DADA2 (Juvenil polyarteritis nodosa) 4.5/5 (2)

Share Button
DADA2
Livedo retikularis (marmorering) ved DADA2. Caorsi R, 2016. CC BY 4.0, DADA2 (Deficiency of adenosine deaminase 2). Tidligere: Juvenil polyarteritis nodosa

Definisjon

DADA2 (Deficiency of adenosine deaminase 2, ADA2 mangel) er en systemisk vaskulitt sykdom som starter i barneårene, forårsaket av arvelig (autosomal recessiv) gendefekt eller mutasjon i CECR1 genet på kromosom 22q11. Dette forårsaker redusert produksjon av proteinet adenosine deaminase 2 som påvirker benmargsceller. Sykdommen ble tidligere ble karakterisert som ”Juvenil polyarteritis nodosa” på bakgrunn av at flere av symptomene ligner på den ellers i voksen alder debuterende formen. I 2014 ble imidlertid sykdomsårsaken kjent og navnet ble endret. Sykdommen kan nå klassifiseres som en autoinflammatorisk sykdom / periodisk febersyndrom. Alvorlighetsgraden er varierende. Hjerneslag i barnealder kan være første symptom som fører til nærmere utredning og diagnose.

Forekomst

Sjelden sykdom med ukjent forekomst. DADA2 angriper vanligvis barn under ti år. Antakelig vil aktuelt fokus på tilstanden føre til at flere diagnostiseres i årene fremover. Tilstanden kan forekomme blant flere slektninger eller ved spontan mutasjon. Det er mulig at heterozygote former forekommer og da med senere debut (i voksen alder) og med mildere symptomer.

Symptomer

  • Allmenntilstand. Feber og muskelsmerterover lengre tid kan påvirke allmenntilstanden. Enkelte har generelt redusert immunforsvar mot infeksjoner.
  • Huden er ofte kraftig marmorert (marmor-mønster av rør-blå farge. Fingre kan bli kalde og misfargede fingre som kan bli sorte med døst vev / nekrose. Noen utvikler knuter (noduli) under huden.
  • Nervesystem. Hjerneslag i ung alder skyldes blodårebetennelse (vaskulitt) og redusert gjennomblødning i små blodårer i hjernen. Symptomer kan være lammelser, ujevne bevegelser (ataksi), hodepine, synstap, språkvansker (afasi), påvirket mental funksjon.
  • Nyrer. Svikt i blodtilførsel (okklusjon i nyrearterier) er beskrevet (OBS! økende blodtrykk og redusert nyrefunksjon).

Undersøkelser

Sykehistorien kartlegger symptomer og om lignende er sett blant slektninger.

Klinisk måles og registreres feber flere ganger daglig over tid (feberkurve). Blodtrykk og systematisk undersøkelse av hud, nerver og indre organer. Forstørret lever og milt (hepatosplenomegali( er ikke uvanlig.

Blodprøver måler betennelsestegn (CRP, SR(, nyrefunksjon. Noen har lavt gammaglobulin, lave hvite og røde blodlegemer og lave blodplatetall. ”Lupus antikoagulant” kan ses.

Genetisk test (mutasjon i CECR1 genet på kromosom 22q11)

Vevsprøve (biopsi): Neutrofile celler og makrofager i interstitium og perivaskulære T-lymfocytter. ”Fibrinoid nekrose”

Lignende tilstander, differensialdiagnoser. Andre vaskulittsykdommer (Polyarteritis nodosa). Sneddon syndrom (i voksen alder). Antifosfolipidsyndrom (APLS). Leukemi

Behandling

God respons på biologisk legemiddel i form av TNF-hemmer (etanercept) hos noen. Autolog stammcelle-transplantasjon med effekt er beskrevet. Rekombinant ADA2 (genterapi) foreligger ikke.

Prognose

God, forutsatt behandlingsrespons og fravær av alvorlige komplikasjoner fra immunsystem og indre organer.

Litteratur


Denne siden har hatt 1 besøk i dag

Vennligst vurder denne siden