Kreft og Revmatisme

Print Friendly
Share Button
cancer-389921_640

Kreft og revmatisk sykdom omtales på denne siden

Symptomer

De betennelsesaktige (inflammatoriske, autoimmune) revmatiske sykdommene medfører ofte slapphet, nattesvette, lavgradig feber, nedsatt appetitt og vekttap. Dette er symptomer som er felles med kreft (B-symptomer). Også utslett, ledd– og muskelsmerter kan være relatert så vel til kreft som revmatisk sykdom. Hvis symptomene vedvarer, er det nødvendig med en grundigere vurdering av de enkelte symptomer, legeundersøkelse og blod- og urinprøver. I noen tilfeller er tilleggsundersøkelser også å anbefale.

Revmatiske sykdommer (diagnoser) som er assosiert med kreft

Bekterevs sykdom (Ankyloserende spondylitt): Ikke sikkert økt kreftrisiko

Granulomatose med polyagiitt (GPA/ Wegeners granulomatose): Hudkreft (ikke melanom type) kan være økt de første 2 år fra diagnose.

Myositt/Dermatomyositt

Psoriasisartritt (psoriasisleddgikt): Ikke sikkert økt kreftrisiko

Revmatoid artritt (leddgikt): Omtrent doblet risiko for lymfekreft (Lymfomer, mest non-Hodgkins lymfom). Risko er høy leddgikt-aktivitet over mange år, kraftig immundempende medikamenter og Feltys syndrom. Advarende symptomer er rask forverring av ellers langvarig stabil sykdom.

Polymyalgia revmatika: Ikke mistanke om økt kreftrisiko. Dersom startsymptomene er ukarakteristiske, vil nærmere utredning likevel anbefales

Sjøgren sykdom (primær type)

  • Det ber en velkjent overhyppighet av non-Hodkins lymfom. Risiko i løpet av livet er beregnet til 5-10%. Risikofaktorer er høy sykdomsaktivitet målt ved hyppige hevelser i de store spyttkjertler (glandula parotis), purpura (vaskulitt) i huden og blodprøver med lavt komplement C4. Advarende symptomer er økende allmenn-symptomer og endring i blodprøve-utslagene.

Systemisk Lupus erytematosus (SLE): Generelt foreligger moderat økt kreftrisiko, men uten økt dødelighet. Hyppigheten av lymfomer, særlig aggressiv diffus storcellet B-celle lymfom er økt. Høy sykdomsaktivitet, langvarig sykdom og immundempende behandling er risikofaktorer. Advarende symptomer er lavt antall hvite blodlegemer, hovne lymfekjertler og forstørret milt.

Systemisk Sklerose: Det foreligger ulike forskningsresultater, men risiko (1,5-5,1 ganger økt) for lungekreft og non-Hodgkins lymfom er dokumentert. Også noe risiko for spiserørskreft (øsofaguscancer) må påregnes, sannsynligvis på grunn av økt magesyre-refluks (Baretts øsofagus) over tid. Advarende symptomer er økende lungeplager med nye lungeforandringer på CT, sår i huden som ikke gror og økende svelgeproblem.

Temporalis arteritt: Ikke mistanke om økt kreftrisiko. Dersom startsymptomene er ukarakteristiske, vil nærmere utredning likevel anbefales

Medikamenter mot revmatisk sykdom og kreft

Generelt gjelder at indikasjonen for hvert medikament må vurderes opp mot risiko for bivirkninger hos den enkelte. Faktorer som alder, kjønn, familiære krefttilfeller, tidligere cellegift-eller strålebehandling, mange røntgen-undersøkelser og røking tas med i vurderingen.

Personer som har eller har hatt kreft

  • Må vurderes individuelt. Selv om de enkelte legemidler ikke viser økt risiko for kreftutvikling, kan immundempende anti-revmatiske legemidler medvirke til økt risiko for spredning eller tilbakefall av kjent kreft. Hvis en er i tvil, anbefales at revmatolog og kreft-spesialist gjør en individuell pasient-vurdering.

NSAIDs og kortison: Disse legemidlene forbindes ikke med økt kreftrisiko

Azathioprin (Imurel) kan ut i fra data for revmatoid artritt over tid medføre økt risiko for lymfomer. Data for SLE er for sparsommelige til å trekke konklusjon.

Cyclofosfamid (Sendoxan) medfører økt risiko for lymfomer, leukemi og urinblærekreft. Data er hovedsakelig basert på lang tids bruk med tabletter. Moderne antirevmatisk behandling i form av intravenøs dosering over under 6 måneder tilsier liten eller ingen sikker økt risiko.

Hydroksyklorokin (Plaquenil) forbindes ikke med økt kreftrisiko

Methotrexat (Ebetrex, Metex, Methotrexate) har ikke vist økt risiko for kreft

Sulfasalasin (Salazopyrin) forbindes ikke med økt kreftrisiko

Biologiske legemidler

Abatacept (Orensia): For lite observasjoner til å trekke konklusjoner

Rituximab (MabThera): Data fra mer enn 5000 pasientår under behandling tyder ikke på økt kreftrisiko, men ikke-melanom-hudkreft var ikke vurdert.

TNF-hemmere (infliximab, adalimumab, etanercept, cerulizumab, golimumab) synes ikke medføre økt kreftrisiko, men observasjonstiden er ennå noe kort til sikre konklusjoner.

Tocilizumab (RoActemra): For lite observasjoner til å trekke konklusjoner

Litteratur

Revmatisme ved kreft

  1. Revmatisk smerte ved direkte tumorvekst inn mot ledd

 

  1. Revmatiske symptomer forårsaket av kreft / Paraneoplastiske (paramaligne) revmatiske syndromer

  1. Revmatiske komplikasjoner ved kreftbehandling

Litteratur

Palm