Kreft og Revmatisme 4.5/5 (10)

Share Button
Kreft og revmatisme

Kreft og revmatisk sykdom omtales på denne siden

Sammenhenger mellom revmatisk sykdom og kreft

Symptomer på kreft vanskelig å gjenkjenne

Blant personer med revmatisk sykdom, kan det i blant være vanskelig å gjenkjenne symptomer på kreftsykdom. Systemiske (autoimmune) revmatiske sykdommene medfører i seg selv slapphet, nattesvette, feber, muskelsvakhet, nedsatt appetitt og vekttap. Dette er symptomer som også forekommer ved kreft (B-symptomer). Også utslett, ledd– og muskelsmerter kan være relatert så vel til kreft som revmatisk sykdom. Hvis symptomene vedvarer, er det nødvendig med en grundigere vurdering med legeundersøkelser og blod- og urinprøver.

Undersøkelser ved mistanke om kreft (et utvalg)

 • Blodprøver
 • CT av lunge og bryst-områdene (thoraks)
 • CT mageområdet og bekkenet (abdomen)
 • Mammografi og gynekologisk undersøkelse hos kvinner
 • Avføringsprøver
 • PET/CT dersom utredningen ikke fører frem
 • Undersøkelsene vurderes gjentatt dersom fortsatt mistanke om kreftsykdom

Revmatiske sykdommer (diagnoser) som er assosiert med kreft

Myositt/Dermatomyositt

Myositt med typiske forandringer i huden (dermatomyositt, DM). Økt forekomst også ved myositt-typen IMNM. Ved DM foreligger klart økt kreftrisiko (ca. 25% får påvist kreft) hos voksne, oftest med debut samme året som den revmatiske sykdommen diagnostiseres eller i de påfølgende 2-3 år. Omtrent 2/3 av krefttilfellene utgjøres av kreft i livmorhals, lunger, eggstokker, bukspyttkjertel, urinblære og mage. Risikofaktorer er høy alder ved sykdomsstart (ikke økt kreft-risiko blant barn med DM (juvenil DM)), antistoff (blodprøve): p-155/140/TIF-Ƴ, NXP-2. Advarende tegn er nye symptomer som ikke kan forklares ut i fra muskelsykdommen. (Referanse: Dobloug C, 2015). Myositt skilles fra muskelsvakhet ved myastenia gravis som kan utløses av kreft i brisselen (tymus).

Revmatoid artritt (leddgikt)

Omtrent doblet risiko for lymfekreft (Lymfom, mest non-Hodgkins lymfom). Risikofaktorer er høy leddgikt-aktivitet over mange år, kraftig immundempende medikamenter og Feltys syndrom. Advarende symptomer er rask forverring av ellers langvarig stabil sykdom.

Sjøgren sykdom

Det er overhyppighet av non-Hodgkins lymfom. Risiko i løpet av livet er beregnet til 5-10%. Risikofaktorer er høy sykdomsaktivitet målt ved hyppige hevelser i de store spyttkjertler (glandula parotis), purpura (vaskulitt) i huden og blodprøver med lavt komplement C4. Advarende symptomer er økende allmenn-symptomer og endring i blodprøvene.

Systemisk Lupus erythematosus (SLE)

Litt økt kreftrisiko, men uten økt dødelighet. Hyppigheten av lymfom, særlig aggressiv diffus storcellet B-celle lymfom er økt. Høy sykdomsaktivitet, langvarig sykdom og immundempende behandling er risikofaktorer. Advarende symptomer er lavt antall hvite blodlegemer, hovne lymfekjertler og forstørret milt.

Systemisk Sklerose

Det foreligger ulike forskningsresultater, men risiko kan være 1,5 – 5,1 ganger økt for lungekreft og non-Hodgkins lymfom. Også noe risiko for spiserørskreft (øsofaguscancer) må påregnes, sannsynligvis på grunn av økt magesyre-refluks (Baretts øsofagus) over tid. Advarende symptomer er økende lungeplager med nye lungeforandringer på CT, sår i huden som ikke gror og økende svelgeproblem.

Overlappende symptomer

Ved kreftsykdom kan sklerodermi-lignende symptomer, ofte med overlapp mot myositt og andre bindevevssykdommer oppstå (pseudo-scleroderma) (Referanse: Frich L, 2019).

Bekhterevs sykdom (Ankyloserende spondylitt) har ikke økt kreftrisiko

Psoriasisartritt (psoriasisleddgikt): Ikke økt kreftrisiko

Granulomatose med polyangiitt (GPA/ Wegeners granulomatose)

 • Kreft i huden (ikke melanom type) kan være økt de første 2 år etter diagnose

Polymyalgia revmatika: Ikke økt kreftrisiko. Dersom startsymptomene er ukarakteristiske, vil nærmere utredning likevel anbefales. Polymyalgia revmatika og lignende muskelsmerter er imidlertid en ikke uvanlig bivirkning ved kreftbehandling med sjekkpunkthemmere (vennligst les mer nedenfor under «Revmatiske komplikasjoner ved kreftbehandling»

Temporalis arteritt (Kjempecelle arteritt) Ikke økt kreftrisiko. Dersom startsymptomene er ukarakteristiske, vil nærmere utredning likevel anbefales

Medikamenter mot revmatisk sykdom og kreft

Indikasjonen for hvert medikament må vurderes opp mot risiko for bivirkninger hos den enkelte. Alder, kjønn, familiære tilfeller med kreft, tidligere cellegift eller strålebehandling, mange røntgen-undersøkelser og røking bør bli tatt med i vurderingen.

Personer som har eller har hatt kreft

Må vurderes individuelt. Selv om de enkelte legemidler ikke viser økt risiko for kreftutvikling, kan immundempende anti-revmatiske legemidler teoretisk medvirke til økt risiko for spredning eller tilbakefall av kjent kreft. Hvis en er i tvil, anbefales at revmatolog og kreft-spesialist gjør en individuell pasient-vurdering.

NSAIDs og kortison: Disse legemidlene øker ikke kreftrisiko

Azathioprin (Imurel) kan ut ifra data for behandling av revmatoid artritt over tid medføre økt risiko for lymfom. Data for SLE er for sparsommelige til å trekke konklusjon.

Cyclofosfamid (Sendoxan) medfører økt risiko for lymfom, leukemi og urinblærekreft. Data er imidlertid basert på lang tids bruk med tabletter. Moderne antirevmatisk behandling i form av intravenøs dosering over mindre enn 6 måneders varighet tilsier liten eller ingen økt risiko.

Hydroksyklorokin (Plaquenil) medfører ikke økt kreftrisiko

Metotreksat (Ebetrex, Metex, Methotrexate) har ikke vist økt risiko for kreft

Sulfasalasin (Salazopyrin) medfører ikke økt kreftrisiko

Biologiske legemidler

Abatacept (Orensia): For få observasjoner til å trekke konklusjoner

Rituximab (MabThera): Data fra mer enn 5000 pasient-år med behandling tyder ikke på økt kreftrisiko, men ikke-melanom-hudkreft har ikke blitt vurdert.

TNF-hemmere (infliximab, adalimumab, etanercept, cerulizumab, golimumab) synes ikke medføre økt kreftrisiko, men observasjonstiden er ennå noe kort til sikre konklusjoner.

Tocilizumab (RoActemra): For få observasjoner til å trekke konklusjoner

Litteratur

Revmatisme ved kreft

 1. Revmatisk smerte ved direkte tumorvekst inn mot ledd
 1. Revmatiske symptomer forårsaket av kreft / Paraneoplastiske (paramaligne) revmatiske syndromer

 2. Revmatiske komplikasjoner ved kreftbehandling

Litteratur


Denne siden har hatt 9 besøk i dag

Vennligst vurder denne siden