MUPS

Print Friendly
Share Button

MUPS (Medisinsk Uforklarte fysiske (Physical) Symptomer)

Definisjon

MUPS er en gruppe uforklarte sykdommer med subjektive plager uten objektive funn. Grundig medisinsk utredning påviser ingen sykdomstegn i blod, organer, nervesystem eller annet. MUPS har ingen helt klar, internasjonal definisjon og således varierer hvilke tilstander som omfattes av MUPS. Ofte nevnes:

 Årsaker

Per definisjon foreligger ingen medisinsk årsak. Undersøkelser har imidlertid vist at mange med MUPS også har depresjon og/eller angst (Li CT, Chu YH, 2009), uten at det er klart om dette er en medvirkende årsak eller følge av plagene.

Forekomst

Det er beregnet at 3% av alle konsultasjoner hos allmennleger skyldes MUPS. Omtrent ¾ som kontakter lege er kvinner.

Diagnose

Før MUPS -diagnosen stilles må symptomer undersøkes og vurderes for å utelukke organsykdommer. Hos enkelte kan utredningen strekke seg over flere år, selv om spesielle funn ikke gjøres. Fastlegen (allmennlegen) spiller hovedrollen i utredningen og er koordinerende dersom spesial-undersøkelser rekvireres. Blant sykdommer som utelukkes er systemiske bindevevssykdommer og andre auto-immune sykdommer, inklusiv stoffskiftesykdommer og kroniske tarmbetennelser.

Behandling

Tiltak retter seg mot symptomene. Ved tegn på depresjon og/eller angst, er det viktig med tiltak for mestring av disse. Ved revmatisk smerte og/eller utmattelse har tilpasset fysisk aktivitet og forsiktig trening vist seg å hjelpe en del på sikt.

Litteratur

Palm