Barn med revmatisk sykdom, Barnerevma / diagnoser 4.5/5 (4)

Share Button
Barneleddgikt

Revmatisk sykdom som barneleddgikt og andre revmatiske sykdommer angriper barn i alle aldre

Juvenil artritt (JIA) (Barneleddgikt)

Definisjon:

Forekomst

Barn i alle aldergrupper kan få revmatisk sykdom. Kjønnsfordeling er avhengig av undergruppe (se nedenfor). Sykdommen forekommer samlet sett, dobbelt så hyppig blant jenter som gutter. Gutter får hyppigere undergruppen spondylopati/entesitt relatert sykdom og har bredere aldersspredning ved sykdomsdebut med økt risiko ved 8-10 års alder. Systemisk JIA (med feber) har lik kjønnsfordeling.

Antall nye tilfeller pr år (insidens) er i Skandinavia 15-22 tilfeller pr 100.000 barn (Referanse Songstad NT 2006). Antall barn som har sykdommen (prevalens) er mellom 75 og 148 pr 100.000.

Symptomer og diagnose

Vennligst se under de enkelte barneleddgiktstyper nedenfor

Behandling

Medikamentvalg er avhengig av sykdomstype (se nedenfor) og alvorlighetsgrad. Ved leddbetennelser er fysioterapi ofte også nødvendig for å hindre tilstivning i ledd.

  • Hovne ledd blir punktert (i narkose hos små barn) og det blir injesert et kortison-preparat. Effekten varer i mange måneder og lite kortison blir tatt opp i kroppen. Således lite bivirkninger
  • Prednislon er ofte effektiv, men kan gi betydelige bivirkninger over tid. En prøver å unngår prednisolon så langt som mulig
  • Methotrexate (metotreksat) er aktuelt når flere ledd er betente over tid
  • Biologiske legemidler som TNF-hemmere (Enbrel, Remicade, Humira og flere) blir gitt dersom leddbetennelser ikke kommer under kontroll med Methotrexate. Kineret er aktuell ved systemisk type (med feber)

Barneleddgikt med artritt i flere fingerledd, polyartikulær type. Hahn YS, Korean J Pediatr (2010). CC BY-NC 3.0

Typer barneleddgikt (JIA)

Juvenil artritt blir delt inn i ulike undergrupper (ILAR klassifikasjon) avhengig av antall betente ledd og andre symptomer og undersøkelsesfunn:

Systemisk type

Oligoartikulær form 

Polyartikulær form

Entesitt relatert form / Spondyloartropatier (SpA):

Øyesykdom som komplikasjon ved barneleddgikt (JIA)

Klassifikasjon av juvelile artritter

Leddsmerter hos barn

Mer om juvenil atritt kan du lese her (veileder, den norske Legeforeningen)

Systemiske bindevevssykdommer

Systemiske vaskulitter hos barn

Autoinflammatoriske Febersyndromer (periodiske febersyndromer)

Nasjonal Kompetansetjeneste for Barne og Ungdomsrevmatologi (NAKBUR)

  • Lokalisert på OUS, Rikshospitalet, Oslo
Denne siden har hatt 4 besøk i dag

Vennligst vurder denne siden