Osteoporose

Print Friendly
Share Button

Osteoporose Bone_normal_and_degraded_micro_structure

Benskjørhet (osteoporose) blir kjennetegnet ved lav benmassen og konstruksjonen (arkitekturen) i benvevet er skadet. I skjelettet skjer hele tiden en samtidig oppbygging og nedbryting. Lav benmasse oppstår når nedbrytningen overstiger oppbyggingen over tid. Legemiddelbehandling (se nedenfor) kan redusere nedbrytning eller øke oppbygging. Osteoporose er ingen systemisk bindevevssykdom eller vaskulitt, men sees ofte som komplikasjon til kortison behandling (Prednisolon). Eldre kvinner og personer som har inntatt mye prednisolon eller annen kortison over lang tider spesielt utsatt.

Definisjoner

  • Ved DEXA-måling er T-skår -2,5 eller lavere
  • Ved «alvorlig osteoporose» foreligger osteoporotiske benbrudd i tillegg
  • «Osteopeni» innebærer T-skår mellom -1.0 og -2.5

Symptomer

Osteoporose gir ingen symptomer før et brudd oppstår. Slike brudd er oftest smertefulle og kan oppstå nesten spontant. Brudd i ryggvirvler (kompresjonsbrudd), benbrudd i håndledd, lårhals, ribben og i andre deler av skjelettet, selv ved liten belastning eller skade er typisk.

Risikofaktorer

  • Eldre kvinner (lang tid siden menopause / avsluttet menstruasjoner)
  • Kortisonbruk (prednisolon) over lang tid
  • Lav kroppsvekt
  • Kosthold med lav inntak av kalk og D-vitaminer
  • Lite soleksponering (lite D-vitamin)
  • Redusert opptak fra tarm (f eks ved tarmsykdommer)
  • Røking og høyt alkoholforbruk
  • Lite fysisk aktivitet
  • Lav kroppsvekt
  • Stoffskiftesykdom (hyperthyreose)
  • Hyperparathyreoidose (høy calcium og høy PTH (parathormon) i blod

Forebygging

Bør gjøres hos personer med betydelige risikofaktorer. Terskelen for å gjøre en måling av bentetthet bør også være lav.

  • Samtidig med langvarig bruk av prednisolon eller andre kortison-preparater bør Kalsium og D-vitamin tilføres (f eks CalcigranForte tyggetabletter 1000mg/dag eller Kalcipos som kan svelges)
  • Foreligger lav benmasse suppleres ofte med alendronat eller et annet bisfosfonat i en periode

Diagnose

Osteoporose påvises vanligvis ved bentetthet/benmasse-måling. Målingen benytter en liten dose røntgenstråler, såkalt dual energy X-ray absorptiometri (DEXA-måling). Mange revmatologiske avdelinger og røntgeninstitutter har slike maskiner og mottar henvisning fra allmennleger/fastleger.

Tolkning av måleverdier ved DEXA

  • Ved normal bentetthet er såkalt T-skår over -1,0
  • Ved såkalt osteopeni (forstadium til osteoporose) er T-skår mellom -1,0 og -2,5
  • Osteoporose defineres ved T-skår -2,5 eller mindre
  • Z-skår oppgis også ofte og viser bentettheten i prosent sammenlignet med resultater fra friske i samme aldergruppe
  • Selv om benmassen som måles vanligvis korrelerer godt med risiko for brudd, viser ikke måleverdiene arkitekturen i bensubstansen. Derfor kan svak benbygning forekomme selv om benttetthet/benmasse er bra
  • Kontrollmåling av bentetthet gjøres ofte etter ca 2 år for å se om det er forbedring (etter behandling) eller utvikling til det verre og da indikasjon for supplerende behandling

Behandling

  • Redusere eventuell kortisondose (prednisolon) hvis mulig
  • Fjerne andre risikofaktorer (se over)
  • Kalsium og D-vitamin (for eksempel Calcigran Forte 1000mg/dag)
  • Tilpasset fysisk aktivitet
  • Sol eksponering
  • Legemidler som reduserer nedbrytning av benmasse (antiresorptive medikamenter):
    • Bisfosfonater for eksempel Alendronat
      • Hvis bisfosfonater har blitt bruk lenger enn 5 år, må indikasjonen igjen vurderes nøye
      • Reduserer risiko for nye brudd med 40-70%
    • RANKL antistoff, Prolia (densunumab)
    • SERM (Østrogen reseptor regulerende stoffer), Evista (raloxifen)
      • Til kvinner
    • Østrogen
      • Til kvinner
  • Benmasse-byggende (anabole) legemidler
    • Teriparatide, Forsteo
      • En injeksjon (med «penn») daglig i maksimalt 24 måneder

Litteratur

Palm