Behandling av SLE (Systemisk Lupus Erythematosus) 3.5/5 (4)

Share Button
Behandling av lupus

Behandling av SLE varer oftest i minst 2-3 år

Valg av medikamenter mot SLE er avhengig av hvorledes sykdommen angriper de enkelte organer. Behandling av SLE er en spesialistoppgave.

Før behandlingen starter

 • Det er viktig å være oppklart om sykdommen, behandlingsmålet, og om bivirkninger som kan oppstå
 • Infeksjonsrisiko øker under behandlingen
  • Andre årsaker til redusert immunforsvar kartlegges (sykehistorie, blodprøver med antall hvite bodlegemer, immunglobulin / IgG)
  • Vaksiner for beskyttelse mot influensa og pneumokokker (lungebetennelse) er aktuelt ved flere av medikamentene
  • Latente infeksjoner som tuberkulose (Tbc)hepatitt B og HIV utelukkes ved blodprøver
 • Sykdomsaktivitet og eventuell organskade registreres med tanke på senere sammenligning for å kunne vurdere effekt av behandlingen
 • Andre risikofaktorer
  • Andre sykdommer
   • Høyt blodtrykk
   • Høyt kolesterol
   • Lungesykdom
   • Nedsatt immunforsvar
   • Osteoporose
   • Øyesykdom
  • Røking
  • Allergier

Varighet av behandling

 • Varigheten av behandling ved SLE er individuell og avhengig av sykdomsforløpet hos hver enkelt med SLE
 • Kortison (Prednisolon) blir avsluttet (seponert) først
 • Det er omdiskutert når annen sykdomsmodifiserende behandling bør bli avsluttet
  • Noen anbefaler seponering 2-3 år etter at sykdommen har falt helt til ro
   • Ved lengre behandlingsvarighet reduseres risko for sykdomsoppbluss, men den immundempende behandlingen belaster kroppen over lengre tid, noe som blant annet medfører økt risiko for infeksjoner
  • Hydoxyklorokin (Plaquenil) blir vanligvis beholdt lenger

Behandling av nyreaffeksjon ved SLE, vennligst les her

Kortikosteroider

 • Metylprednisolon (SoluMedrol) blir gitt intravenøst (250-500mg/dag) i inntil tre påfølgende dager ved truende organskade som synsforstyrrelse eller andre symptomer på kritisk blodsirkulasjon. EKG og måling av kalium og kalsium i blod bør gjøres i forkant, siden kardiale rytmeforstyrrelser kan oppstå.
 • Prednisolon blir gitt fra sykdomsstart (ofte 0,5mg/kg/dag) eller etter metylprednisolon (se ovenfor).  Dosen blir redusert gradvis. Over tid skal dosen bli redusert til et minimum eller avsluttes helt.
  • Bentetthetsmåling (Dexa-scanner) (osteoporose?) er å anbefale. Forebygging av osteoporose blir gjort med kalsium og D-vitamin tilskudd, for eksempel Calcigran Forte 1000mg/dag tyggetabletter, helst kveldsdose.
  • Ved høye doser (mer enn Prednisolon 10mg/d) blir ofte protonpumpehemmer som profylakse gitt mot magesår. Av samme grunn er en forsiktig med å gi NSAID og acetylsalisylsyre (ASA, Albyl-E).
  • Prednisolon kan brukes under svangerskap og amming, men høye doser (mer enn 15mg/dag) bør unngås.

Hydroxychlorquin (Plaquenil)

 • Reduserer risiko for sykdomsoppbluss
 • Har gunstig virkning på prognosen
 • Kan redusere blodpropprisiko (tromboemboli)
 • Vanlig dose er 200mg tabletter 1-2 ganger i døgnet, avhengig av kroppsvekt. På sikt bør dosen være under 5mg/kg/dag. Lavere dose ved redusert nyrefunksjon.
 • Behandlingen bør styres av revmatolog
 • Øyelege-kontroll (retinopati ved høy kumulativ dose, keratitt er mulig i startfasen) anbefales 1-2 ganger årlig, særlig etter 5 års bruk
 • Bør unngås ved psoriasis (mer eksem) og ved nyresvikt (overdosering)
 • Unngå direkte sollys (pigmentforandringer og soleksem)
 • Kan brukes under svangerskap og amming
 • Vennligst les mer om Plaquenil her

Sendoxan (cyclofosfamid)

 • Vanligvis intravenøs behandling eller mer sjelden som tabletter. Blir brukt mot nyrebetennelse ved SLE (glomerulonefritt, WHO klasse IV-V eller alvorlig klasse III), alvorlig serositt eller CNS (hjerne eller ryggmarg) affeksjon
 • Etter få måneders Sendoxan-behandling blir overgang til en annen immunsuppresjon med azathioprin (Imurel), mykofenolat  (CellCept) eller methotrexate valgt (Referanse: Morris HK, 2013)
 • Sendoxanbehandling er nærmere beskrevet her

Azathioprin (Imurel)

 • Doseres vanligvis 2mg/kg/dag, i en eller to doser
 • På forhånd sjekkes TPMT-genotype i blodprøve siden redusert toleranse forekommer ved visse genotyper
 • Riktig dose blir målt ved 6-TGN i blodprøve (referanseverdier: 2,0 – 6,0). Enkelte reagerer  raskt på azathioprin med ”drug fever” eller DRESS, leukopeni eller leverenzymstigning og må avslutte behandlingen. Leukocytopeni (lavt antall neutrofile leukocytter) forekommer ved for høy dosering og kan være vanskelig å skille fra SLE aktivitet (som også kan gi leukopeni)
 • Kan brukes under svangerskap. Doser som over stiger 100mg/dag bør unngås ved amming fordi medikamentet går over i morsmelk, selv om skader ikke er påvist
 • Mer om azathioprin her

Mykofenolat mofetil (CellCept, Myfenax, Myfortic)

Methotrexat (Ebetrex, Metex, Methorexate)

 • Et alternativ til azathioprin som behandling av SLE
 • Velges ofte ved leddaffeksjon (artritt)
 • Dosen er 10-25mg/uke, gitt som en ukentlig dose i form av tabletter eller injeksjon (samme dosering som mot revmatoid artritt)
 • Suppleres med Folsyre
 • Forsiktighet ved redusert nyrefunksjon
 • Brukes ikke ved kjent leversykdom (sjekk Hepatitt-antistoff)
 • Dersom svangerskap er aktuelt de nærmeste måneder skal ikke Methotrexate brukes. Medikamentet må seponeres minst 3 måneder før konsepsjon
 • Regelmessig blodprøvekontroller (Hemoglobin, Leukocytter, Trombocytter, ALAT, Kreatinin) anbefales
 • Vennligst les mer om Methotrexat her

Belimumab (Benlysta)

 • Dette er et nyere, godkjent biologisk medikament for behandling av SLE
 • Det gis som tilleggsbehandling når sykdomsaktiviteten er vanskelig å kontrollere.
 • Omtrent 1/3 har effekt og 1/3 seponerer pga intoleranse/bivirkninger.
 • Doseres dag 0-14-28, deretter hver 4. uke
 • Infusjoner (10mg/kg) som gis over en time i sykehus, initialt (2 første doser) på sengepost, deretter dagenhet eller poliklinikk. Pasienten observeres 1 time etter avsluttet infusjon
 • Virkningsmekanisme: B-Lymfocytt Stimulator (BLyS) blir hemmet slik at hyperaktive, aggressive CD20+ B-lymfocytter kan gå i apoptose. Benlysta er et fult humant immunglobulin som binder løselig BLyS
 • Vennligst les mer om Belimumab her

Rituximab (MabThera/Rituxan)

 • Rituximab er biologisk legemiddel og et alternativ til etablert behandling, særlig når det foreligger antistoff betinget lavt antall blodplater (trombocytopeni) eller alvorlig angrep på ryggmargen (myelitt). Trolig har en del pasienter effekt, mens andre ikke har det (Referanse: Yusof Md, 2017)
  • Før behandlingen kan måling av Lymfocytt-sub-populasjoner (CD19+ B-celler), hepatitt-B antistoff (20-50% får reaktivering) og immunglobuliner i blod anbefales
  • Dosering oftest som ved revmatoid artritt (initialt 1000mg i.v. to ganger med to ukers mellomrom), eller ”lymfom protokoll”: 4 infusjoner, hver dose er 375mg/m2 kroppsoverflate = ca 600mg med 1 ukes mellomrom
  • Behandlings-pause med azathioprin (Imurel), mykofenolat (CellCept), methotrexate eller tilsvarende blir vurdert individuelt
  • Ved oppfølging
   • Immunglobuliner (IgG) blir kontrollert i blodprøver
   • CD19+ B-celler forblir supprimert i ca 12 mnd.
   • CNS-bivirkning: progressiv multifokal leucoencephalopati (PML) er observert, men uklar sammenheng med rituximab. Skyldes reaktivering av latent JC-polyoma virus
  • Vurder pneumocystis-profylakse med Bactrim (1 tablett daglig eller to tabletter to dager ukentlig). Vurder vaksiner mot pneumokokker og influensa. Hepatitt B vaksine hvis risiko for infeksjon
  • Vennligst les mer om MabThera her

 ACE-hemmere eller AT-II antagonister

 • Ved høyt blodtrykk eller proteinuri suppleres ofte med enalapril (Renitec), Capropril eller annen ACE-hemmer eller AT-II hemmer (sjekk bivirkningsrisiko og www.interaksjoner.no ).
 • Kontraindisert ved svangerskap: Trandate aktuelt mot hypertoni

Statiner

 • Det foreligger generelt økt risiko for aterosklerose ved SLE. Forebygging med statiner bør bli vurdert individuelt

Røking

 • Det er vist at røking medfører dårligere medisinsk prognose/leveutsikter ved SLE

Vaksiner

 • “Døde vaksiner”
  • Influensa og pneumokokk vaksiner (lungebetennelse) er ”døde” vaksiner og uproblematiske å gi. Disse er ofte anbefalt før en begynner immundempende terapi med Sendoxan eller MabThera
  • Hepatitt B-vaksine: erfaring mangler
  • Ved SLE mistenkes økt forekomst av kreft i cervix uteri, noe som kan skyldes HPV (human papilloma)-virus. HPV-vaksine hos unge kan vurderes
 • “Levende vaksiner” blir frarådet ved immundempemende behandling
  • MMR-vaksine (meslinger, kusma, røde hunder)
  • Vaksine mot gul feber
  • Varicella (vannkopper)
  • Vaksine mot Herpes Zoster
 • Enkelte tilfeller med utbrudd av SLE etter vaksinering er imidlertid rapportert

 P-piller

”Hormonspiral”

 • Gestagen-spiral ( f eks Mirena) kan brukes ved SLE
 • Men en generelt økt infeksjonsrisiko ved SLE tilsier forsiktighet.
 • Hormonell vaginalring (Nuvaring) anbefales ikke pga økt sykdoms- og tromboemboli-risiko

Stamcellebehandling / benmargstransplantasjon

 • I svært alvorlige tilfeller av SLE er autolog stamcellebehandling forsøkt som behandling av SLE
 • Resultatene har ikke vært spesielt gode. Vesentlige problemer er dødsfall relatert til behandlingen og tilbakefall av sykdommen i mange tilfeller (Referanse: Illei GG, 2011).
 • Transplantasjon av mesenchymale stamceller (MSC) er en ny mulighet som er under utprøving (Referanse: Collin SE, 2013)

Lenke til Medikamenter, BINDEVEVSYSKDOMMER.no

Lenke til Svangerskap, BINDEVEVSSYKDOMMER.no

SLE, BINDEVEVSSYDKOMMER.no

Denne siden har hatt 1 besøk i dag

Vennligst vurder denne siden