Medikamenter mot Revmatiske sykdommer 4/5 (6)

Share Button
Medikamenter piller

Illustrasjon: https://www.flickr.com/photos/emagineart/

Denne siden inneholder en kortfattet beskrivelse som ikke er dekkende for medikamentene. For mer informasjon anbefales å lese omtalen i Felleskatalogen.no for det respektive legemiddel.

Innhold

Definisjon

Behandling av revmatiske bindevevssykdommer og andre revmatiske sykdommer med medikamenter kan være avgjørende for prognosen. Imidlertid er legemiddelbruk forbundet med usikkerhet og motforestillinger hos mange. Undersøkelser har vist at 4% aldri starter behandlingen og 40% slutter innen ett år, selv om fortsatt behandling var planlagt (referanse: Blascke TF, 2012). God informasjon om hensikten med behandlingen, mulige bivirkninger og oppfølging underveis er derfor viktig (referanse: Ariansen H, 2019)

Før enhver behandling startes

Det er det viktig å være oppklart om sykdommen, hva behandlingsmålet er og bivirkninger som kan oppstå.

Fire viktige spørsmål en som pasient bør stille behandlingen:

 1. Trenger jeg denne behandlingen?
 2. Hva er risiko for bivirkninger?
 3. Finnes det alternativ?
 4. Hva skjer hvis jeg ikke gjør noe?

Oppfølging

Når sykdomsdempende medikamenter, biologiske legemidler eller kortison (høye doser) er startet av revmatolog/revmatologisk avdeling og fortsatt brukes, er det vanlig at spesialisten/avdelingen følger opp i samarbeid med fastlege frem til behandlingen kan avsluttes. Slik sikres riktig behandling og god pasientsikkerhet.

 • Vennligst les mer om kontrollopplegget her.

Medikamentelle behandlingsprinsipper ved revmatiske sykdommer

 • Mot revmatiske smerter er ofte paracetamol-legemidler første valg (Paracet, Pinex, Panodil, Paracetamol med flere)
  • Forsiktighet blant annet ved leversykdom
 • Andre valg er NSAIDs (Non-Steroide Anti-Inflammatoriske medikamenter). Eksempler er Ibux, Ibuprofen, Voltaren, Voltarol, Diklofenac med flere
  • Forsiktighet blant annet ved magesår eller ved samtidig «blodfortynnende medikamenter»
  • Langvarig bruk kan øke risiko for akutt hjerteinfarkt (referanse: Masclec GMC, 2018)
 • Noen kombinerer paracetamol og NSAIDs, men Legemiddelverket anbefaler det ikke på grunn av økt bivirkningsrisiko
 • Før sterkere smertestillende medikamenter (Nobligan, Tramadol, Paralgin Forte med flere) benyttes, må først andre behandlingsformer vurderes. Langvarig bruk medfører mindre virkning og risiko for avhengighet
 • Ved leddbetennelser kan leddpunksjon og kortisoninjeksjon være en bedre løsning.
 • Dersom det er mye revmatisk betennelse, kan Prednisolon og/eller andre sykdomsdempende medikamenter (Metotreksat med flere) være en bedre løsning. Skulle derimot en infeksjon foreligge, er antibiotika (Penicillin med flere) essensielt
 • Biologiske medikamenter er en gruppe medisiner som kan gis dersom annen behandling ikke er tilstrekkelig
 • Ved leddgikt tyder data på at behovet for hofteproteser var 3 ganger høyere og kneproteser 14 ganger høyere før mer utstrakt bruk av sykdomsdempende behandling begynte (1996 versus 2011 i Danmark, r:eferanse Cordtz RL, 2018)
 • Sykdomsdempende / immunsuppressive legemidler kan deles inn etter virkningsmekanismer
  • B-celle hemmere:
   • Azatioprin (Imurel)
   • Mykofenolat (CellCept)
  • T-celle hemmere
   • Ciclosporin A (Sandimmun neoral)
   • Takrolimus (Prograf, Advagraf)
  • Folat-hemmer
   • Metotreksat (hemmer aktivt delende celler)

Kontroll av blodprøver og oppfølging

Graviditet og medikamenter

Ved svangerskap eller planlegging av svangerskap er riktig bruk av medikamenter spesielt viktig: Aktuell informasjon er på siden om svangerskap.

Behandle mot et mål (Treat to target)

Før start av behandling bør et realistisk behandlingsmål bli fastsatt.

 • Målet kan være å oppnå mindre sykdomsaktivitet målt ved symptomer og medisinske undersøkelser, færre hovne ledd ved artritt, mindre sykdomstegn i lunger, nyrer eller andre angrepne organer, mindre smerter eller mindre utmattelse.
 • Det er oftest nødvendig å behandle over 3-6 måneder før relevant evaluering kan gjøres.

Det er et mål å behandle effektivt, men med færrest mulig medikamenter og lavest mulige medikamentdoser. Risiko for bivirkninger blir da redusert til et minimum. For å lykkes er god og regelmessig kontakt mellom pasient, fastlege og spesialist nødvendig.

Medikamenter (et utvalg): Alfabetisk  medikamentutvalg med lenker:

Aclasta (zoledronsyre)

Advagraf (Takrolimus) Se Prograf nedenfor

Alendronat

 • Pasientinformasjon på norsk her
 • Bisfosfonat tablett mot osteoporose som gis en gang ukentlig. Nøyaktig riktig inntak er viktig for å oppnå medikamentvirkning

Apremilast (se Otezla)

Arava (leflunomid)

Benepali (etantercept)

Benlysta (belimumab)

Bio-tilsvarende legemidler (biosimilars)

Bosentan (Tracleer)

Calcigran Forte

Calcort (deflazocort)

 • Et kortisonpreparat som har mange fellestrekk med prednisolon. Studier tyder på at Calcort har samme bivirkninger (og effekt) som prednisolon når dosen er tilsvarende prednisolon (referanse: Badadjanova G, 1996). Deflazocort som Calcort eller andre handelsnavn er ikke tilgjengelig i Norge.

CellCept (mykofenolat mofetil)

Cimzia (certulizumab)

Colrefuz (kolkisin)

Cosentyx (sekukinumab)

Enbrel (etanercept)

Evoax (cevilemine) tabletter

 • Alternativ til Salagen (se nedenfor). Stimulerer eventuell rest-spyttproduksjon og kan brukes mot munntørrhet der en forventer en fortsatt rest-funksjon i spyttkjertler
 • Evoax er ikke markedsført i Norge. En må søke Statens legemiddelverk + skrive resept
 • Blant bivirkninger er svetting, frysninger, rennende nese, hodepine og andre kolinerge bivirkninger. Bivirkninger øker med økende dose.
 • Ved hjerte eller lunge-sykdommer kan Evoax være kontraindisert (skal ikke brukes)
 • Mest brukte dose er 30mg 3 ganger daglig
 • Mer informasjon her (Drugs.com)

Folsyre

 • Pasientinformasjon på norsk her
 • Tabletter, 1mg. Brukes ved Metotreksat-behandling. Skrives på «blå resept» i Norge
 • Folsyre 0,4mg/d brukes forebyggende mot ryggmargsbrokk i første del av svangerskapet

Humira (adalimumab)

Imurel (azathioprin)

Inflectra (infliksimab)

Kineret (anakinra)

Kolkisin

LDN (Lavdose naltrexon)

 • Usikkert om medikamentet har effekt på smerter og tretthet
 • LDN er en opioidantagonist.
  • Dermed motvirkes effekten av Pinex forte, Paralgin Forte og lignende smertestillende medikamenter som inneholder opioid-lignende stoffer.
 • Søkes på registreringsfritak.
 • Levering i Norge via Kragerø Apotek
 • Vennligst les mer om LDN her (Bindevessykdommer.no)

MabThera (rituksimab)

Metotreksat / methotrexate

 • Pasientinformasjon på norsk her
 • Sykdomsmodifiserende. Doseres EN dag i UKEN. Tabletter eller injeksjon. Kombineres med Folsyre
 • Kan gi bivirkninger fra leveren (sjekk leverenzymer i blodprøve regelmessig). Generelt kan 3 alkoholenheter  i uken tolereres (men ikke hos alle)
 • Skilles ut av kroppen via nyrene (80-90%) (OBS! redusert dosering eller avslutt behandlingen hvis nyresvikt blir påvist).
 • Behandling avsluttes før graviditet
 • Blodprøvekontroller: Vennligst se her

Mykofenolat

 • Vennligst se CellCept her
 • OBS! Myfortic har forskjellig farmakogenetikk fra CellCept slik at AUC ikke kan beregnes på samme måte.

NSAIDs (Non-steroide Anti-Inflammatoriske Legemidler)

Nucala (mepolizumab)

Oluminant (baricitinib)

Opsumit (marcitentan)

 • Tabletter som brukes mot Pulmonal hypertensjon

Orencia (abatacept)

Otezla (apremilast)

Plaquenil (Hydroksyklorokin)

Prednisolon 

Prograf (tacrolimus)

Remicade (infliksimab)

Remsima (infliksimab)

Revatio (sildenafil)

 • Identisk virkestoff med Orisild

Rixathon (rituksimab) er biotilsvarende til MabThera

RoActemra (tocilizumab)

Salagen (pilokarpin)

 • Informasjon i engelsk Wikipedia her
 • Mest brukte dose er tabletter 5mg 3 ganger daglig
 • Stimulerer eventuell rest-spyttproduksjon og kan brukes mot munntørrhet hvis en forventer en fortsatt rest-funksjon i spyttkjertler
 • Salagen er ikke markedsført i Norge og en må søke på aktuelt skjema+ skrive resept
 • Blant bivirkninger er svetting, frysninger, hodepine og andre mindre alvorlige kolinerge bivirkninger. Forekomst av bivirkninger øker med økende dose
 • Hvis en lider av hjerte- lunge- eller øyesykdommer kan det være en ikke skal bruke Salagen

Sandimmun neoral (ciclosporin A)

Sendoxan (cyclofosfamid)

 • Pasientinformasjon på norsk her
 • Kraftig immundempende medikament som gis i en periode ved alvorlig revmatisk sykdom, for eksempel ved lungeaffeksjon.
 • Oftest intravenøs infusjon hver 2-4 uke i 3-6 måneder, deretter overgang til Imurel, Metotreksat eller CellCept tabletter
 • Kombineres oftest med Prednisolon eller Solu-Medrol
 • Blodprøvekontroller: Vennligst se her

Sildenafil

 • Virkestoff er sildenafil

Simponi (golimumab)

Soliris (eculizumab)

SoluMedrol (Metyl-prednisolon)

Stellara (ustekinumab)

Takrolimus

 • se Prograf og Advagraf ovenfor

Tracleer (bosentan)

 • Tabletter mot pulmonal hypertensjon og digitale sår

Viatmin D 

Volibris (ambrisentan)

 • Tabletter mot Pulmonal hypertensjon

Volon A munnsalve 0,1%, (Dermapharm)

 • 2-3 ganger /dag v behov.
 • Søkes i Norge via Legemiddelverket på registrerings-fritak + hvit resept

Xeljanx (tofacitinib)


Aktuelle lenker


Denne siden har hatt 12 besøk i dag

Vennligst vurder denne siden