Smertebehandling ved Revmatisk sykdom 3.57/5 (23)

Share Button

Smertestillende mot revmatisk sykdom

Smertestillende, smertedempende og ikke-medikamentell smertebehandling ved revmatisk sykdom

Alle autoimmune revmatiske sykdommer forårsaker smerter. Smertestillende medikamenter brukes av mange for å oppnå en bedre livskvalitet, mens andre velger nesten konsekvent å avstå fra bruk av smertestillende. Det finnes ingen allmenn fasit som gir svar på hva som er riktig bruk av smertestillende medikamenter for den enkelte, men noen retningslinjer kan være nyttige. Når det gjelder bruk av vanedannende legemidler har Det norske Helsedirektoratet retningslinjer. Nyttig pasientinformasjon om mange av preparatene finner du på norsk her (Legeforeningen).

Paracetamol, Paracet, Pinex

 • Paracetamol-preparater (Pinex, Pamol, Panodil, acetaminophen (amerikansk) og flere) er ikke vanedannende og tåles vanligvis godt. Effekt på smerter forårsaket av revmatisk betennelse, men lite virkning på kroniske smertesyndromer som fibromyalgi. Paracetamol skal ikke brukes ved alvorlig leversykdom. Kan kjøpes uten resept. Ved kronisk revmatisk sykdom kan en få ”blå resept” (refusjonspunkt -71 eller på spesifikke diagnoser)

NSAID, NSAIDs, Ikke-steroide antiflogistika

 • NSAIDs (Non-Steroid Anti-rheumatic Drugs, ikke-steroide antirevmatiske medikamenter). Eksempler er Ibux, Diclofenac, Voltaren og flere). Ikke vanedannende. Kan virke noe bedre enn Paracetamol, men har generelt høyere bivirkningsrisiko. Lave doser NSAIDs kan kjøpes uten resept. Magesår, økt blodtrykk og forverring av hjerte- eller nyresviktsvikt forekommer, spesielt hos eldre og ved kontinuerlig bruk. Etorikoksib (Arcoxia), celekoxib (Celebra) og diclofenac (Voltaren, med flere) kan gi høyere risiko for hjerte- og karbivirkninger og skal ikke brukes ved kjent hjerte- og karsykdom. NSAIDs kan kombineres med Paracetamol, men en må være oppmerksom på at de ikke alltid går sammen med andre medikamenter. Blodfortynnende medikamenter som Marevan og plate-hemmere som acetylsalisylsyre (ASA, Albyl-E) og andre kan øke risiko for blødninger. Det norske «Statens Legemiddelverk» oppfordrer til forsiktighet også ved samtidig bruk av ACE-hemmere og angiotensinreseptor-blokkere (oftest brukt mot høyt blodtrykk). Når NSAIDs skal brukes sammen med andre medikamenter, anbefales å sjekke om preparatene passer sammen via www.interaksjoner.no. Bruk av NSAIDs vil over tid øke risikoen for akutt hjerteinfarkt, noe som også bør begrense forbruket. Laveste dose smertestillende dose anbefales.

 Vanedannende smertestillende

Vanedannende, smertestillende medikamenter (Pinex Forte, Paralgin Forte, Nobligan, Oxycontin, Oxynorm, Tramadol, Durogesic plaster, Norspan plaster, Dolcontin med flere) brukes sjelden over lengre tid ved kroniske revmatiske sykdommer. Årsaken er at medikamentene ikke påvirker sykdomsaktiviteten og har bieffekter som alltid inntreffer over tid i tillegg til en vrimmel av potensielle bivirkninger. Korttids bruk på spesielle indikasjoner er imidlertid trygt når forhåndsregler tas. Det norske Helsedirektoratets anbefaler:

 • Forskriving bør skje via fastlege som holder oversikt med forbruket
  • Ved oppstart i sykehus bør indikasjon og varighet av behandlingen klart bli avtalt. Fastlegen bør involveres
  • Bruk over mer enn to-fire ukers tid frarådes
  • Risiko for toleranse-utvikling (tap av effekt over tid), abstinens og avhengighet foreligger
  • Bør ikke brukes sammen med benzodiazepiner (”beroligende” ) eller med z-hypnotika (sovemedisiner). Vennligst les mer her: (Nasjonalt Kompetansesenter for søvnvansker)
  • Hos eldre bør dosen være lav og medikamenter med kort virketid foretrekkes
  • Vanligvis skal en ikke kjøre bil etter medikamentinntak

Kronisk smerte ved revmatiske sykdommer kan behandles uten medikamenter

 • Informasjon om hvordan smerte oppstår kan gjøre det lettere å tåle smerte og å mobilisere mottiltak
 • Regelmessig søvn og lavt alkoholforbruk gir mer overskudd til å takle smerter
 • Fysisk aktivitet mobiliserer endorfiner som er ”kroppens eget morfin”
 • Avspenning, massasje og meditasjon kan avlede smertene
 • Psykomotorisk fysioterapi
 • Varmt vann, risposer, injeksjon av sterilt vann, akupunktur, TENS (Transkutan elektrisk nervestimulering)
 • Depresjon kan være en følge av kronisk smerte og kan forsterke symptomene
  • Behandling/tiltak mot depresjon er nyttig for noen
 • Noen har nytte av behandlingsopphold med mobilisering, fysisk aktivitet og behandling i varmt klima. For Leddgikt (RA), Bekhterevs og psoriasisartritt finnes behandlingstilbud som delvis dekkes av statlige midler i Norge (informasjon her)

Medikamenter, BINDEVEVSSYKDOMMER.no


Denne siden har hatt 6 besøk i dag

Vennligst vurder denne siden