Lungetransplantasjon ved Revmatiske sykdommer 3/5 (3)

Share Button

Surgeons_at_Work

Illustrasjon By SSgt. Derrick C. Goode, U.S. Air Force (http://hq.afnews.af.mil; exact source) [Public domain], via Wikimedia Commons

Revmatologens rolle

Lungesykdom er ofte en komplikasjon ved systemiske bindevevssykdommer. Spesielt utsatt er pasienter med systemisk sklerose og ved antisyntetase syndrom. Sist nevnte er en undergruppe av myositter. Noen typer lungeforandringer kan forløpe meget alvorlig. Blant potensielt alvorlige lungetilstander er progredierende interstitiell lungesykdom (ILD) og pulmonal hypertensjon, men også bronchiolitis obliterans (BO), diffus alveolær blødning, pleural (lungehinne) – sykdom. Til tross for medikamentell behandling kan lungesykdom utvikle seg til lungesvikt og død. Lungetransplantasjon kan være livreddende behandling for noen1. Imidlertid blir ofte søknader om transplantasjon avslått for denne pasientgruppen. Årsakene kan være kompliserende multiorganaffeksjon (sykdom i flere organer), men også unødvendig usikkerhet om sykdomsforløp og håndtering etter transplantasjon.

 • Revmatologer kjenner pasientenes sykdomsforløp godt og kan bidra med essensiell informasjon. Det er derfor viktig at revmatologer har kunnskap om lungetransplantasjon som behandlingsmulighet ved systemisk bindevevssykdom og revmatoid artritt (leddgikt) når sykdomsassosiert lungeaffeksjon progredierer.

Lungetransplantasjon ved revmatiske sykdommer

Forekomst av lungeaffeksjon og transplantasjoner* ved systemiske bindevevssykdommer og revmatoid artritt.

        Sykdom                    Lungeaffeksjon2-4 Antall transplanterte*      

 • Systemisk sklerose             30-80 %                 174
 • MCTD                                      52 %                    22
 • Revmatoid artritt                 20-30 %                    36
 • Myositt                                 20-50 %                   34
 • Sjøgrens syndrom                  22 %                        7
 • SLE                                        2-8 %                       11

*Basert på data fra Organ Procurement and Transplantation Network (OPTN) og Loyola University Medical Center (LUMC), USA i perioden 1991-2009.

Antall lungetransplantasjoner har økt betydelig de siste årene. De fleste får transplantert begge lunger samtidig, noe som gir lengst median overlevelse. Etter ett, tre og fem år fra transplantasjon er henholdsvis 79 %, 64 % og 55 % av de transplanterte i live. Blant de 14 hyppigste transplantasjonsårsakene, i følge ISHLT-registeret (International Society for Heart and Lung Transplantation, USA)5, er sarkoidose nummer 7 på listen og systemiske bindevevssykdommer nummer 10. Vanligste årsak til transplantasjon er KOLS/emfysem, fulgt av lungefibrose og cystisk fibrose.

Når en sammenligner registerdata (OPTN og LUMC, Tabell1) for overlevelse etter transplantasjon for systemiske bindevevssykdommer (n=284) med andre grupper (KOLS n=4190, idiopatisk lungefibrose n=4190), finner en ingen vesentlig forskjell i overlevelse. Imidlertid er det en sterkt selektert gruppe pasienter (med størst sjanse til å overleve) med systemiske bindevevssykdommer som blir transplanterte.

Årsaker til ofte avslått for transplantasjon

Øsofagus affeksjon (spiserøret) som er vanlig ved systemisk sklerose er problematisk.

 • Redusert funksjon (dysmotilitet) og gastro-øsofagal refluks er klart assosiert med lungeskade i form av bronchiolitis obliterans (BO) som igjen er en vanlig årsak til avstøtning av lungetransplantatet
 • Ved systemisk sklerose affiseres øsofagus i nedre 2/3 slik at peristaltikk og lukkemuskelen mot magesekken fungerer dårlig. Dette påvises ved røntgen med kontrast og ved manometri og PH målinger
 • Bronchiolitis obliterans (BO) som komplikasjon oppstår ofte 6-24 måneder etter transplantasjon. Etter 5 år fra transplantasjonen har 50-60% tegn på BO og 30% av de transplantasjonsrelaterte dødsfall er forårsaket av BO
 • Mistanke om BO foreligger dersom lungefunksjonstester viser fallende FEV1 og pasienten merker økende tung pust (dyspné) ved belastning
 • Kirurgisk refluksbehandling med fundoplikasjon og gastrisk bypass (RYGB) kan redusere risikoen og muliggjøre transplantasjon i noen tilfeller.

Indikasjoner og kontraindikasjoner for lungetransplantasjon, Retningslinjer ISHLT6

Indikasjoner

Progredierende interstitiell lungesykdom

 • Lungefunksjon målt ved FVC og DLCO faller til tross for immundempende behandling med for eksempel cyclofosfamid (Sendoxan) eller mykofenolat (CellCept)
 • Alvorlig redusert lungefunksjon
  • DLCO mindre enn 40% av forventet
  • FVC forverring på minst 10% over 6 måneder
  • Oksygenbehov (ofte definert ved pO2 under 55 mm. Hg i ro eller pO2 under 60mmHg ved samtidig pulmonal hypertensjon)

Kontraindikasjoner

 • Systemisk sklerose med kortere enn 5 års sykehistorie (fra non-Raynauds symptomer)
 • Ingen kreft sykdom siste 2 år
 • Ingen HIV eller hepatitt-B infeksjon
 • Ikke non-compliance for medikamenter, misbruk eller mangel på sosial oppfølging
 • Annen alvorlig organkomplikasjon

Relative kontraindikasjoner

 • Alder over 65 år
 • Kritisk sykdom
 • Betydelig redusert allmenntilstand
 • Fedme
 • Alvorlig osteoporose
 • Respiratorbehandling
 • Infeksjon med multiresistente bakterier

Revmatologens oppgaver ved lungetransplantasjon

 • Revmatologer bør bidra til å kartlegge øsofagus dysmotilitet og refluks før vurdering for transplantasjon
 • Revmatologer bør innlede et tverrfaglig samarbeid med lungelege, transplantasjonskirurg, gastroenterolog og andre
 • Revmatologer må kunne monitorere pasientens sykdomsaktivitet på en optimal måte etter en transplantasjon er utført

 Konklusjon

 • Systemisk bindevevssykdom og revmatoid artritt kan føre til pulmonalt endestadium
 • Lungetransplantasjon er livreddende for noen, men mange søknader om behandling blir avslått
 • Revmatologer bør kjenne til indikasjoner for behandling med lungetransplantasjon ved systemiske bindevevssykdommer og spille en aktiv rolle i tverrfaglig transplantasjonsutredning og ved oppfølging etter transplantasjon

Referanser

1. Sem M. Long-term outcome of lung transplantation in a patient with the anti-synthetase syndrome. Scan J Rheum 2011;40;327-328.
2. Takagishi T. Survival and extrapulmonary course of connective tissue diseases after lung transplantation. J Clin Rheum 2012;18;283-289.
3. Gunnarsson R. Prevalence and severity of lung disease in mixed connective tissue disease: a nationwide, cross-sectional study. Ann Rheum Dis 2012;71;1966-1972.
4. Palm Ø. Clinical pulmonary involvement in primary Sjogren’s syndrome: prevalence, quality of life and mortality – a retrospective study based on registry data. Rheumatology 2013;52;173-179.
5. Christie JD. The Registry of the International Society for Heart and Lung Transplantation: 29th adult lung and heart transplant report-2012. J Heart Lung Transplant 2012;31;1073-1086.
6. Orens JB. International guidelines for the selection of lung transplant candidates: 2006 update –a consensus report from the Pulmonary Scientific Council of the International Society for Heart and Lung Transplantation. J Heart Lung Transplant 2006;745-755.


Denne siden har hatt 1 besøk i dag

Vennligst vurder denne siden