Medikamentell behandling SLE

Print Friendly, PDF & Email
Share Button

Valg av medikamenter mot SLE er avhengig av hvorledes sykdommen angriper de enkelte organer og er en spesialistoppgave.

Varighet av behandling

 • Varigheten av behandlingen er individuell og avhengig av sykdomsforløpet hos hver enkelt med SLE
 • Kortison (Prednisolon) blir avsluttet (seponert) først
 • Det er omdiskutert når annen sykdomsmodifiserende behandling bør bli avsluttet
  • Noen anbefaler seponering 2-3 år etter at sykdommen har fallt helt til ro
  • Hydoxyklorokin (Plaquenil) blir vanligvis beholdt lenger

Behandling av nyreaffeksjon ved SLE, vennligst les her

Kortikosteroider

 • Metylprednisolon (SoluMedrol) blir gitt intravenøst (500-1000mg/dag) i inntil tre påfølgende dager ved truende organskade som synsforstyrrelse eller andre symptomer på kritisk blodsirkulasjon. EKG og måling av kalium og kalsium i blod bør gjøres i forkant, siden kardiale rytmeforstyrrelser kan oppstå.
 • Prednisolon blir gitt fra sykdomsstart (ofte 0,5mg/kg/dag) eller etter metylprednisolon (se ovenfor).  Dosen blir redusert gradvis. Over tid skal dosen bli redusert til et minimum eller avsluttes helt. Bentetthetsmåling (Dexa-scanner) (osteoporose?) er å anbefale. Forebygging av osteoporose blir gjort med kalsium og D-vitamin tilskudd, for eksempel Calcigran Forte 1000mg/dag tyggetabletter, helst kveldsdose. Ved høye doser (mer enn Prednisolon 10mg/d) blir ofte protonpumpehemmer som profylakse gitt mot magesår. Av samme grunn er en forsiktig med å gi NSAID og asetylsalisylsyre (ASA, Albyl-E). Prednisolon kan brukes under svangerskap og amming, men høye doser (mer enn 15mg/dag) bør unngås.

Hydroxychlorquin (Plaquenil)

 • Reduserer risiko for sykdomsoppbluss
 • Har gunstig virkning på prognosen
 • Kan redusere blodpropprisiko (tromboemboli)
 • Vanlig dose er 200mg tabletter 1-2 ganger i døgnet. På sikt bør dosen være under 5mg/kg/dag. Lavere dose ved redusert nyrefunksjon.
 • Behandlingen bør styres av revmatolog
 • Øyelege-kontroll (retinopati ved høy kumulativ dose, keratitt er mulig i startfasen) anbefales 1-2 ganger årlig, særlig etter 5 års bruk (Referanse: Marmor_MF, 2016)
 • Bør unngås ved psoriasis (mer eksem) og ved nyresvikt (overdosering)
 • Unngå direkte sollys (pigmentforandringer og soleksem)
 • Kan brukes under svangerskap og amming
 • Vennligst les mer om Plaquenil her

Sendoxan (cyclofosfamid)

 • Vanligvis intravenøs behandling eller mer sjelden som tabletter. Blir brukt mot nyrebetennelse ved SLE (glomerulonefritt, WHO klasse IV-V eller alvorlig klasse III), alvorlig serositt eller CNS (hjerne eller ryggmarg) affeksjon
 • Etter få måneders Sendoxan-behandling blir overgang til en annen immunsuppresjon med azathioprin (Imurel), mykofenolat  (CellCept) eller methotrexate valgt (Referanse: Morris HK, 2013)
 • Sendoxanbehandling er nærmere beskrevet her

Azathioprin (Imurel)

 • Doseres vanligvis 2mg/kg/dag, i en eller to doser
 • På forhånd sjekkes TPMT-genotype i blodprøve siden redusert toleranse forekommer ved visse genotyper
 • Riktig dose blir målt ved 6-TGN i blodprøve (referanseverdier: 2,0 – 6,0). Enkelte reagerer  raskt på azathioprin med ”drug fever” eller DRESS, leukopeni eller leverenzymstigning og må avslutte behandlingen. Leukocytopeni (lavt antall neutrofile leukocytter) forekommer ved for høy dosering og kan være vanskelig å skille fra SLE aktivitet (som også kan gi leukopeni)
 • Kan brukes under svangerskap. Doser som over stiger 100mg/dag bør unngås ved amming fordi medikamentet går over i morsmelk, selv om skader ikke er påvist
 • Mer om azathioprin her

Mykofenolat mofetil (CellCept, Myfenax, Myfortic)

Methotrexat (Ebetrex, Metex, Methorexate)

 • Et alternativ til azathioprin
 • Velges ofte ved leddaffeksjon (artritt)
 • Dosen er 10-25mg/uke, gitt som en ukentlig dose i form av tabletter eller injeksjon (samme dosering som mot revmatoid artritt)
 • Suppleres med Folsyre
 • Forsiktighet ved redusert nyrefunksjon
 • Brukes ikke ved kjent leversykdom (sjekk Hepatitt-antistoff)
 • Dersom svangerskap er aktuelt de nærmeste måneder skal ikke Methotrexate brukes. Medikamentet må seponeres minst 3 måneder før konsepsjon
 • Regelmessig blodprøvekontroller (Hemoglobin, Leukocytter, Trombocytter, ALAT, Kreatinin) anbefales
 • Vennligst les mer om Methotrexat her

Belimumab (Benlysta)

 • Dette er et nyere, godkjent medikament for SLE
 • Det gis som tilleggsbehandling når sykdomsaktiviteten er vanskelig å kontrollere.
 • Omtrent 1/3 har effekt og 1/3 seponerer pga intoleranse/bivirkninger.
 • Doseres dag 0-14-28, deretter hver 4. uke
 • Infusjoner (10mg/kg) som gis over en time i sykehus, initialt (2 første doser) på sengepost, deretter dagenhet eller poliklinikk. Pasienten observeres 1 time etter avsluttet infusjon
 • Virkningsmekanisme: B-Lymfocytt Stimulator (BLyS) blir hemmet slik at hyperaktive, aggressive CD20+ B-lymfocytter kan gå i apoptose. Benlysta er et fult humant immunglobulin som binder løselig BLyS
 • Vennligst les mer om Belimumab her

Rituximab (MabThera)

 • Anti-CD20- B-celle-behandling som mot SLE blir brukt spesielt ved hematologisk affeksjon med cytopenier (lavt antall blodplater eller hvite blodlegemer)
 • Før behandlingen kan måling av Lymfocytt-sub-populasjoner (CD19+ B-celler), hepatitt-B antistoff (20-50% får reaktivering) og immunglobuliner i blod anbefales
 • Dosering oftest som ved revmatoid artritt (1000mg i.v. to ganger med to ukers mellomrom), eller ”lymfom protokoll”: 4 infusjoner, hver dose er 375mg/m2 kroppsoverflate = ca 600mg med 1 ukes mellomrom
 • Behanlings-pause med azathioprin (Imurel), mykofenolat (CellCept), methotrexate eller tilsvarende blir vurdert individuelt
 • Rituximab blir blandet i 500ml NaCl. Før infusjon (30-60 min) blir det gitt Solumedrol i.v. 100-125 ml i 100ml NaCl 9mg/ml over 15 min. og Deksklorfenamin 5mg (eller Polaramin 4mg tabletter) + paracetamol 1g for bedre toleranse
 • Ved oppfølging
  • Immunglobuliner (IgG) blir kontrollert i blodprøver
  • CD19+ B-celler forblir supprimert i ca 12 mnd.
  • CNS-bivirkning: progressiv multifokal leucoencephalopati (PML) er observert, men uklar sammenheng med rituximab. Skyldes reaktivering av latent JC-polyoma virus
 • Vurder pneumocystis-profylakse med Bactrim (1 tablett daglig eller to tabletter to dager ukentlig). Vurder vaksiner mot pneumokokker og influensa. Hepatitt B vaksine hvis risiko for infeksjon
 • Vennligst les mer om MabThera her

 ACE-hemmere eller AT-II antagonister

 • Ved høyt blodtrykk eller proteinuri suppleres ofte med enalapril (Renitec), Capropril eller annen ACE-hemmer eller AT-II hemmer (sjekk bivirkningsrisiko og www.interaksjoner.no ).
 • Kontraindisert ved svangerskap: Trandate aktuelt mot hypertoni

Statiner

 • Det foreligger generelt økt risiko for aterosklerose ved SLE. Forebygging med statiner bør bli vurdert individuelt

Røking

 • Det er vist at røking medfører dårligere medisinsk prognose/leveutsikter ved SLE

Vaksiner

 • “Døde vaksiner”
  • Influensa og pneumokokk vaksiner (lungebetennelse) er ”døde” vaksiner og uproblematiske å gi. Disse er ofte anbefalt før en begynner immundempende terapi med Sendoxan eller MabThera
  • Hepatitt B-vaksine: erfaring mangler
  • Ved SLE mistenkes økt forekomst av kreft i cervix uteri, noe som kan skyldes HPV (human papilloma)-virus. HPV-vaksine hos unge kan vurderes
 • “Levende vaksiner” blir frarådet ved immundempemende behandling
  • MMR-vaksine (meslinger, kusma, røde hunder)
  • Vaksine mot gul feber
  • Varicella (vannkopper)
  • Vaksine mot Herpes Zoster
 • Enkelte tilfeller med utbrudd av SLE etter vaksinering er imidlertid rapportert

 P-piller

”Hormonspiral”

 • Gestagen-spiral ( f eks Mirena) kan brukes ved SLE
 • Men en generelt økt infeksjonsrisiko ved SLE tilsier forsiktighet.
 • Hormonell vaginalring (Nuvaring) anbefales ikke pga økt sykdoms- og tromboemboli-risiko

Stamcellebehandling / benmargstransplantasjon

 • I svært alvorlige tilfeller av SLE er autolog stamcellebehandling forsøkt
 • Resultatene har ikke vært spesielt gode. Vesentlige problemer er dødsfall relatert til behandlingen og tilbakefall av sykdommen i mange tilfeller (Referanse: Illei GG, 2011).
 • Transplantasjon av mesenchymale stamceller (MSC) er en ny mulighet som er under utprøving (Referanse: Collin SE, 2013)

Lenke til Medikamenter, BINDEVEVSYSKDOMMER.no

Lenke til Svangerskap, BINDEVEVSSYKDOMMER.no

SLE, BINDEVEVSSYDKOMMER.no

Palm