MUPS, Medisinsk Uforklarte fysiske Symptomer 4/5 (1)

Share Button

MUPS (Medisinsk Uforklarte fysiske (Physical) Symptomer)

Definisjon

MUPS (medisinsk uforklarte fysiske symptomer) er en stor gruppe tilstander med subjektive plager uten objektive funn ved undersøkelser. Grundig medisinsk utredning påviser ingen sykdomstegn i blod, organer, nervesystem eller annet. MUPS har ingen helt klar, internasjonal definisjon. Således blir ulike sykdommer og symptomer omfattet av begrepet MUPS. Ofte nevnes Fibromyalgi, Irritabel tarmsyndrom (IBS), Kronisk utmattelsessyndrom (CFS/ME), Gulf Krig sykdom, uforklart hodepine, uforklart ryggsmerte og uforklart brystsmerter. Også nakkeslengskade, bekkenløsning, candidasyndrom, amalgamskade, el-allergi og multippel kjemisk intoleranse kan inkluderes (Malterud K, 2010). MUPS overlapper med «somatoform autonom dysfunksjon» kjennetegnes ved symptomer fra minst tre organsystemer slik som hjerte og blodsirkulasjonen (kardiovaskulært), mage-tam (gastrointestinalt) eller luftveier (respiratorisk) eller urinveier (referanse: Hartman TC, 2017). Noen skiller MUPS fra «somatisk syndrom» tilstand som manifesteres ved ett eller flere fysiske symptomer kombinert med eksessive tankevirksomhet, depresjon, emosjoner med agitasjon eller annen oppførsel som medfører betydelig lidelse og/eller dysfunksjon (D’Souza RS, 2021). Revmatologens oppgave ved symptomer på MUPS er å utelukke bakenforliggende revmatisk sykdom eller håndtere tilstanden dersom det samtidig foreligger en aktuell revmatisk sykdom. Fastlegen (allmennlegen) spiller hovedrollen i utredningen og er koordinerende dersom spesial-undersøkelser rekvireres.

 Årsaker

Per definisjon er det ikke påvist en medisinsk årsak. Undersøkelser har imidlertid vist at mange med MUPS også har depresjon og/eller angst (referanse: Li CT, Chu YH, 2009), men det er uklart om disse er medvirkende årsaker eller følger av symptomene. Tankegangen om symptomutvikling kan gjennom sensitivering føre til vedvarende aktivering eller vedlikehold av symptomene. Således kan samspillet mellom kroppslige og mentale prosesser og livsbetingelser være forklarende årsaker til MUPS (Malterud K, 2010).

Forekomst

Det er beregnet at 3% av alle konsultasjoner hos allmennleger skyldes MUPS. Omtrent tre av fire som kontakter lege for tilstanden er kvinner (referanse: Aamland A, 2014).

Diagnose

Før en kan konkludere med diagnosen MUPS må symptomer bli undersøkt og vurdert for å utelukke organsykdommer. De medisinske undersøkelsene kan strekke seg over flere år, selv om spesielle sykdomsfunn ikke gjøres. Fastlegen (allmennlegen) spiller hovedrollen i utredningen og er koordinerende dersom spesial-undersøkelser rekvireres. Blant sykdommer som bør bli utelukket er systemiske bindevevssykdommer og andre auto-immune sykdommer, inklusiv stoffskiftesykdommer og kroniske tarmbetennelser. Det er velkjent at håndtering av MUPS er en utfordring (referanse: Hartman TC, 2017).

Behandling

Behandlingstiltak retter seg mot symptomene. Ved tegn på depresjon og/eller angst, er det viktig med tiltak for mestring av disse. Ved revmatisk smerte og/eller utmattelse har tilpasset fysisk aktivitet og forsiktig trening vist seg å hjelpe en del på sikt.

Litteratur


Denne siden har hatt 1 besøk i dag

Vennligst vurder denne siden