D-Vitaminmangel og revmatisk sykdom 4.17/5 (6)

Share Button

D-vitamin (kalsiferol)

Sol og D-vitamin

Solen er en viktig kilde til D-vitamin. Egyptik tegning Pharao og dronningen under solen. Wacker M, – Dermatoendocrinol (2013). CC BY-NC 3.0

Definisjon

Vitamin D må tilføres via kosten eller gjennom lys fra solen. D-vitamin omdannes i nyrene til 1,25 dihydroxyvitamin -D3 som er aktivt virkestoff. I blodprøve (serum) måles vitamin D i form av 25(OH)vitamin-D. D-vitamin mangel kan være uheldig for utviklingen av revmatisk sykdom.

Referanseområde

 • 25(OH)vitamin-D bør være høyere enn 50 nmol/L.
 • En øvre grense er en usikker på. Mange laboratorier foreslår 100nmol/L som øvre referanseområde.
 • Nivå under 25nmol/l regnes som for lavt, men sikker påvirkning av helsen ses ved en del lavere verdier som 12nmol/L

D-vitamin kilder

 • Kosthold: Fet fisk (som sild, makrell og laks), smør, margarin og melk med tilsatt D-vitamin
 • Sommersol: 5-15min/ på ansikt og armer eller 4 min på hele kroppen er tilstrekkelig et par ganger pr uke. D-vitamin nivået halveres på 5 uker
 • Solarium anbefales ikke på grunn av økt risk for malignt melanom (ondartet føflekk-kreft) som er 20-40x økt hos lyshudede

Vitamin-D mangel sykdom

D-vitamin bidrar til at tarmen tar opp kalsium fra matvarer, men også til å styrke skjelettet. Ved d-vitaminmangel hos barn sees rakitt (engelsk syke) som gir vekstforstyrrelser i skjelett. Tilsvarende er blant voksne osteomalasi (bløte knokler) og osteoporose (benskjørhet). Vitamin-D mangel forekommer ved kronisk nyresvikt, ved manglende soleksponering (mørkhudede særlig utsatt), feil ernæring og sykdommer som reduserer opptaket fra tarmen (for eksempel kroniske tarmbetennelser eller tarmaffeksjon ved revmatisk sykdom).

Noen mistenker at lavt D-vitaminnivå kan øke risiko for multiple sklerose (MS), Diabetes, Revmatoid artritt (leddgikt), SLE, høyt blodtrykk, koronar hjertesykdom og kreft. Det foregår forskning for å avdekke om D-vitamin tilskudd kan virke forebyggende, men pr 2014 er slike sammenhenger ikke bevist.

Anbefalt D-vitamininntak

Ulike benevninger kan gjøre anbefalinger vanskelige å sammenligne. Ofte brukes IE (internasjonale enheter), andre ganger nmol eller mikrogram. USA anbefaler (Inst of Medicine, IOM) anbefaler et inntak på 600IE/dag (16 mikrogram) for personer <70 år og 800IE/dag (20 mikrogram) for >70 år.

 • I Norge (vitenskapskomiteen for mattrygghet) anbefaler å øke daglig D-vitamininntak:
  • Fra 300 til 400IE (fra 7,5 mikrogram til 10 mikrogram) for voksne
  • Fra 400 til 800 IE for elldre over 75 år (fra 10 mikrogram til 20 mikrogram).
  • Overvektige med BMI > 30 trenger dobbelt så mye som normalvektige.
 • Et økt inntak på 100IE gir økt serumnivå på 2,5nmol 25(OH)vitamin-D. Ca 20 min helkropps soling midtsommers i Oslo gir økt vitamin D på 15.000IE (ref Moan, J & Juzieniene, A til Dagens Medisin 11.04.2013).

Forgiftning av for høye doser

Det skal svære doser til før forgiftning (intoksikasjon) inntrer. Vitamin D inntak på inntil 10 000 IE /dag er assosiert med serumkonsentrasjon av 25(OH)D ≥ 80 nmol/L som er høyere enn anbefalt, men uten forventet tegn til vitamin D toksisitet. En øvre grense på 4000 IE/dag er skissert som trygt uten fare for forgiftning. Imidlertid øker vitamin-D kalsiumnivået i blod/serum. Hvis det på forhånd foreligger sykelig forhøyede nivåer (for eksempel ved hyperparathyreoidisme), kan det gi alvorlige følger, inklusiv hjerterytmeforstyrrelser. Måling av ioniert calcium i serum (blod) og ved behov også parathormon (PTH), anbefales.

Hvis man bruker kortison (f eks prednisolon) behandling anbefales samtidig tilskudd med kalcium 1000mg/ d og vitamin D 800IE/dag (f eks via Calcigran Forte tyggetabletter).

Svangerskap og D-vitaminnivå

 • Det viktig å korrigere for lavt vitamin-D før og under svangerskap fordi Vitamin D mangel er assosiet med økt risiko for ulike typer svangerskaps komplikasjoner
 • Det anbefales ikke å gi mer enn 600IE/dag. Dette for å hindre at enkelte med (uoppdagede) forhøyede kalsiumverdier får for mye som da kan gi fosterskader. Calcigran Forte i full dose (800/E) blir da i meste laget
 • Målinger av kalsium og 25(OH)-vitamin D i svangerskap (helst i forkant) kan derfor være aktuelt
 • Et basisnivå på minst 50-75 nmol/l av 25(OH)D konsentrasjon anbefales (Endocrine Society, USA og The Institute of Medicine, USA)

Autoimmune sykdommer, D-vitamin og revmatisk sykdom

D-vitamin har immunregulatoriske egenskaper, men virkningsmekanismen er komplisert. D-vitamin øker differensiering av CD4+ T celler, bidrar til antigen- og lectin-mediert hemming av proliferasjon, reduserer IL 2 interferon gamma og GM-CSF sekresjon øker CD4+CD25+Foxp3 regulatoriske T-celle tall og aktivering. D-vitamin eksponering/behandling reduserer IL-12 produksjonen fra dendritiske celler og makrofager. T hjelpercelle effekten, samt TNF-alfa sekresjon hemmes. Matrix metalloproteinaser hemmes og bidrar til redusert vevsskade inklusiv artritt og patologisk angiogenes i autoimmune tilstander. D-vitamin mangel kan teoretisk dermed via immunsystemet spille en rolle i utviklingen og muligens forløpet av SLE. Imidlertid foreligger ikke bevis for at dette. Det spekuleres også på om D-vitamin kan forebygge infeksjoner. En studie fra Tromsø fant imidlertid ikke sammenheng mellom selvrapportert luftveisinfeksjon og vitamin-D nivå hos voksne (Referanse: Robertsen S et al 2013).

Kan man stole på laboratoriemålingen av D-vitamin i blodet?

 • Faktisk er målingene (25(OH)-vitamin D ikke nøyaktige
 • Måling av samme prøver ved ett laboratorium viste D-vitaminmangel (<50nmol/L) hos 43% mens et annet laboratoruim fant tilsvarende hos bare 8%
 • Spesielt der en er i tvil om behov for D-vitamintilskudd, kan flere prøver være aktuelt
 • Rutinemessig undersøkelse av Vitamin D blant perosner uten aktuelle symptomer er neppe nyttig

Forebygger D-vitamintiskudd sykdommer?

 • Undersøkelser har ikke gitt holdepunkter for at tilførsel av D-vitamin til befolkninger gir økt levealder, mindre forekomst av hjerte- og karsykdommer, kreft eller diabetes. Det er i befolkningsstudie heller ikke vist effekt på forebygging av benbrudd.
  • Det oppfordres til nøktenhet for å unngå unyttig inntak av D-vitaminer blant personer som ikke er utsatt for å få for lave nivåer (Referanse: Lin KW, 2018, LeFevre ML, 2018)
D-vitamintilskudd ved revmatisk sykdom

D-vitamin og revmatisk sykdom. D-vitamin tilskudd kan være nødvendig, særlig når en får lite sol.

D-vitamin tilskudd

 • Kosthold
  • En porsjon laks (150g) inneholder 24 mikrogram vitamin- D (tilstrekkelig dagsdose)
  • En spiseskje tran inneholder 15 mikrogram vitamin-D (tilstrekkelig dagsdose)
 • Calcigran Forte 1g/800IE/dag inneholder både kalcium og D-vitamin som er en aktuell kombinasjon når en ønsker å holde D-vitaminnivået tilstrekkelig høyt over tid. Disponerte personer reduserer risiko for osteoporose (benskjørhet) og retter for lave D-vitaminverdier.
 • Kalcium (500mg) og D-vitamin (800IE) finnes også i kapsler til å svelge (Kalcipos-Vitamin D)
 • Ved D vitamin nivået er under 25 nmol/L anbefales tilskudd med Nycoplus D vitamin (10 mcg) (kostholdstilskudd som ikke står i “Felleskatalogen”): 3 – 5 tab daglig i løpet av en måned og nedjustering av dosen når kontrollprøver viser normale verdier
 • Ved D vit nivå fra 25 – 50 anbefales Nycoplus D vitamin 10 mcg 2- 3 tab daglig
 • Ved D vit nivå fra 50 – 75; 1 tab 10 mcg daglig
 • Man bør ta månedlige kontroller av D vitamin status inntil prøvene normaliseres og pasienten kommer til en vedlikeholds dose på 1-2 tab daglig
 • Divisun er et D-vitamin alternativ (på resept) der hver tabl inneholder 800IE (20mikrogram)

Litteratur

Osteoporose (Benskjørhet) er beskrevet på egen side her

Denne siden har hatt 3 besøk i dag

Vennligst vurder denne siden