MUPS, Medisinsk Uforklarte fysiske Symptomer 4/5 (1)

Share Button

MUPS (Medisinsk Uforklarte fysiske (Physical) Symptomer)

Definisjon

MUPS er en gruppe uforklarte sykdommer med subjektive plager uten objektive funn. Grundig medisinsk utredning påviser ingen sykdomstegn i blod, organer, nervesystem eller annet. MUPS har ingen helt klar, internasjonal definisjon. Således blir ulike sykdommer og symptomer omfattet av begrepet MUPS. Ofte nevnes:

 Årsaker

Per definisjon er det ikke påvist en medisinsk årsak. Undersøkelser har imidlertid vist at mange med MUPS også har depresjon og/eller angst (referanse: Li CT, Chu YH, 2009), men det er uklart om disse er medvirkende årsaker eller følger av symptomene.

Forekomst

Det er beregnet at 3% av alle konsultasjoner hos allmennleger skyldes MUPS. Omtrent ¾ som kontakter lege for MUPS er kvinner.

Diagnose

Før en kan konkludere med diagnosen MUPS må symptomer bli undersøkt og vurdert for å utelukke organsykdommer. De medisinske undersøkelsene kan strekke seg over flere år, selv om spesielle sykdomsfunn ikke gjøres. Fastlegen (allmennlegen) spiller hovedrollen i utredningen og er koordinerende dersom spesial-undersøkelser rekvireres. Blant sykdommer som bør bli utelukket er systemiske bindevevssykdommer og andre auto-immune sykdommer, inklusiv stoffskiftesykdommer og kroniske tarmbetennelser.

Behandling

Behandlingstiltak retter seg mot symptomene. Ved tegn på depresjon og/eller angst, er det viktig med tiltak for mestring av disse. Ved revmatisk smerte og/eller utmattelse har tilpasset fysisk aktivitet og forsiktig trening vist seg å hjelpe en del på sikt.

Litteratur


Denne siden har hatt 1 besøk i dag

Vennligst vurder denne siden