Pulmonal hypertensjon (PAH) ved Revmatisk sykdom 4.17/5 (6)

Share Button

Pulmonal hypertensjon (PAH): Diameter av pulmonalarterien (blå pil) overstiger aortas diameter (rød pil): Rajaram S, Thorax, 2014. CC BY-NC 4.0

Definisjon

Pulmonal hypertensjon (PH) er en alvorlig tilstand der blod fra hjertet møter økt motstand i blodårene i lungene (lunge-arteriene). Det medfører at trykket stiger i lunge- blodårene. Dermed må hjertet (høyre hjertekammer) må pumpe mot økt belastning. Etter hvert kan hjertesvikt oppstå.

Sykdomsårsaker

 • Fortykkelse i blodåreveggene (hyperplasi av intima og hypertrofi av glatte muskelceller), ofte ved systemisk sklerose) (PAH-SSc)
 • Blodpropper (tromboser i små og mellomstore lunge arterioler), (CTEPH)
 • Hjertesvikt (venstre hjertekammer), (PH-LHD)
 • Sykdom i lungevevet (PH-ILD)

Diagnose

 • Ekko cor (ultralyd av hjertet): Her beregnes systolisk pulmonalarterie-trykk indirekte Målingene er mindre nøyaktige enn ved hjertekateter undersøkelse (se nedenfor). Estimert trykk over 30-35mmHg er suspekt på PH
 • Hjertekateter (høyre hjerte-halvdel). Middeltrykk (MAP) over 20 mmHg i ro eller mer enn 30mmHg ved belastning er pulmonal hypertensjon

Klassifikasjon (WHO)

Forekomst

Pulmonal hypertensjon (PH) forekommer uten spesiell grunn (idiopatisk) eller assosiert med sykdommer, spesielt ved systemisk sklerose (7-16%), sjeldnere ved MCTD (4%) (referanse: Gunnarsson R, 2013), SLE (1%), Sjøgrens syndrom (2%) og myositt. Også medfødte eller ervervede hjertelidelser, portal hypertensjon, HIV -infeksjon, inntak av anoreksiner (slanking) eller amfetamin (rusmiddel) og alvorlig lungesykdom kan være årsak til PH.

Symptomer

Tung pust (dyspné) og besvimelser (synkoper) ved belastning, fatigue/utmattelse, bryst-smerter, hoste, blodig hoste (hemoptyse), heshet. Perifere hevelser (ødemer), forstørret lever (hepatomegali).

Screening med ultralyd av hjertet (årlig) i risikogrupper (systemisk sklerose) viktig. Tidlig behandling bedrer prognose.

Medisinsk Utredning

 • Screening (ekko cor) av risikogrupper (årlig ved systemisk sklerose)
 • Klinisk: synlig jugular-vene-puls, venstre sidig parasternal hevelse, splittet 2. hjerte-tone, systolisk bilyd
 • Røntgen thoraks (sentrale pulmonale arterier): Høyre ventrikkel/atrium er forstørret i det retrosternal-rom
 • CT undersøkelse av thoraks: diameter på pulmonalarterien er større enn på aorta (se illustrasjon øverst på siden)
 • Lungefunksjons-tester (påfallende lav DLCO)
 • 6-min gangtest (fallende til under 330-380 m kan indikere ugunstig prognose)
 • pro-BNP forhøyet og stigende i blodprøve
 • Pulmonal angiografi (røntgen undersøkelse) og scintigrafi (nukleærmedisin) overveies hvis sykdomsårsak er uklar (utelukke tromboembolier)
 • EKG (høyre hypertrofi = R/S mer enn 1 i V1), høyre grenblokk, p-pulmonale i II, rytme-forstyrrelser)

Ekko-doppler (ultralyd hjerte)

 • Fortykket vegg i høyre ventrikkel og paradoks deviasjon mot venstre i systole
 • Funksjonell trikuspidal-insuffisiens
 • Trykket beregnes: Bernoulli ligning:  PAP systolic  =  (4  x  tricuspid jet velocity squared)  +  RAP (v.cava-blodtrykk)
  •  Alvorlig PH: systolisk trykk mer enn 50mmHg
 • Estimert systolisk trykk ved ultralyd doppler er ca. 10 mmHg høyere enn middeltrykk ved høyre kateter (Kateter: mild PH ved 35mmHg, 36-50mmHg ved doppler). Ejection fraksjon (EF) er normalt mer enn 55% når det ikke foreligger hjertesvikt

Hjertekateter

Høyre kateterisering med akutt vasodilatasjons-test (reversibilitetstest)

 • Definisjon: Pulmonal Hypertensjon når middelstrykket (Medium Arterial Pressure= MAP) er over 20 mmHg i ro (revidert fra 25 mmHg pr 2019, referanse: Simonneau, 2019). MAP er normalt 10-20 mmHg
 • PCWP (mean pulmonary wedge pressure) registreres samtidig.
  • Normale verdier er 8-12 mmHg.
  • PCWP er mer enn 15mmHg tyder på venstresidig hjertesykdom som årsak til økt pulmonal arterietrykk, men 5% har falsk pos verdi. Det anbefales også å måle det venstre ventrikulære trykket og diastolisk trykk (LVEDP)
 • Dersom MAP er mer enn 25 og PCWP mindre enn 15, tyder det på pulmonal hypertensjon, slik vi kan se ved systemisk sklerose.

Lungefunksjonstester

 • Ofte foreligger redusert DLCO, men normal FVC.
 • Ratio FVC%/DLCO% er dermed økt.
  • Ratio-verdier mer enn 2 øker muligheten for at pulmonal hypertensjon foreligger.
  • Hvis det foreligger lungesymptomer og en FVC%/DLCO% ratio mindre enn 1,4 er interstitiell lungesykdom mer sannsynlig

EKG (høyre aksedeviasjon)

DETECT-kalkulator (indikasjon for høyre-hjertekateter-undersøkelse?)

DETECT kalkulator kan brukes for å estimere behov for utredning med

1) Ekkokardiografi basert på resultater av

 • Lungefunksjonstester (FVC% av forventet/DLCO% av forventet)
 • EKG (høyre akse deviasjon)
 • Pro-BNP
 • Serum-urat/urinsyre
 • Anti-centromer/CENP-antistoff (forventes ved systemisk sklerose, begrenset form)
 • Teleangiektasier (klinisk undersøkelse)

2) For å estimere indikasjon for høyresidig hjertekateterisering legges til resultater fra ekkokardiografi

 • Ekko kardiografi: Arealet av høyre atrium (i kvadratcentimeter) og hastigheten på trikuspidalklaff-tilbakestrøm (TR hastighet i m/s) er risikofaktorer som måles og inngår i DETECT-kalkulator

Feilaktig diagnose? (lignende sykdommer / differensialdiagnoser)

Behandling

De fleste bruker Marevan, men blødningsrisiko f eks ved systemisk sklerose kan være kontraindikasjon

Endotelin-antagonister:

 • Bosentan «Cipla» (Tracleer, Stayveer). Endotelin A+B hemmer
 • Bosentan/Tracleer/Stayveer: (62,5mg x 2 i 4 uker, deretter 125 mg x2), ved NYHA klasse II-III. Effekt på 6-min gangtest, O2-opptak, utsetter forverring. Lang tids effekt. Kjent sikkerhetsprofil. Bosentan («Accord») skrives på H-resept og dekkes av helseforetaket
 • Interaksjoner:
  • Marevan-dosen må ofte økes
  • Flukonazol (Diflucan) (anti-mykotika) øker bosentan plasma nivå betydelig
  • Ikke gi cyklosporin (Sandimmun) eller glibenclamid (mot diabetes)
  • Kontroller; leverenzymer: seponere hvis 2-3x øvre referanseområde. sjekke hemoglobin
 • Ambrisentan (ET-A antagonist): Volibris, Endotelin A (ETA)-selektiv reseptorantagonist, 5-10mg x1 ved NYHA II-III. Bivirkninger: Hodepine, ødem, anemi (reaktiv?), abdominale smerter. Volibris forskrives på H-resept
 • Marcitentan (Opsumit) (Endotelin-antagonister A+B hemmer), 10mg x 1. Opsumit er pr 2019 dyrere enn Volibris, men Volibris skal ikke gis ved lungefibrose (som ofte foreligger ved systemisk sklerose og PAH). Opsumit forskrives på H-resept
 • Kontroller: Leverenzymer månedlig, Hgb. Interaksjoner: Marevan-nøytral

PD-5 hemmere / Nitrogen oksyder

 • Sildenafil (20-80mg/d): Mysildecard, Orisild 20mg x 3 / Revatio / Viagra 25mg, / Ved NYHA II-III. Selektiv hemmer av cGMP-spesifikk fosfodiesterase type 5 (PDE5). Orisild («Orion») skrives på H-respet og dekkes av helseforetaket
 • Tadalafil (Adcirca) 20mg eller 40mg kan gis en gang i døgnet, men betydelig dyrere (pr 2019) enn Orisild
 • Riociguat, guanylate cyklase agonist

Prostacyklin analoger

 • Selexipag (Uptravi)
  • Tabletter, selektiv IP-agonist. Individuell dosetitrering
 • Beriprost
 • Iloprost
 • Epoprostenol

Forskrivning på H-resept (dekkes av pasientens helseforetak)

 • Bosentan «Accord»
 • Orisild «Orion»
 • Volibris
 • Opsumit

Norske HELFO søkes for godkjenning på «blå resept» i hvert enkelt tilfelle, paragraf 3a

Annen behandling

 • Kontinuerlig i.v. prostacyclin (NYHA III-IV). (epoprostenol = Flolan har vist overlevelsesgevinst. Dose: 15-50 ng/kg/min)
 • Prostaglandin-antagonister (for eksempel lioprost/Ilomedin). i.v, s.c. (Treprostinil = Remodulin iv, sc. 20-60ng/kg/min ), inhalert (iloprost/Ventavis), p.o: Beraprost (ikke vist effekt>3 mnd, ikke godkjent i Norge). NYHA III-IV
 • Kombinasjons-terapi
 • Ballong-blokking av arterier
 • Lungetransplantasjon
 • Kalsium antagonister (Nifedipin/Adalat): mindre enn 5% har respons over tid

Systemisk sklerose og PAH

 • 7-16% av pasientene med får PAH (Begrenset oftere enn diffus form). Sykdomsmekanisme (pulmonal hypertensjon ved systemisk sklerose):
 • Pulmonal vasospasme (”pulmonal Raynauds”) –> proliferasjon av endotel, myofibroblast, glatt muskel –>> Pulmonal fibrose
 • Endotel reseptor antagonisten Volibris (ambrisentan) mot PAH skal ikke brukes ved lungefibrose. Opsumit (macitentan) foretrekkes i slike tilfeller.

Medisinsk Prognose

Alvorlig. Best prognose ved tidlig diagnose og behandling.

Litteratur

Pulmonal hypertensjon, BINDEVEVSSYKDOMMER.no


Denne siden har hatt 2 besøk i dag

Vennligst vurder denne siden