Myositt

Print Friendly
Share Button

Myositt Vastus_lateralis

"Vastus lateralis2" by Original uploader was Chrizz at sv.wikipedia 

Polymyositt (ICD-10: M33.2)

Dermatomyositt (M33.1)

Inklusjonslegememyositt (IBM) (M60.8)

Definisjon

Myositt-sykdommene kjennetegnes av revmatisk betennelse i musklene og deles inn etter om huden er affisert (dermatomyositt) eller ikke (polymyositt). Ofte kan mønsteret i vevsprøven skille mellom polymyositt og dermatomyositt. Begge tilstandene kjennetegnes ved kronisk betennelse i muskulatur og behandlingen er ganske lik. I tillegg finnes spesielle former som ”Inklusjonslegeme myositt”, ”antisyntetase syndrom” og immunmediert nekrotiserende myopati (IMNM) som omtales på egne sider. Enkelte myositt-typer passer ikke inn i disse inndelingene og betegnes da «uspesifikk myositt» (Ref: Basharat P, 2015) Oftest er enzymet CK (kreatinkinase) og/eller Troponin T (cTnT) økt i blodprøve.

Myositt må skilles fra de ikke-betennelse betingede muskelsykdommer, såkalte ”myopatier” som ofte er arvelige tilstander uten særlig revmatisk betennelse. Myositt må heller ikke forveksles med polymyalgia revmatika eller ikke-inflammatoriske muskelsmertesyndromer og skilles også fra ”rhabdomyolyse” som er en akutt muskelsykdom og har annen årsak (se differensialdiagnoser).

Sykdomsårsak

Årsaken til myositt er i de fleste tilfeller ukjent, selv om enkelte medikamenter (blant annet kolesterolsenkende statiner) og rusmidler (heroin) kan være utløsende. Ved dermatomyositt som oppstår hos voksne er bakenforliggende kreftsykdom årsak i en del av tilfellene. Når sykdommen først er startet, vet vi at kroppens eget immunsystem ved en feil angriper muskulatur ved polymyositt og hud ved dermatomyositt. Også indre organer, særlig lunger (antisyntetasesyndromet) og hjertet kan skades. Ved stor muskelbetennelse kan også nyrene ta skade. Behandlingsprinsippet er å dempe det overaktive immunsystemet med antirevmatiske medikamenter.

Forekomst

Sykdommene er sjeldne med 1-8 tilfeller pr 100.000 innbyggere (prevalens). Antall nye som får sykdommen pr år er beregnet til 0,5-8 pr million, noe som tilsvarer ca 25 nye tilfeller i Norge årlig. Kvinner angripes dobbelt så hyppig som menn, og de feste blir syke i 50-årene, men også barn kan angripes (oftest dermatomyositt).

Symptomer

Myositt utvikles gradvis over uker og måneder. Mindre enn halvparten opplever særlig smerte i de bentente musklene.

 • Muskler. Gradvis svekket muskelkraft i lår (reise seg fra huksittende eller fra stolen), overarmer (løfte armene over hodet) og nakke (hodet føles tungt å holde). Enkelte får først lungesymptomer med påfallende tung pust ved fysikk anstrengelse (se også antisyntetase syndromet)
 • Lunger. Typiske lungeforandringer kan påvises (CT og lungefunksjonsmåling) hos over halvparten av tilfellene. Når også antistoffene  Jo-1, Pl-7, Pl-12 (sjeldnere Ha, Zo, EJ, KS og OJ -antistoff) påvises, foreligger et såkalt antisyntetsase syndrom. Ved myositt viser blodprøvene tydelig forhøyet muskelenzymer (CK, LD og ASAT) ved aktiv sykdom. Dermatomyositt (hud og muskelbetennelse) kan forekomme uten særlig muskelbetennelse, men med betydelig hud og/eller lungesykdom. Ved dermatomyositt og anti MDA-5 antistoff  er det økt risiko for alvorlig lungesykdom. MDA-5 antistoff analyseres ved OUS, Immunologisk laboratorium.
 • Huden angripes ved dermatomyositt. Den kan ha rød-lila fargeforandringer over fingrenes knoker, strekksiden av albuer og knær (Gottrons tegn/papler). Noen får også hudforandringer på hals og i nakke-områder (hhv V-tegn og sjal-tegn). Sprukket og oppfliset hud på fingre omtales ofte som ”mekanikerhender”. Noen får rød-lila mørke områder på og omkring øvre øyelokk (heliotropt utslett). Kalkinnlagring (kalsinose) under huden forekommer særlig blant barn med dermatomyositt
 • Svelgeproblem. Muskelfunksjon i spiserøret kan føre til at en lett svelger feil eller føler at større matbiter glir dårlig ned. Enkelte utvikle lungebetennelser fordi mat og drikke til dels kommer ned i lungene. Spiserøret undersøkes rutinemessig med røntgen og/eller gastroskopi

Diagnose

 • Blodprøver viser tydelig forhøyet CK (Kreatin kinase). Også hjerteenzymet «Troponin T» er ofte forhøyet siden det ikke er spesifikt for hjertemuskel (se også under «differensialdiagnoser«). «Tropnin I» derimot forventes normal dersom hjertemusklen ikke også er angrepet. Ved myositt og høy CK er leverprøvene ASAT og LD oftest også forhøyet.
 • I blodprøver forekomer oftest typsike antistoff. I tillegg til ANA (anti-nucleær faktor) forekommer undergrupper som kan indikere ulike typer myositt.
 • Tegn på redusert muskelkraft som ikke er smertebetinget. Typisk er også at lårmusklene blir slankere.
 • Tilleggsundersøkelser inkluderer
  • EMG (elektromyografi)
  • MR (magnetresonanstomografi) av lårmuskler
  • CT (computertomografi) av lunger
  • Røntgenundersøkelse av spiserør (dynamisk med kontrast)
  • Vevsprøve (biopsi) fra aktuell betent muskel skal bekrefte diagnosen.
   • Ved myositter viser vevsprøve (biopsi) fra muskel (oftest vastus lateralis på lår, se illustrasjonen over) typiske betennelsesforandringer
   • I forkant av biopsi gjøres ofte MR-undersøkelse for å lokalisere beste sted for biopsi.
   • Polymyositt: Inflammasjonsceller infilterer mellom og rundt de enkelte muskelfibre/muskelceller (endomyseum)
   • Dermatomyositt: Vaskulitt i kapillærer og arterioler påvises omkring muskelfibre (perimyseal inflammasjon), senere perifacikulær atrofi
   •  Inklusjonslegemyositt («rimmed vaculoles», amyloidavleilringer)
   • Mer om forandringer i biopsi her (neuropathology-web)

Kreft og Dermatomyositt

 • Dermatomyositt hos voksne kan i starten være assosiert til kreftsykdom. Det er derfor vanlig å undersøke for dette (CT thorax og abdomen, mammografi, avføringsprøver, eventuelt PET/CT med flere). Mer om kreft og revmatisk sykdom her.

Andre typer myositt

Inklusjonslegememyositt (IBM)

Statinindusert myopati

Immunmediert Nekrotiserende Myositt (IMNM)

Viral Myositt

 • Viral myositt ses oftest hos barn og er sjelden (ref: Cardin PS, 2015):  Influenza A and B, H1N1 virus, Coxsackievirus, Epstein-Barr virus, Herpes simplex virus, Parainfluensa, Adenovirus, Echovirus, Cytomegalovirus (CMV), Meslingvirus, Varicella-Zoster, Human immunodeficiency virus (HIV), Dengue feber.
  • Debut 1-14 dager etter virusinfeksjon
  • Sterke muskelsmerter
  • Ofte få muskelgrupper
  • CK kan være svært høy (Rhabdymyolyse)
  • Muskelbiopsi ofte uspesifikk
  • Responderer på antiviral behandlingSymptomer

Granulomatøs myositt / Sarkoidose

 • Sjekk CT pulm, ACE, vurder PET/CT (granulomer tar opp 18FDG)

Eosinofil myositt

 • Sjelden tilstand. Ulike undergrupper som har forskjellige symptomer og funn. Typisk for alle er Høy perifer eosinofili og/eller eosinofil infiltrasjon i muskelvev
  • Fokal eosinofil myositt
  • Eosinofil polymyositt
  • Eosinofil perimyositt
   • Varierende hevelser og/eller angioødem
   • CK normal
   • God respons på steroidbehandling
  • (Referanse, eosinofil myositt: A.Selva-O’Callaghan et  Autoimmune Reviews 2014)
  • Differensialdiagnoser eosinofil myositt:
  • Hypereosinofilt syndrom: IgE, eosinofile leukocytter > 1.5 × 109/L, hudaffeksjon. Multiorganaffeksjon, Smerter og svakhet i proksimal muskulatur, Raynaud, Småkarsvaskulitt, CK kan være økt.
  • Eosinofil fasciitt

Skleromyositt

 • Overlapssyndrom mellom systemisk sklerose og myositt.
 • Skleromyositt er beskrevet her

Myositt ved andre bindevevssykdommer

Kriterier for diagnose

Dermatomyositis

"Dermatomyositis" by Elizabeth M. Dugan, Adam M. Huber, Frederick W. Miller, Lisa G. Rider

Feil diagnose (lignende tilstander, differensialdiagnoser)

Svangerskap

Ved sykdomsdebut under svangerskap foreligger høy risiko for alvorlig skade på fosteret. Noen har også anti-SSA antistoff som kan forårsake hjerteproblemer hos fosteret. I rolig sykdomsfase har svangerskapet ved myositt en god prognose, men oppfattes likevel som ”risikosvangerskap” og bør følges opp av fødeavdeling og revmatolog i forhold til det. I forkant av et svangerskap er det viktig at eventuell medikamentbruk gjennomgås av spesialist for å sjekke om medikamentendringer bør gjøres. Ved OUS Rikshopspitalet er det etablert et samarbeid mellom Revmatologisk seksjon og Kvinneklinikken.

Behandling

Polymyositt og dermatomyositt behandles ganske likt, men må tilpasses den enkeltes sykdom og situasjon. Prinsippet er å redusere den revmatiske betennelsen i muskel og eventuelt hud med immundempende medikamenter. Tilpasset fysisk trening er også være nyttig, men må instrueres (fysioterapeut) så det ikke blir overbelastning. Ved dermatomyositt skal en være spesielt forsiktig med soling (bruk solkrem med høy faktor). Det er ikke vist at spesielt kosthold eller alternativ medisin har effekt.

Prednisolon tabletter (kortison) virker ofte raskt på betennelsen og kan øke kraften igjen. Ganske store doser (40-80mg/dag) er ofte nødvendig i den første behandlingsfasen. Ved svært høy sykdomsaktivitet gos metylprednisolon (SoluMedrol) intravenøst i tre påfølgende dager. Det startes vanligvis tilleggsbehandling med Methotrexate (første-valg), Imurel (azathioprin) eller CellCept/Myfortic (mykofenolat) som bidrar til å få sykdommen under kontroll og at prednisolondosen (og bivirkningene) lettere kan reduseres. Dersom lungene er tydelig angrepet, vurderes indikasjon for Sendoxan (cyclofosfamid), fortrinnsvis intravenøst i 3-6 måneder før en går over til Imurel. I noen tilfeller velges MabThera (rituximab) i stedet for Sendoxan og ciclosporin (Sandimmun neoral) som alternativ til methotrexate, Imurel eller mkofenolat. Intravenøs behandling med immunglobuliner (Kiovig, Octagam) har ikke godt dokummentert effekt, men rapporter kan tyde på effekt på alvorlig redusert svelgefuksjon eller store hudforandringer.

Litteratur: Carsens P-O, 2014

Prognose

Sykdomsforløpet er klart forskjellig fra person til person. Mange responderer bra på behandlingen og får tilbake muskelstyrke i løpet av få uker. Hos andre kan det ta lengre tid. De aller fleste trenger medikamenter i flere år for å hindre sykdomsoppbluss. På lengre sikt (år) kan sykdommen falle til ro, og behandlingen trappes ned og stanses. Sykdommens alvorlighetsgrad avgjøres ofte av om indre organer, spesielt lunger (se antisyntetase syndromet), er angrepet og om behandlingen tåles godt. Omtrentlig ses under behandling at 1/3 bedres, 1/3 forverres ikke, mens 1/3 blir verre over tid (Ref: Fathi M, 2008) Ved dermatomyositt hos voksne, kan sykdommen være assosiert med samtidig kreftsykdom. I så fall kan denne også avgjøre prognosen i noen tilfeller.

De fleste tilfeller av myositt i Norge utredes og behandler ved Revmatologisk seksjon på OUS Rikshospitalet der et doktorgradsarbeid (PhD) er avlagt i 2015 og et annet er under arbeid.

Utredning

Journalskriving

Henvisningen

Guidelines, kriterier og diverse lenker her (EMEUNET)

Mer om myositt her (Norsk Epidemiologi ved H Andersson)

Palm