ME, Myalgisk encefalopati (ME), Kronisk tretthetssyndrom, CFS 2/5 (5)

Share Button

ME fatique 640px-Statue_of_the_Tired_Man

"Statue of the Tired Man" by User:Burrows - Own work. Licensed under Public Domain via Wikimedia Commons - http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Statue_of_the_Tired_Man.JPG#/media/File:Statue_of_the_Tired_Man.JPG

CFS/ME, Chronic fatigue syndrom, Kronisk tretthets syndrom ICD-10 G93.9

Synonymer: SFS/ME, Myalgisk encefalopati (ME). Idiopathic Chronic Fatigue Syndrome (CFS), nevrasteni.

Definisjon

Invalidiserende, anstrengelsesrelatert utmattelse med varighet i minst 4-6 måneder når annen sykdom er ekskludert. Dette er ikke en betennelsesaktig bindevevssykdom eller vaskulitt. Tilstanden er ofte klassifisert blant MUPS (medisinsk uforklarte fysiske symptomer).

Sykdomsårsak

Omdiskutert og ikke sikkert påvist. Man antar flere faktorer er av betydning:

 • Sårbarhet (genetisk, miljø)
 • Utløsende faktorer (infeksjon, skader, mentale belastninger)
 • Vedlikeholdsfaktorer

Symptomer

 • Ofte brå start, i noen tilfeller etter infeksjon i øvre luftveier
 • Følelse av feber, men uten målbare utslag
 • Invalidiserende tretthet
 • Svekket hukommelse og konsentrasjon (kognitive besvær)
 • Sår hals og ømme lymfeknuter
 • Muskel- og leddsmerter
 • Økt sensitivitet for lys, lukt og lyd
 • Nummenhet
 • Utmattelse (mer enn forventet) etter fysiske eller mentale anstrengelser

Diagnosen

Stilles på bakgrunn av symptomer og ved utelukkelse av annen sykdom. Ofte blir diagnostiske kriterier brukt. Det finnes flere utgaver. Aktuelle (1994, Fukuda) kriterer her

Forslag til medisinsk utredning

Forekomst

Prevalens: 0,2 – 0,4% blant voksne, noe som tilsvarer 10-20.000 personer i Norge. Flest kvinner. Sjeldnere hos barn. Insidens (nye tilfeller årlig pr 100.000 innbyggere) i Norge (Det norske Folkehelsinstituttet) er anslått til 39,4/100.000 blant kvinner og 12,9/100.000 blant menn. Sykdommen er vanligst i aldergruppene 10  -19 år og 30  -39 år.

Differensialdiagnoser

Andre tilstander som kan forklare en tilsvarende form for utmattelse skal være utelukket. Eksempler:

Behandling

 • Tidlig mobilisering med tilpasset, gradert aktivitetsbehandling/gradert rehabilitering uten overstimulering
  • Hvile hele dagen blir ikke anbefalt. Hvile i seng i mer enn 4 uker kan medføre immunologiske forstyrrelser
 • Dersom ledsagende depresjon foreligger, skal denne behandles
 • Kognitiv adferdsterapi for mobilisering og bedre livskvalitet anbefales
 • Læring av mestringsstrategier kan være viktig
 • Tilpasset tøyninger for muskelr og ledd kombinert med forsiktig trening eller aktivitetsprogram er nyttig
 • Det immundempende, biologiske medikamentet rituximab (MabThera) viste ikke sikker effekt i en norsk studie (foreløpige resultater, 2017)

Medisinsk prognose

 • Data fra gode studier mangler. Blant voksne angis at 20 – 50% blir bedre i løpet av 1-3 år. Blant barn ses bedring hos 54 – 94% etter 6 år (Joyce J, 1997)

Spesialist i Helse Sør-Øst

 • Oslo Universitetssykehus ved ME/CFS-senteret tilbyr et tverrfaglig tilbud til voksne (over 18 år) med Myalgisk Encefalopati (ME)/kronisk utmattelsessyndrom (CFS). Den polikliniske tjenesten dekker helseregion Sør-Øst. Tilbudet om innleggelse på sengepost er landsdekkende.

Litteratur

Denne siden har hatt 3 besøk i dag

Vennligst vurder denne siden