Cannabis, marijuana,og hasj mot revmatisk smerte? 4/5 (4)

Share Button

Marijuana, cannabis, hasj & revmatisme

By Cannabis Training University

Definisjon

Cannabisplanten (Canabis) brukes til å produsere flere produkter. Marihuana er vanligvis tørkede blader av toppskudd og blomster, stilker eller frø. Hasj er et videreforedlet produkt hvor plantesaften eller harpiksen er presset til plater eller klumper sammen med deler av plantematerialet. “Bønner” (fra bønneplante) er et slangord for hasj, mens “weed” er et slangord for marihuana.

Canabis er blitt brukt i årtier, og det foreligger mange rapporter på smertelindring ved revmatisk sykdom. Canabis er blitt lovlig i flere stater i USA og noen andre land. Studier tyder på at revmatisk smerte er en av de vanligste indikasjonene for pasienter som bruker canabis. Fra mars 2017 skal i Tyskland alvorlig syke mennesker med kreft eller AIDS kunne få dekket utgifter til cannabis som smertelindrende behandling. I tillegg til smertelindring kan alvorlig syke ha nytte av den humørløftende effekten. En del pasienter ønsker derfor mer informasjon om fordeler og ulemper ved canabis, maijuana og hasj.

Det foreligger en del studier som viser effekt ved kreftsmerte og nevrologisk smerte (Ref: Abrams DI, 2015). Det er imidlertid få publiserte, vitenskapelige studier ved bruk mot revmatisk smerte. Unntak er en randomisert undersøkelse blant 58 pasienter med revmatoid artritt/leddgikt (RA) (Ref: Blake DR, 2006) som viste en bedring av smerte om morgenen, ved fysisk aktivitet og i hvile. Også søvnen ble bedret. Effekt også på store muskelspenninger (spastisitet) som kan være nyttig ved multiple sklerose (MS) der Sativex (CD-reseptagonist) kan brukes. I studien var tretthet den vanligste bivirkningen. Ingen alvorlige bivirkninger ble observert. To studier med fibromyalgi-pasienter testet syntetiske former for cannabis (nabilone, tetrahydrocannabinol (THC)). Pasienter med fibromyalgi merket effekt på smerte, (Ref: Skrabek RQ, 2008). Effekten på søvnproblemer var sammenlignbare med amitriptylin (Sarotex) (Ref: Ware MA, 2010).

Det er imidlertid mange problemer ved bruk av canabis som behandling:

  • De fleste rapporter er ikke vitenskapelig basert, slik at fordeler og ulemper ikke er systematisk utredet
  • Et stort problem er at styrken på det aktive virkestoffet i canabis planten, tetrahydrocannabinol (THC), varierer så mye som mellom 1% og 30% mellom de ulike produktene. Målinger i blodet etter inhalasjon av det man trodde var samme dose har vist verdier mellom 7 ng/mL og 100 ng/mL som indikerer uberegnelige variasjoner. I Tyskland vil myndighetene starte egen produksjon for å ha kontroll på kvaliteten når canabis innføres som godkjent medikament mot smerte
  • Revmatiske smerter er ofte kroniske. Behandling kan derfor være aktuell over mange år med tilhørende risiko for bivirkninger over tid
  • Blant bivirkninger er kognitive problemer (redusert konsentrasjon, oppmerksomhet og hukommelse) og redusert psykomotorisk funksjon (reaksjonsevne). Bivirkningene varer i flere timer og påvirker bl a evnen til å kjøre bil
  • Canabis gir en kortvarig rusfølelse på grunn av økt dopamin i hjernen. Ved regelmessig bruk synker imidelrtid dopaminnivået til lave verdier. Langvarig canabisbruk er derfor forbundet med humørsvingninger, redusert ytelesesevne og risiko for depresjon
  • Det er risiko for avhengighet.
    • En av seks ungdommer som brukere blir avhengige, melder verdens helseorganisasjon (WHO)
  • En svensk studie tyder på doblet risiko for lungekreft
  • Canabis er ikke tillat brukt i Norge

Konklusjon

Ikke overraskende konkluderer de fleste revmatologer med at ulempene er større enn fordelene ved bruk av canabis mot revmatiske sykdommer. Samtidig blir det oppfordret til å gjennomføre flere vitenskapelige studier for å belyse dette temaet bedre. For pasienter med kreftsmerte eller AIDS er medisinsk bruk av cannabis på fremmarsj, noe som gjenspeiles i at pasienter i Tyskland vil kunne få dekket utgiftene fra mars 2017.

Litteratur

Medikamenter,  BINDEVEVSSYKDOMMER.no

Denne siden har hatt 1 besøk i dag

Vennligst vurder denne siden