Makrofag AktiveringsSyndrom (MAS), HLH & RHS

Print Friendly, PDF & Email
Share Button

Definisjon

Livstruende, sjelden komplikasjon til inflammatorisk revmatisk sykdom. Feil regulerting av immunsystemet som medfører svær immun-aktivering med “Cytokin-storm”. Synonymer er hemofagocytisk lymfohistiocytose (HLH) eller reaktiv hemofagocyttisk syndrom (RHS). Tilstanden kan bli delt inn i en primær sykdomsform (hereditær) som oftest forekommer i tidlig barnealder og uten bakenforliggende annen sykdom. Den sekundære formen kan oppstå i alle aldre, ofte på bakgrunn av infeksjoner, kreftsykdom eller revmatiske sykdommer. Tilstanden blir ofte betegnet som MAS når kjent revmatisk sykdom foreligger.

Sykdomsårsak

De vanligste relaterte sykdommene er Juvenil artritt (systemisk form), Adult Stills sykdom, Systemisk Lupus Erytematosus, Revmatoid artritt eller Antifosfolipid syndrom (APLs). Ofte utløses MAS av infeksjon (for eksempel Ebstein-Barr virus) eller medikamenter (NSAID, Acetylsalisylsyre). Makrofager aktiveres og utløser storm av cytokiner (TNF, IL-6, IL18, ..).

Symptomer

 • Vedvarende feber
 • Purpura i huden
 • Hepatomegali (stor lever) (95%)
 • Splenomegali (stor milt)
 • Mentale forandringer (33%)
 • Organ svikt (tachykardi, tachypne, hypotermi)

Medisinske Undersøkelsesfunn

Typiske funn ved HLH/MAS

 • Inflammasjon (høye verdier for CRP, men fallende blodsenkningsreasjon (SR) pga fallende nivå av fibrinogen (differensial diagnose adult Stills sykdom: stigende s-fibrinogenverdier).
 • Triglycerid-nivået stiger
 • Fibrinogen-nivået faller (under 2,5g/l)
 • Cytopeni: ofte raskt fall uken før MAS (lave verdier av trombocytter, Leukcytter, Hemoglobin)
 • Ferritin  over 1000 ng/ml
 • ASAT økt mer enn 3x hos 50-90%
 • Koagulopati: lang protrombintid (PT) og aktivert tromboplastintid (aPTT). INR >1,5
 • Markør for makrofagaktivering er løselig CD163 og tilsvarende for lymfocyttaktivering er løselig CD25 (løselig IL-2 reseptor) (kan rekvireres fra Immunologisk lab OUS). Løselig IL-2 reseptor inngår i diagnostiske kriterier, høye verdier forventes, men er ikke spesifikk.
  • Økt nivå av løselig IL-2 reseptor også ved andre inflammatoriske sykdommer (RA, SLE, sarkoidose, psoriasis), infeksjoner og kreft (særlig lymfom).
 • Benmarg-biposi. Flow-cytometri: Lave NK-celler kan forekomme.

Kriterier for diagnose

Feilaktig diagnose (Lignende tilstander/Differensialdiagnoser)

Sjekkliste ved uklar tilstand

 • Celletellinger med differensialtelling. Alle tre cellerekker kan angripes  ved MAS og vise lave celletall (cytopenier)
 • Blodkulturer (utelukke infeksjon)
 • Koagulasjonsfaktorer (INR, fibrinogen (lav), D-dimer)
 • Spinalvæske (utelukke infeksjon)
 • Virale undersøkelser på EBV, CMV, adenovirus
 • Benmarg (MAS eller annen sykdom)
 • MR caput (annen sykdom)
 • CT cervical (annen sykdom)
 • Rtg thorax (annen sykdom)
 • CT eller ultralyd abdomen (annen sykdom)

Komplikasjoner

Hyppigst: pleuritt, alveolar hemorrhagi, interstitiell pneumonitt, pericarditt, peritoneal acites, nyre, CNS, DIC, Uveitt. Colitt. Hemofagocytose (HPS) oftest blant barn under ett års alder.

Behandling og oppfølging

Litteratur

Palm