er stort
  • Kan brukes av menn som vil bli fedre
  • Det foreligger for få data til å anbefale bruk under amming
 • Cosentyx (sekukinumab). Erfaring med behandling under svangerskap og amming mangler. Det anbefales å avslutte behandlingen før svangerskap
  • Kan brukes av menn som vil bli fedre
  • Det foreligger for få data til å anbefale bruk under amming
 • Benlysta (belimumab) anbefales stoppet før svangerskap. En mangler dokumentasjon på bruk under svangerskap. Det er derfor usikkerhet omkring medikamentets sikkerhet i et svangerskap.
  • Bruk under graviditet er bare aktuelt dersom andre medikamenter ikke kan brukes og behandlingsbehovet er stort
  • Kan brukes av menn som vil bli fedre
  • Det foreligger for få data til å anbefale bruk under amming
 • Kineret (anakinra) anbefales stoppet før svangerskap. Det foreligger lite data om medikamentets sikkerhet i et svangerskap
  • Bruk under graviditet er likevel aktuelt dersom andre medikamenter ikke kan brukes og behandlingsbehovet er stort. Dette kan gjelde ved Stills sykdom.
  • Kan brukes av menn som vil bli fedre
  • Det foreligger for få data til å anbefale bruk under amming
 • Orencia (abatacept) går over fra mor til foster (aktiv transport) i svangerskapet. Det anbefales å stanse behandlingen før graviditet.
  • Kan brukes av menn som vil bli fedre
  • Det foreligger for få data til å anbefale bruk under amming

Menn som planlegger å bli fedre og bruker sykdomsdempende behandling (DMARDs),  biologiske legemidler eller JAK-hemmere

Det er ikke nødvendig å stanse behandlingen før befruktning for de fleste medikamenter (OBS! mulig unntak: se Salazopyrin ovenfor). For menn som skal ha Sendoxan behandling kan nedfrysing av sæd før behandlings-start være aktuelt for å sikre mulighet til å få barn senere.

Litteratur

Vaksiner

Revmatiske diagnoser & Svangerskap

Antifosfolipid antistoff (ApL), Antifosfolipid syndrom (ApLs) & svangerskap

Behcets sykdom & svangerskap

Revmatoid artritt (leddgikt) og juvenil artritt (barneleddgikt)

Osteoporose i svangerskap

Systemisk sklerose & svangerskap

Systemisk lupus (SLE) og svangerskap

Takayasus arteritt & svangerskap

Anti-SSA (Ro52) antistoff og svangerskap

Atrioventrikulær hjerteblokk (Av-blokk) beskriver en sjelden tilstand der den elektriske forbindelsen mellom forkammer og hovedkammer i hjertet er blokkert. I et fosterhjerte medfører det for langsom hjertefrekvens, noe som kan føre til fosterdød i 10-30% av tilfellene eller behov for pacemaker-behandling hos nyfødte eller småbarn (AV-blokk av tredje grad). AV-blokk deles inn i første grad, annen grad og tredje grads blokk, hvorav grad en og to kan reverseres spontant eller med medikamenter. Det er usikkert om også tredje grads hjerteblokk er mulig å påvirke med medikamenter.

AV-blokk hos et foster eller en nyfødt oppstår nesten bare i svangerskap der mor har antistoffet SSA (Ro antsitoff), særlig i form av Ro52 (p200-epitop). Utenom ved SSA antistoff er AV-blokk hos foster sett ved lavt stoffskifte hos den gravide, men det er få rapporterte tilfeller. SSA- antistoffet forekommer ofte når bindevevssykdommene SLE eller Sjøgrens syndrom foreligger, men i de fleste tilfellene (75%) foreligger ingen slik revmatisk sykdom. Heldigvis forekommer AV-blokk hos fosteret bare i ca. 1-2% av svangerskapene der anti-SSA foreligger og helt lave nivåer av anti-SSA er neppe av betydning. For kvinner som tidligere har hatt foster med AV-bokk er risiko for at det skjer igjen 18-20% i nye svangerskap.

 • AV-blokk oppstår i svangerskaps uke 16-26 og påvises ved ultralyd undersøkelse av fosteret
 • Gravide med anti-SSA antistoff kontrolleres hver- eller hver 2. uke mellom svangerskapsuke 16 og 24  (til uke 26 etter amerikanske retningslinjer, referanse: Samaritano LR, 2020). Viktigst er å måle fosterets hjertefrekvens som ikke skal være for lav.
 • Hvis tidligere påvist AV-blokk (tidligere svangerskap), kontrolleres hyppig
 • Behandling av AV-blokk kan gjøres med enkelte typer kortison (deksametason, betametason), men effekten er usikker. AV-blokk grad en og grad to kan gå tilbake spontant. AV-blokk grad tre påvirkes neppe av kortisonbehandling. Den nyfødte vil da få innsatt pacemaker
 • Det diskuteres om lavt vitamin D kan øke risikoen for AV-blokk. Måling av D-vitamin før svangerskap anbefales

Nedfrysing av egg (kryopreservering) før planlagt cellegift (Sendoxan) behandling ved revmatisk sykdom

Det er kjent at større doser Sendoxan (cyclofosfamid) nedsetter evnen til senere å bli gravid. I noen tilfeller tilbys derfor nedfrysing av eggceller før behandlingen. En del av den ene eggstokken opereres ut. Eggstokken (med tilhørende egg) blir frosset ned (konservert) i en spesialfryser. Dersom svangerskap er ønsket, settes egg tilbake senere.

Metoden for å sette egg tilbake er dessverre ennå ikke optimal. Det er (pr 2014) bare beskrevet 99 tilfeller der egg er satt inn og bare 20 av disse medførte vellykkede svangerskap og fødsler (ca. 20%). Metoden er imidlertid under utvikling og bedre resultater forventes i fremtiden. (Aktuell litteratur: Donnez et al 2013 og Dittrich R et al Hum. Reprod (FertilProtect) 2014)

Litteratur

Mer informasjon

Informer deg alltid hos legen din


Denne siden har hatt 2 besøk i dag

Vennligst vurder denne siden