Makrofag AktiveringsSyndrom (MAS), HLH & RHS

Print Friendly
Share Button

Definisjon

Livstruende, sjelden komplikasjon til inflammatorisk revmatisk sykdom. Feil regulerting av immunsystemet der bremsene svikter medfører «Cytokin-storm». MAS (Makrofag Aktiveringssyndrom) hos voksne. Synonymer hemofagocytisk lymfohistiocytose (HLH) eller reaktiv hemofagocyttisk syndrom (RHS). Tilstanden kan deles inn i en primær form (hereditær) som oftest forekommer uten bakenforliggende sykdom i tidlig barnealder. Den sekundære formen kan oppstå i alle aldre, ofte på bakgrunn av infeksjoner, kreftsykdom eller revmatiske sykdommer. Tilstanden betegnes ofte MAS når kjent revmatisk sykdom foreligger.

Sykdomsårsak

De vanligste relterte sykdommene er Juvenil artritt (systemisk form), Adult Still, SLE, Revmatoid artritt eller Antifosfolipid syndrom (APLs). Ofte utløses MAS av infeksjon (for eksempel Ebstein-Barr virus) eller medikamenter (NSAID, Acetylsalisylsyre). Makrofager aktiveres og utløser storm av cytokiner (TNF, IL-6, IL18, ..).

Symptomer

 • Vedvarende feber
 • Purpura
 • Hepatomegali (95%)
 • Splenomegali
 • Mentale forandringer (33%)
 • Organ svikt (tachykardi, tachypne, hypotermi)

Undersøkelsesfunn

Typiske funn ved HLH/MAS

 • Inflammasjon (høy CRP, men fallende SR pga fallende fibrinogen (differensial diagnose adult Stills: stigende s-fibrinogenverdier).
 • Triglycerider stiger
 • Fibrinogen faller (<2,5g/l)
 • Cytopeni: ofte raskt fall uken før MAS: (trc, Leukc, HgB)
 • Feritin >1000
 • ASAT økt >x3 hos 50-90%
 • Koagulopati: lang protrombintid (PT) og aktivert tromboplastintid (aPTT). INR >1,5
 • Markør for makrofagaktivering er løselig CD163 og tilsvarende for lymfocyttaktivering er løselig CD25 (løselig IL-2 reseptor) (kan rekvireres fra Immunologisk lab OUS). Løselig IL-2 reseptor inngår i dagnostiske kriterier, høye verdier forventes, men er ikke spesifikk.
  • Økt nivå av løselig IL-2 reseptor også ved andre inflammatoriske sykdommer (RA, SLE, sarkoidose, psoriasis og flere), infeksjoner og kreft (særlig lymfom).
 • Benmargsbiposi. Flow-cytometri: Lave NK-celler forekommer.

Kriterier for diagnose

Feilaktig diagnose (Lignende tilstander/Differensialdiagnoser)

Sjekkliste ved uklar tilstand

 • Celletellinger med diff.telling. Alle tre cellerekker kan angripes  ved MAS og vise lave lave celletall (cytopenier)
 • Blodkulturer (utelukke infeksjon)
 • Koagulasjonsfaktorer (INR, fibrinogen (lav), D-dimer)
 • Spinalvæske (utelukke infeksjon)
 • Virale undersøkelser på EBV, CMV, adenovirus
 • Benmarg (MAS eller annen sykdom)
 • MR caput (annen sykdom)
 • CT cervical (annen sykdom)
 • Rtg thorax (annen sykdom)
 • CT eller ultralyd abdomen (annen sykdom)

Komplikasjoner

Hyppigst: pleuritt, alveolar hemorrhagi, interstitiell pneumonitt, pericarditt, peritoneal acites, nyre, CNS, DIC, Uveitt. Colitt. Hemofagocytose (HPS) oftest blant barn under ett års alder.

Behandling og oppfølging

Litteratur

Palm