Nyrer og lupus nefritt ved SLE 4.57/5 (7)

Share Button

Lupus nefritt

Lupus nefritt klasse II i glomerulum: mesangial celleproliferasjon (a) og IgG nedslag ved immunfluorescence (b); Kiremitci S, 2014

Definisjon

Lupus nefritt er revmatisk betennelse (ikke infeksjon) i nyrevevets filtersystem (glomeruli) som typisk forekommer ved systemisk lupus erythematosus (SLE). Proteiner (eggehvite) og røde blodlegemer i urinen (hematuri) kan da bli påvist og alvorlighetsgraden bli bestemt ut i fra en vevsprøve (biopsi) fra nyrene. Uten behandling fører lupus nefritt til høyt blodtrykk og livstruende nyresvikt. Oppfølging bør gjøres av leger med erfaring på lupus nefritt og i samarbeid med nyrespesialist.

Forekomst

 • Blant  SLE-pasientene får 30-50 % nefritt
 • Tidlig SLE-diagnose og behandling reduserer risiko for nefritt

Symptomer

 • Lupus nefritt gir ingen symptomer i tidlige sykdomsfaser, men blir påvist ved urintest
 • Mistenk lupus nefritt ved proteinuri (eggehvite i urinen) mer enn 200 mg/24 timer, hematuri (røde blodlegemer i urinen), stigende blodtrykk eller redusert nyrefunksjon (stigende kreatinin og fallende GFR i blodprøver).
 • Tap av proteiner via urinen over tid fører til lavt proteinnivå i blodet og vannansamlinger (ødemer) på legger og føtter oppstår

Undersøkelser

 • Mål protein/kreatinin ratio og kvantifisering av proteiner i urin
 • Vurder om ødemer foreligger
 • Blodtrykksmåling
 • Undersøk andre tegn på SLE-aktivitet (hud, ledd, hjerte etc)

Nefrotisk syndrom

Total proteinutskillelse. Mer enn 3g/dag i urin + ødemer og lavt albumin i blod. Manifest glomerulær nyresykdom: Protein/Kreatinin) ratio mer enn 300

 • Normal proteinuri : opptil 150 mg/døgn
 • Proteinuri mellom 30-300 mg/døgn regnes som mikroalbuminuri (neg u-stix)
 • Patologisk proteinuri 300-500 mg/døgn
 •  Urinstix måler albuminuri pr liter :
  • 1+ tilsvarer 300-1000 mg/liter
  • 2+ tilsvarer 1000-3000 mg/liter
  • 3+ tilsvarer mer enn  3000 mg/liter
  • Ved mikroalbuminuri er urinstix negativ

DNA antistiff og C1q antistoff disponerer for SLE-nefritt.

Graden av blod og proteiner i urin og nedsatt GFR (nyrefunksjon) korrelerer dårlig med alvorlighetsgraden av nefritt. Biopsi er derfor ofte nødvendig.

Nyrebiopsi ved SLE

 • Nyrebiopsi er viktig for å vurdere sykdomsaktivitet, adekvat behandling og prognose
 • Komplikasjonsrate 2-5%
 • Etter biopsi blir pasienten overvåket i 24 timer (blødningsfare). Trasistent hematuri forekommer hos 60-80%. Ultralydkontroll aktuelt.

SLE nefritt klassifisering etter WHO (Grande & Balow, Lupus 1998; 611-7). Weening JJ, 2004

 
Klasse 1. Normal/Minimal mesangial (lupus)nefritt*. Forekomst <1%
Klasse 2: Mesangial proliferativ (lupus)nefritt*. Forekomst 26%
Klasse 3 Fokal proliferativ (<50% affiserte glomeruli). Forekomst 18%. Mindre enn 50% av glomeruli angrepet
Klasse 4 Diffus proliferativ (>50% affiserte glomeruli). Forekomst 38%. Mer enn 50% av glomeruli angrepet
Klasse 5: Membranøs (lupus)nefritt*, Forekomst 16%
Klasse 6: Kronisk nefritt (80% av glomeruli affisert) Sklerose, Forekomst 2%. Mer enn 90% av glomeruli angrepet
 *betegnes som lupus-nefritt dersom SLE foreligger

Nomenklatur ved nyrebiopsi

 • Hypercellularitet (fra celler i glomeruli som endotel, epitel og mesangiale celler)
 • Wire-loop er eosinofil fortykkelse av glomerulus basalmembran
 • Kroniske lesjoner: Dårligst prognose. Tolkes etter antall glomeruli funnet: 10% glomeruli tilsier 35% sjanse for at ingen lesjoner påvises. 20% Glomeruli: 12% sjanse for å overse affeksjon. Mange har både proksimal og distal tubulær dysfunksjon. Graden av interstitiell nefritt korrelerer best med redusert nyrefunksjon
 • Segmentale forandringer betyr at bare en del av glomerulus er affisert og at heller ikke alle glomeruli har forandringer
 • Halvmåne-dannelse er synonym med ekstrakapillær proliferasjon. Cellene kommer fra parietale del av Bowmans kapsel. Nekrose er neutrofile infiltrater med karryorrhexis, fibrin eksudater og diskontinuiteter i basalmembranen IgG, IgM, C1q og C3 utfelling
 • Hematoksylin legemer er dannet av degenerert materiale fra cellekjernen, sees hos bare 25%, men diagnostisk for SLE
 • Elektronmikroskopi: electron dense structures (EDS) i mesangium, subendotelial, subepitelial
 • Podocytopati (Referanse: Singh L, 2015) er en gruppe nykdommer som angriper  celler med lange tynne utløpere (podocytter) og som deltar i filtrering av urin i nyre-glomerulum.

Mindre grad av aktive lesjoner og samtidig akutt tubulointerstitiell nefritt: Annet enn SLE?

Behandling av moderat-alvorlig aktiv lupus nefritt

 • Behandlingshensikt er å redusere risiko for endestadium av nyresvikt, samt redusere mortalitet
 • Behandlingen vil alltid være individuell, basert på sykdommens alvorlighetsgrad, pasientens alder og generelle tilstand, samt pasientens ønsker
 • Forslag:
  • Metylprednisolon iv (Solu-Medrol) 750 mg/dag i 3 dager
  • Cyclofosfamid (Sendoxan) iv 500mg (eller 7,5mg/kg) hver 14.dag i 3 måneder (EURO-Lupus protokoll)
   • Etter 3 månder: Overgang til azathioprin (Imurel) 2 – 2,5 mg/kg/dag eller mykofenolat (CellCept, Myfortic) 1  -2 g/dag
  • Alternativ til cyclofosfamid:
   • Mykofenolat (CellCept, Myfortic) 1 – 3 g/dag (forsiktighet ved lav nyrefunksjon)
   • Takrolimus (Prograf), eventuelt i kombinasjon med Mykofenolat (forsiktighet ved lav nyrefunksjon)
  • Prednisolon
   • Uke 1-4    Prednisolon 20 mg/dag
   • Uke 5-6    Prednisolon 15 mg/dag
   • Uke 7-8    Prednisolon 10 mg/dag
   • Uke 9-10  Prednisolon 7,5 mg/dag
   • Uke 11- 6 måneder Prednisolon 5 mg/dag
   • Etter ett år: Vurdere å avslutte Prednisolon
 • Ved nefrotisk syndrom og lavt albumin i serum foreligger økt risiko for tromboembolier. Vurder antitrombotisk behandling
 • Antifosfolipidsyndrom kan i seg selv gi nyre/blodåre komplikasjoner
 • Få kontroll på proteinuri som er viktig prognostisk faktor, samt redusere hematuri og stabilisere GFR
  • Anti-proteinuri-behandling med ACE hemmer (for eksempel enalapril/Renitec) eller AT-II hemmer (for eksempel losartan/Cozaar)
  • Etter påbegynt behandling forventes proteinuri å nå stabilt og lavt eller fraværende nivå etter 18 måneder
   • Etter 3-4 måneder forventes målbar behandlingseffekt
   • Manglende virkning etter 6-12 måneder oppfattes som delvis manglende behandlingseffekt
   • Hvis ikke effekt etter 24 måneder mangler en komplett respons
 • Hypertoni (høyt blodtrykk) er hyppig ved nefritt og øker nyreskade, er assosiert med encefalopati og økte kardiovaskulære komplikasjoner. Rutinemessig behandling med ACE-hemmere eller angiotensinreseptorblokker anbefales
  • Blodtrykk bør ikke overstige 120/80 Hg
 • Regelmessig monitorering over tid er indisert i alle tilfeller
 • Nyreaffeksjon debuterer sjelden uten at andre SLE-manifestasjoner også foreligger
 • Plaquenil anbefales de fleste
 • Ved anemi betinget i kronisk nyresvikt kan behandling med EPO (Aranesp) være nyttig

Etter induksjonsbehandling av lupus nefritt anbefales minst tre år påfølgende immunsupprimerende behandling

Behandlingsalternativer ved manglende behandlingseffekt (behandlingsresistente tilfeller)

 • Hvis Sendoxan (cyklofosfamid intravenøst) ikke hadde tilstrekkelig effekt, byttes til mykofenolat (CellCept tabletter) 2-3 g/døgn
 • Hvis mykofenolat (CellCept) ikke virker, byttes til mykofenolat (CellCept)
 • Hvis verken Sendoxan eller CellCept virker, kan rituximab (MabThera) overveies.
 • Et alternativ i behandlingssresistente tilfeller er å kombinere CellCept (1-2g/d) med tacrolimus (4mg/kg/d hos voksen person)
 • Prednisolon kontinueres og trappes ned over tid. Initialt kan intravenøs metylprednisolon (SoluMedrol) 500mg iv overveies (for eksempel tre dager på rad)

Litteratur

SLE, BINDEVEVSSYDKOMMER.no

Denne siden har hatt 1 besøk i dag

Vennligst vurder denne siden