Myositt

Share Button

Myositt Vastus_lateralis

Illustrasjon: "Vastus lateralis2" by Original uploader was Chrizz at sv.wikipedia - Originally from sv.wikipedia; description page is/was here.. Licensed under CC BY-SA 3.0 via Wikimedia Commons - http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Vastus_lateralis2.png#/media/File:Vastus_lateralis2.png

Differensialdiagnoser til myositt

Guidelines, kriterier og diverse lenker her (EMEUNET)

Immunmediert Nekrotiserende Myositt (IMNM)

Inklusjonslegememyositt (IBM)

Journalskriving

Henvisningen

Kriterier for diagnose og klassifikasjon

Statinindusert myopati

Utredning

Print Friendly and PDF

Polymyositt (ICD-10: M33.2)

Dermatomyositt (M33.1)

Inklusjonslegememyositt (IBM) (M60.8)

Definisjon

Myositt-sykdommene kjennetegnes av revmatisk betennelse i musklene og deles inn etter om huden er affisert (dermatomyositt) eller ikke (polymyositt). Ofte kan mønsteret i vevsprøven skille mellom polymyositt og dermatomyositt. Likevel, begge tilstandene kjennetegnes ved kronisk betennelse i skjelettmuskulatur og behandlingen er ganske lik. I tillegg finnes spesielle former som ”Inklusjonslegememyositt”, ”antisyntetase syndromet” og immunmediert nekrotiserende myopati (IMNM) som omtales på egne sider. Enkelte myositt-typer passer ikke inn i disse inndelingene og betegnes da «uspesifikk myositt» (Ref: Basharat P, 2015) Oftest er enzymet CK (kreatinkinase) og/eller Troponin T (cTnT) økt i blodprøve.

Myositt må skilles fra de ikke-betennelse betingede muskelsykdommer, såkalte ”myopatier” som ofte er arvelige tilstander uten særlig revmatisk betennelse. Myositt må heller ikke forveksles med polymyalgia revmatika eller ikke-inflammatoriske muskelsmertesyndromer og skilles også fra ”rhabdomyolyse” som er en akutt muskelsykdom og har annen årsak (se differensialdiagnoser).

Sykdomsårsak

Årsaken til myositt er i de fleste tilfeller ukjent, selv om enkelte medikamenter (blant annet de kolesterolsenkende statiner) og rusmidler (heroin) kan være utløsende. Når sykdommen først er startet, vet vi at kroppens eget immunsystem ved en feil angriper muskulatur ved polymyositt og hud ved dermatomyositt. Også indre organer, særlig lunger (antisyntetasesyndromet) og hjerte kan skades. Ved stor muskelbetennelse kan også nyrene ta skade. Behandlingsprinsippet er å dempe det overaktive immunsystemet med antirevmatiske medikamenter.

Forekomst

Sykdommene er sjeldne med 1-8 tilfeller pr 100.000 innbyggere (prevalens). Antall nye som får sykdommen pr år er beregnet til 0,5-8 pr million, noe som tilsvarer ca 25 nye tilfeller i Norge årlig. Kvinner angripes dobbelt så hyppig som menn, og de feste blir syke i 50-årene, men også barn kan angripes (oftest dermatomyositt).

Symptomer

Myositt utvikles gradvis over uker og måneder. Mindre enn halvparten opplever særlig smerte i de bentente musklene.

 • Muskler. Gradvis svekket muskelkraft i lår (reise seg fra huksittende eller fra stolen),  overarmer (løfte armene over hodet) og nakke (hodet føles tungt å holde). Enkelte får først lungesymptomer med påfallende tung pust ved fysikk anstrengelse (se også antisyntetase syndromet).
 • Lunger. Typiske lungeforandringer kan påvises (CT og lungefunksjonsmåling). Når også antistoffene  Jo-1, Pl-7, Pl-12 , påvises, foreligger et såkalt antisyntetsase syndrom Ved myositt viser blodprøvene tydelig forhøyet muskelenzymer (CK, LD og ASAT) ved aktiv sykdom. Dermatomyositt (hud og muskelbetennelse) kan forekomme uten særlig muskelbetennelse, men med betydelig lungesykdom. Ofte foreligger da anti MDA-5 antistoff (analyseres ved OUS, Immunologisk laboratorium).
 • Huden andripes ved dermatomyositt. Den kan ha rød-lila fargeforandringer over fingrenes knoker, strekksiden av albuer og knær (Gottrons tegn/papler). Noen får også hudforandringer på hals og i nakke-områder (hhv V-tegn og sjal-tegn). Sprukket og oppfliset hud på fingre omtales ofte som ”mekanikerhender”. Noen får rød-lila mørke områder på og omkring øvre øyelokk (heliotropt utslett). Kalkinnlagring (kalsinose) under huden forekommer særlig blant barn med dermatomyositt
 • Svelgeproblem. Senere i forløpet kan redusert muskelfunksjon i spiserøret føre til at en lett svelger feil eller føler at større matbiter glir dårlig ned.

Diagnose

 • Blodprøver viser tydelig forhøyet CK (Kreatin kinase). Også hjerteenzymet «Troponin T» er ofte forhøyet siden det ikke er spesifikt for hjertemuskel (se også under «differensialdiagnoser«). «Tropnin I» derimot forventes normal dersom hjertemusklen ikke også er angrepet.
 • Tegn på redusert muskelkraft. Typisk er også at lårmusklene blir slankere.
 • Tilleggsundersøkelser inkluderer
  • EMG (elektromyografi)
  • MR (magnetresonanstomografi) av lårmuskler
  • CT (computertomografi) av lunger
  • Røntgenundersøkelse av spiserør (dynamisk med kontrast)
  • Vevsprøve (biopsi) fra aktuell betent muskel skal bekrefte diagnosen.
   • Ved myositter viser vevsprøve (biopsi) fra muskel (oftest vastus lateralis på lår, se illustrasjonen over) typiske betennelsesforandringer.
   • I forkant av biopsi gjøres ofte MR-undersøkelse for å lokalisere beste sted for biopsi.
   • Biopsi viser oftest ulike forandringer avhengig av om det er polymyositt, dermatomyositt eller inklusjonslegemyositt.
  • Spesielle blodprøver med aktuelle antistoff sjekkes
 • Dermatomyositt hos voksne kan i starten være assosiert til kreftsykdom. Det er derfor vanlig å undersøke for dette (CT thorax og abdomen, mammografi, avføringsprøver, eventuelt PET/CT med flere)

Dermatomyositis

Fotoreferanse: "Dermatomyositis" by Elizabeth M. Dugan, Adam M. Huber, Frederick W. Miller, Lisa G. Rider - http://dermatology.cdlib.org/1502/reviews/photoessay/1.jpg. Licensed under CC BY-SA 3.0 via Wikimedia Commons - http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Dermatomyositis.jpg#/media/File:Dermatomyositis.jpg

Svangerskap

Ved sykdomsdebut under svangerskap foreligger høy risiko for alvorlig skade på fosteret. Noen har også anti-SSA antistoff som kan forårsake hjerteproblemer hos fosteret. I rolig sykdomsfase har svangerskapet ved myositt en god prognose, men oppfattes likevel som ”risikosvangerskap” og bør følges opp av fødeavdeling og revmatolog i forhold til det. I forkant av et svangerskap er det viktig at eventuell medikamentbruk gjennomgås av spesialist for å sjekke om medikamentendringer bør gjøres. Ved OUS Rikshopspitalet er det etablert et samarbeid mellom Revmatologisk seksjon og Kvinneklinikken.

Behandling

Polymyositt og dermatomyositt behandles ganske likt. Prinsippet er å redusere den revmatiske betennelsen i muskel og eventuelt hud med immundempende medikamenter. Tilpasset fysisk trening kan også være nyttig, men må instrueres (fysioterapeut) så det ikke blir overbelastning. Det er ikke vist at spesielt kosthold eller alternativ medisin har effekt.

Prednisolon tabletter (kortison) virker ofte raskt på betennelsen og kan øke kraften igjen. Ganske store doser er ofte nødvendig i den første behandlingsfasen. Samtidig startes ofte tilleggsbehandling med Methotrexate eller Imurel (azathioprin) som bidrar til at prednisolondosen (og bivirkningene) lettere kan reduseres. Et mindre brukte alternativ er CellCept (mykofenolat). Ved alvorlig lungeaffeksjon gis initialt ofte Sendoxan (cyclofosfamid), i noen tilfeller også MabThera (rituximab).

Litteratur: Carsens P-O, 2014

Prognose

Sykdomsforløpet er klart forskjellig fra person til person. Mange responderer bra på behandlingen og får tilbake muskelstyrke i løpet av få uker. Hos andre kan det ta lengre tid. De aller fleste trenger medikamenter i flere år for å hindre sykdomsoppbluss. På lengre sikt (år) kan sykdommen falle til ro, og behandlingen trappes ned og stanses. Sykdommens alvorlighetsgrad avgjøres ofte av om indre organer, spesielt lunger (se antisyntetase syndromet), er angrepet og om behandlingen tåles godt. Ved dermatomyositt hos voksne, kan sykdommen være assosiert med samtidig kreftsykdom. I så fall kan denne også avgjøre prognosen i noen tilfeller.

De fleste tilfeller av myositt i Norge utredes og behandler ved Revmatologisk seksjon på OUS Rikshospitalet der et doktorgradsarbeid er avlagt i 2015 og et annet er under arbeid.

Andre myositter

Viral Myositt

 • Viral myositt ses oftest hos barn og er sjelden (ref: Cardin PS, 2015):  Influenza A and B, H1N1 virus, Coxsackievirus, Epstein-Barr virus, Herpes simplex virus, Parainfluensa, Adenovirus, Echovirus, Cytomegalovirus (CMV), Meslingvirus, Varicella-Zoster, Human immunodeficiency virus (HIV), Dengue
  • Debut 1-14 dager etter virusinfeksjon.
  • Sterke muskelsmerter
  • Ofte få muskelgrupper
  • CK kan være svært høy (Rhabdymyolyse)
  • Muskelbiopsi ofte uspesifikk
  • Responderer på antiviral behandling

   

Granulomatøs myositt / Sarkoidose

 • Sjekk CT pulm, ACE, vurder PET/CT (granulomer tar opp 18FDG)

Eosinofil myositt

 • Sjelden tilstand. Ulike undergrupper som har forskjellige symptomer og funn. Typisk for alle er Høy perifer eosinofili og/eller eosinofil infiltrasjon i muskelvev
  • Fokal eosinofil myositt
  • Eosinofil polymyositt
  • Eosinofil perimyositt
   • Varierende hevelser og/eller angioødem
   • CK normal
   • God respons på steroidbehandling

(Referanse, eosinofil myositt: A.Selva-O’Callaghan et  Autoimmune Reviews 2014)

 • Differensialdiagnoser eosinofil myositt:
  • Hypereosinofilt syndrom: IgE, eosinofile leukocytter > 1.5 × 109/L, hudaffeksjon. Multiorganaffeksjon, Smerter og svakhet i proksimal muskulatur, Raynaud, Småkarsvaskulitt, CK kan være økt.
  • Eosinofil fasciitt

Differensialdiagnoser til myositt her

Mer om myositt her (Norsk Epidemiologi ved H Andersson)

(Palm 2016)