Rituksimab 4.6/5 (5)

Share Button

Denne siden inneholder en kortfattet beskrivelse som ikke er dekkende for medikamentene. For mer informasjon anbefales å lese omtalen i Felleskatalogen.no for det respektive legemiddel.

Definisjon

Rituksimab (rituximab) er virkestoffet i MabThera og Rixathon som er biologiske legemiddel som hemmer lymfocytter (en type hvite blodlegemer) ved å binde seg til antigenet CD20 som er lokalisert på pre-B- og modne B-lymfocytter. Behandlingen blir gitt som intravenøs infusjon eller sprøyte (subkutant). Rixathon og Truxima er biotilsvarende medikamenter

Før behandlingsstart

Vaksiner

 • Årlig influensavaksine anbefales
 • Pneumokokk-vaksine før behandlingsstart (effekt varer i 7-10 år) anbefales
 • Vurder hepatitt B vaksine (utsatte personer)
 • «Levende vaksiner» skal ikke brukes
 • Mer om vaksiner her

Pneumocystis jiroveci forebygging

 • Profylaktisk (forebyggende) behandling mot Pneumocystis jiroveci ved immunsupprimerende behandling med for eksempel Sendoxan eller MabThera
 • Dersom T-celle subpopulasjonen undersøkes, vil CD4 T-celle tall under 400 indikere økt infeksjonsrisiko
  • Bactrim / Trimetoprim Sulfa (enten 2 tabletter tre dager i uken eller 1 tablett daglig)
  • OBS! Interaksjon med metotreksat
  • Ved sulfa-allergi kan Dapson 50mg x 1 være et alternativ
   • Også Dapson inneholder en sulfa-komponent og allergi er mulig
   • Et alternativ er Pentamidin inhalasjoner for eksempel 300mg hver måned. Imidlertid er det bivirkningsrisiko som tilsier nøye oppfølging

Dosering

 • Rituksimab må gis intravenøst (i.v.) på sykehus. Dosering ved revmatisk sykdom er oftest som ved revmatoid artritt (1000mg i.v. to ganger med to ukers mellomrom), eller etter ”lymfom protokoll”: 4 infusjoner, hver dose er 375mg/m2 kroppsoverflate = ca. 600mg med 1 ukes mellomrom
 • Første infusjon gis ofte under observasjon i sengepost
 • Ofte stanses samtidig behandling med azathioprin (Imurel), mykofenolat (CellCept), metotreksat eller tilsvarende etter en individuell vurdering av sykdommen og behandlingsbehovet
 • Rituksimab blir blandet i 500ml NaCl. Før infusjon (30-60 min) blir det ofte gitt Solu-Medrol i.v.125 mg i 100ml NaCl 9mg/ml, gitt over 15 min. og Deksklorfeniramin 5mg i.v. (eller Polaramin 4mg tabletter) + paracetamol 1g for bedre toleranse
 • Ved vedlikeholdsbehandling for å forebygge tilbakefall er rituksimab-dosen ofte lavere (500-1000 mg enkeltdose) gitt ved behov eller omtrent hver 4-6. måned
 • For infusjonshastighet og nærmere prosedyre: Se den norske «Felleskatalogen»
 • Hvor lenge behandlingen skal fortsette må vurderes i hvert enkelt tilfelle

Resept

 • H-resept som  dekkes av pasientens helseforetak eller aktuelt sykehus ved innleggelse

Legekontroller/oppfølging

 • Spesialist/spesialavdeling for revmatologi og fastlege samarbeider
 • Noen får lavere immunglobuln IgG i blod og redusert immunforsvar (økt risiko for infeksjoner)
  • Immunglobuliner (IgG) blir kontrollert i blodprøver
 • CNS (hjerne) -bivirkning: progressiv multifokal leucoencephalopati (PML) er observert, men uklar sammenheng med rituksimab. Skyldes reaktivering av latent JC-polyoma virus.

Måling av medikamentvirkningen

 • Måling av CD19+ B-celler (korrelerer med antallet CD-20 B-celler) viser om fortsatt cellepåvirkning foreligger
 • CD19+ B-cellene holder seg lave 6-12 måneder etter infusjon

Pasientinformasjon

Medikamenter, BINDEVEVSSYKDOMMER.no


Denne siden har hatt 2 besøk i dag

Vennligst vurder denne siden