MEDIKAMENTER

Print Friendly, PDF & Email
Share Button

Medikamenter piller

https://www.flickr.com/photos/emagineart/

Når sykdomsdempende medikamenter, biologiske legemidler eller kortison (høye doser) er startet av revmatolog/revmatologisk avdeling og fortsatt brukes, er det vanlig at spesialisten/spesialavdelingen følger pasienten opp i samarbeid med fastlege frem til behadlingen kan avsluttes. Slik sikres riktig behandling fortløpende og god pasientsikkerhet. Mer her.

Medikamenter (et utvalg): Alfabetisk  medikamentutvalg med lenker:

Aclasta (zoledronsyre)

Advagraf (Takrolimus) Se Prograf nedenfor

Alendronat

 • Pasientinformasjon på norsk her
 • Bisfosfonat tablett mot osteoporose som gis en gang ukentlig. Nøyaktig riktig inntak er viktig for å oppnå medikamentvirkning

Apremilast (se Otezla)

Arava (Leflunomid)

Benepali (etantercept)

Benlysta (belimumab)

Bio-tilsvarende legemidler (biosimilars)

Calcigran Forte

Calcort (deflazocort)

 • Et kortisonpreparat som har mange fellestrekk med prednisolon. Studier tyder på at Calcort har samme bivirkninger (og effekt) som prednisolon når dosen er tilsvarende prednisolon (Ref Badadjanova G, 1996). Deflazocort som Calcort eller andre handelsnavn er ikke tilgjengelig i Norge.
 • Informasjon fra Wikipedia (engelsk) her

CellCept (mykofenolat mofetil)

Cimzia (certulizumab)

Colrefuz

Cosentyx

Enbrel (etanercept)

Evoax (cevilemine) tabletter

 • Alternativ til Salagen (se nedenfor). Stimulerer eventuell rest-spyttproduksjon og kan brukes mot munntørrhet der en forventer en fortsatt rest-funksjon i spyttkjertler
 • Evoax er ikke markedsført i Norge. En må søke Statens legemiddelverk på aktuelt skjema + skrive resept
 • Blant bivirkninger er svetting, frysninger, rennende nese, hodepine og andre  kolinerge bivirkninger. Bivirkninger øker med økende dose.
 • Ved hjerte eller lunge-sykdommer kan Evoax være kontraindisert (skal ikke brukes)
 • Mest brukte dose er 30mg 3 ganger daglig
 • Mer informasjon her (Drugs.com)

Folsyre

 • Pasientinformasjon på norsk her
 • Tabletter, 1mg. Brukes ved Methotrexate-behandling. Skrives på “blå resept” i Norge
 • Folsyre 0,4mg/d brukes forebyggende mot ryggmargsbrokk i første del av svangerskapet

Humira (adalimumab)

Imurel (azathioprin)

Inflectra

Kineret (Anakinra)

Kolkisin

LDN (Lavdose naltrexon)

 • Usikkert om medikamentet har effekt på smerter og tretthet
 • LDN er en opioidantagonist.
  • Dermed motvirkes effekten av Pinex forte, Paralgin Forte og lignende smertestillende medikamenter som inneholdet opioid-lignende stoffer.
 • Søkes på registreringsfritak.
 • Levering i Norge via Kragerø Apotek
 • Vennligst les mer om LDN her (Bindevessykdommer.no)

MabThera (rituximab)

Methotrexat / methotrexte

Mykofenolat

 • Vennligst se CellCept her
 • OBS! Myfortic har forskjellig farmakogenetikk fra CellCept slik at AUC ikke kan beregens på samme måte.

Nucala (mepolizumab)

Oluminant (baricitinib)

Orencia (Abatacept)

Otezla (apremilast)

Plaquenil (Hydroxychloroquin)

Prednisolon 

Prograf (tacrolimus, kalsineurinhemmer)

 • T-cellehemmer
 • I studier på revmatoid artritt (RA) er doser på 1-3mg/d (tabletter) fordelt på 2 doser/dag mest aktuelt.
 • Kreatinin stigning i blod forekommer (OBS! nyrefunksjon).
 • Serummålinger tilsier at C-0 verdier (morgenen før første dose) på 0-5ng/ml kan indikere adekvat dose
 • Beskyttelse mot sterk sol anbefales fordi medikamentet kan bidra til økt risiko for hudkreft
 • Blodprøvekontroller: Vennligst se her
 • Norsk “Felleskatalog” tekst her

Remicade (infliximab)

Remsima (infliximab)

Rixathon (rituximab) er biotilsvarende til MabThera

RoActemra (tocilizumab)

Salagen (pilokarpin)

 • Informasjon i Norsk Legemiddelhåndbok her
 • Mest brukte dose er tabletter 5mg 3 ganger daglig
 • Stimulerer eventuell rest-spyttproduksjon og kan brukes mot munntørrhet hvis en forventer en fortsatt rest-funksjon i spyttkjertler
 • Salagen er ikke markedsført i Norge og en må søke Statens legemiddelverk på aktuelt skjema + skrive resept
 • Blant bivirkninger er svetting, frysninger, hodepine og andre mindre alvorlige kolinerge bivirkninger. Forekomst av bivirkninger øker med økende dose
 • Hvis en lider av hjerte- lunge- eller øyesykdommer kan det være en ikke skal bruke Salagen

Sandimmun neoral (Ciclosporin A)

Sendoxan (cyclofosfamid)

Simponi (golimumab)

Soliris (eculizumab)

SoluMedrol (Metylprednisolon)

Stellara (ustekinumab)

Takrolimus

 • se Prograf og Advagraf ovenfor

Viatmin D 

Volon A munnsalve 0,1%, (Dermapharm)

Xeljanx (tofacitinib)


Kontroll av blodprøver og oppfølging

Graviditet og medikamenter

Ved svangerskap eller planlegging av svangerskap er riktig bruk av medikamenter spesielt viktig: Aktuell informasjon er på siden om svangerskap.

Behandle mot et mål

Før start av behandling bør et realistisk behandlingsmål bli fastsatt. Målet kan være å oppnå mindre sykdomsaktivtet målt ved symptomer og medisinske undersøkelser, færre hovne ledd ved artritt, mindre sykdomstegn i lunger, nyrer eller andre angrepne organer, mindre smerter eller mindre utmattelse. Det er oftest nødvendig å behandle over 3-6 måneder før relevant evaluering kan gjøres.

Det er et mål å behandle effektivt, men med færrest mulig medikamenter og lavest mulige medikamentdoser. Risiko for  bivirkninger blir da redusert til et minimum. For å lykkes er god og regelmessig kontakt mellom pasient, fastlege og spesialist nødvendig.

Aktuelle lenker