DADA2 (Juvenil polyarteritis nodosa) Vennligst vurder denne siden (nederst på siden)

Share Button

 

DADA2 (Deficiency of adenosine deaminase 2). Tidligere: Juvenil polyarteritis nodosa

Definisjon

Systemisk vaskulitt sykdom som starter i barneårene, forårsaket av arvelig (autosomal recessiv) gendefekt eller mutasjon i CECR1 genet på kromosom 22q11. Dette forårsaker redusert produksjon av proteinet adenosine deaminase 2 som påvirker benmargsceller. Sykdommen ble tidligere ble karakterisert som ”Juvenil polyarteritis nodosa” på bakgrunn av at flere av symptomene ligner på den ellers i voksen alder debuterende formen. I 2014 ble imidlertid sykdomsårsaken kjent og navnet ble endret. Sykdommen klassifiseres nå som et autoinflammatorisk syndrom. Alvorlighetsgraden er varierende. Hjerneslag i barnealder kan være første symptom som fører til nærmere utredning og diagnose.

Forekomst

Sjelden sykdom med ukjent forekomst. Affiserer vanligvis barn under 10 år. Tilstanden kan forekomme blant flere slektninger eller ved spontan mutasjon. Det er mulig at heterozygote former forekommer og da med senere debut (i voksen alder) og med mildere symptomer. Antakelig vil aktuelt fokus på tilstanden føre til at flere diagnostiseres i årene fremover.

Symptomer

 • Feber som varierer over tid
 • Blodprøver som viser forhøyede ”betennelsesprøver” (SR og CRP)
 • Muskelsmerter
 • Hjerneslag
 • Kalde, misfargede fingre som kan bli nekrotiske
 • Enkelte har generelt redusert immunforsvar mot infeksjoner

Hud:

 • Kraftig marmorering
 • Utvikling av sår med dødt vev (nekroser)
 • Knuter (noduli) under huden

Nervesystem:

 • Hjerneslag som skyldes vaskulitt og redusert gjennomblødning i små blodårer i hjernen.
  • Symptomer kan være lammelser, ugjevne bevegelser (ataksi), hodepine, Synstap, språkvansker (afasi), påvirket mental funksjon

Nyrer

 • Svikt i blodtilførsel (okklusjon i nyrearterier) er beskrevet (OBS! blodtrykkstigning og redusert nyrefunksjon)

Medisinske Undersøkelser

 • Feber måles flere ganger daglig over tid (feberkurve)
 • Forstørret lever og milt (hepatosplenomegali)

Blodprøver

 • Forhøyet CRP og blodsenkning (SR)
 • Noen har lavt gammaglobulin, lave hvite og røde blodlegemer og lave blodplatetall
 • Mange utvikler ”Lupus antikoagulant” –antistoff over tid

Vevsprøve (biopsi)

 • Neutrofile celler og makrofager i interstitium og perivaskulære T-lymfocytter. ”Fibrinoid nekrose”

Feilaktig diagnose (lignende tilstander/differensialdiagnoser)

Behandling

Prognosen

God, forutsatt behandlingsrespons og fravær av alvorlige komplikasjoner fra immunsystem og indre organer

Autoinflammatoriske sykdommer (BINDEVEVSSYKDOMMER.no)

Palm

Denne siden har hatt 1 besøk i dag

Vennligst vurder denne siden